Wojskowa Akademia Techniczna znajduje się w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe - poziom I - 80 punktów
(Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe).

Wykaz ministerialny składa się z dwóch poziomów. Poziom I obejmuje wydawnictwa naukowe spełniające etyczne i naukowe standardy wydawnicze. Do poziomu II zalicza się te wydawnictwa, które nie tylko spełniają powyżej wzmiankowane standardy, ale są również wiodącymi wydawnictwami o zasięgu międzynarodowym, których rozpoznawalność i prestiż w międzynarodowym środowisku naukowym jest bezdyskusyjna. Wydawnictwa są klasyfikowane na jednym z tych dwóch poziomów przez Komisję Ewaluacji Nauki.

Recenzowane monografie naukowe, rozdziały w recenzowanych monografiach naukowych oraz redakcja naukowa takich monografii są – podobnie jak artykuły naukowe – uwzględniane w ewaluacji i oceniane poprzez zastosowanie zasady dziedziczenia prestiżu.

Punktacja dla monografii naukowych wydanych w wydawnictwie z ministerialnego wykazu
Zgodnie z zasadą dziedziczenia prestiżu, recenzowana monografia naukowa otrzymuje tyle punktów, ile punktów w wykazie otrzymało wydawnictwo ją wydające:
wydawnictwa z poziomu I (spełniające etyczne i naukowe standardy wydawnicze) otrzymują 80 punktów.

Recenzowana monografia naukowa publikowana przez wydawnictwo z poziomu I otrzymuje zatem 80 punktów.

Redakcja monografii naukowej
Za redakcję monografii naukowej wydanej w wydawnictwie sklasyfikowanym w wykazie ministerialnym na poziomie I przyznaje się 20 punktów.

Rozdział w monografii naukowej
Za rozdział w monografii naukowej wydanej przez wydawnictwie z poziomu I przyznaje się 20 punktów.

Publikacje wieloautorskie

Monografie naukowe
Liczba punktów przyznawanych za publikację wieloautorską zależy w tym przypadku od:
- liczby punktów przypisanych monografii (przede wszystkim w związku z przypisaniem wydawnictwu, które monografię opublikowało, określonej liczby punktów w ministerialnym wykazie wydawnictw publikujących monografie naukowe);
- liczby autorów albo redaktorów, którzy upoważnili dany podmiot do wykazania monografii, redakcji monografii albo rozdziału w danej dyscyplinie (liczba „k”);
- liczby wszystkich współautorów albo współredaktorów – zarówno tych, którzy są pracownikami podmiotu poddającego się ewaluacji, jak też i pochodzących spoza tego podmiotu (liczba „m”).

W przypadku monografii wydanych przez wydawnictwo, któremu na wykazie ministerialnym przypisanych zostało 80 punktów, punktacja jest wynikiem mnożenia wartości (k/m) przez liczbę punktów przyznawanych za autorstwo danej monografii, redakcję lub autorstwo rozdziału. Punktacja za współautorstwo lub współredakcję nie może być jednak niższa niż 10% wartości punktowej przyznawanej za jednoosobowe autorstwo lub jednoosobową redakcję tego typu monografii.

Opracowano na podstawie "Ewaluacja jakości działalności naukowej – przewodnik" MNiSW 

Ewaluacja jakości działalności naukowej - przewodnik (konstytucjadlanauki.gov.pl)