[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] Następny : Ostatni
Znaleziono: 863
Strona 1 z 87
Rekordów na stronie: 
Rok 2015 
Nr 1 
Strony  
Autor Jerzy Wiśniowski 
Tytuł Pl Projekt Tandem-X radarowych obserwacjipowierzchni Ziemi prowadzonych z pułapu satelitarnego — założenia i status misji 
Tytuł En TanDEMDEM -X the Earth surface observation project from space level — basis and mission status 
Streszczenie Pl
Streszczenie.
TanDEM-X jest projektem Niemieckiego Centrum Kosmicznego — DLR (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt) — zastosowania wysokiej rozdzielczości interferometrii SAR. Otwiera on nową erę w dziedzinie teledetekcji opartej na satelitarnej technologii radarowej. System bazuje na dwóch satelitach: TerraSAR-X i TanDEM-X, poruszających się po bliskich sobie, ściśle kontrolowanych orbitach. Artykuł zawiera krótki opis techniki radarowej i koncepcji misji TanDEM‑X bazującej na innowacyjnych technologiach. Głównym zadaniem projektu jest wygenerowanie z interferometrycznych obserwacji radarowych globalnego numerycznego modelu wysokości (DEM) z nieosiągalną dotąd dla produktu o globalnym zasięgu dokładnością równą lub lepszą od standardu HRTI-3 (rozdzielczość terenowa 12 m × 12 m, względny błąd wysokości ±2 m w terenie o nachyleniu < 20% oraz ±4 m w terenie o nachyleniu > 20% [8]). Misja zapewnia również platformę badawczą nowych technik obrazowania radarowego i aplikacji.

Słowa kluczowe: teledetekcja, Bistatic SAR, DEM, formacja Helix, interferometria radarowa SAR, HRTI-3, synchronizacja
DOI: 10.5604/12345865.1145415
 
Streszczenie En
Abstract.

TanDEM-X is DLR (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt) the Earth surface observation project using high-resolution SAR interferometry. It opens a new era in space borne radar remote sensing. The system is based on two satellites: TerraSAR-X (TSX) and TanDEM-X (TDX) flying on the very close, strictly controlled orbits. This paper gives an overview of the radar technology and overview of the TanDEM-X mission concept which is based on several innovative technologies. The primary objective of the mission is to deliver a global digital elevation model (DEM) with an unprecedented accuracy, which is equal to or surpass the HRTI-3 specifications (12 m posting, relative height accuracy ±2 m for slope < 20% and ±4 m for slope > 20% [8]). Beyond that, TanDEM-X provides a highly reconfigurable platform for the demonstration of new radar imaging techniques and applications.

Keywords: remote sensing, Bistatic SAR, digital elevation model (DEM), Helix formation, SAR interferomery, HRTI-3, synchronization
 
Spis Treści Pl  
Spis Treści En  
Pobierz 01_1-2015.pdf 3,12 MB 
Uwagi  
 
Rok 2015 
Nr 1 
Strony  
Autor Małgorzata Woroszkiewicz 
Tytuł Pl Numeryczne dane wysokościowe misji TanDEM-X 
Tytuł En Digital elevation models of TanDEM-X mission 
Streszczenie Pl
Streszczenie.
Zapoczątkowana w 2010 roku misja TanDEM-X (TerraSAR-X add-on for Digital Elevation Measurement) jest pierwszą satelitarną misją radarową, w ramach której zostały pozyskane dane interferometryczne w trybie bistatic InSAR stripmap przez dwa bliźniacze satelity TerraSAR -X (TSTSX) oraz TanDEM-X (TDX) tworzące formację Helix. Realizacja tej konfiguracji ma na celu budowę numerycznego modelu pokrycia terenu (NMPT) o zasięgu globalnym w standardzie HRTIRTI -3 (High Resolution Terrain Information). W artykule przedstawiono opis i specyfikację podstawowych produktów misji, jakimi są m.in. numeryczne modele pokrycia terenu, a także dodatkowych komponentów w postaci warstw informacyjnych i masek. Opisane zostało również zastosowanie techniki interferometrii radarowej w procesie budowy numerycznego modelu pokrycia terenu w postaci cyfrowej.

Słowa kluczowe: misja TanDEM-X, misja SRTSRTSRTM, interferometria radarowa, numeryczny model pokrycia terenu
DOI: 10.5604/12345865.1145420
 
Streszczenie En
Abstract.

Started in 2010 TanDEM-X mission (TerraSAR -X add-on for Digital Elevation Measurement) is the first spaceborne radar interferometer mission that acquires interferometric data in bistatic InSAR stripmap mode with two spacecrafts TerraSAR -X (TSTSX) and TanDEM-X (TDX) flying in Helix formation. That configuration enables generation of a global digital elevation model compatible with the HRTIRTI -3 standard. This paper presents an overview and specification of primary products of the TanDEM-X mission, i.e. digital elevation models and additional components such as information layers and masks. Moreover, the use of radar interferometry techniques for generation of the digital elevation model (DEM) and applications of InSAR are discribed.

Keywords:
TanDEM-X, SRTSRTSRTM, interferometry synthetic aperture radar, digital elevation model, digital surface model
 
Spis Treści Pl  
Spis Treści En  
Pobierz 02_1-2015.pdf 710,10 KB 
Uwagi  
 
Rok 2015 
Nr 1 
Strony  
Autor Andrzej Pawlata 
Tytuł Pl Badanie chropowatości powierzchni gładkich za pomocą skaterometru kątowego. Cz. 1. Metoda pomiaru. Przyrząd pomiarowy 
Tytuł En Examination of smooth surfaces roughness using angle scatterometer. Part 1. The method of measurement. The measurement instrument 
Streszczenie Pl
Streszczenie.
W artykule opisano podstawowe parametry chropowatości powierzchni. Przedstawiono metodę obliczenia tych parametrów dla powierzchni gładkich na podstawie pomiaru funkcji BSDF charakteryzującej rozproszenie z badanej powierzchni. Opisano zbudowany w IOE WAT zautomatyzowany skaterometr kątowy służący do pomiaru powyższych parametrów.

Słowa kluczowe: chropowatość powierzchni, rozproszenie, funkcja BSDF, skaterometr

DOI: 10.5604/12345865.1145426
 
Streszczenie En
Abstract.

The basic parameters of surface roughness are described in this article. The method of calculation of these parameters from measurement of BSDF function characterizing scatter from surface is shown. Automated angle scatterometer, built at the Institute of Optoelectronics of the Military University of Technology (IOE MUT), used for measurements of above parameters is described.

Keywords: surface roughness, scattering, BSDF function, scatterometer
 
Spis Treści Pl  
Spis Treści En  
Pobierz 03_1-2015.pdf 1,55 MB 
Uwagi  
 
Rok 2015 
Nr 1 
Strony  
Autor Andrzej Pawlata 
Tytuł Pl Badanie chropowatości powierzchni gładkich za pomocą skaterometru kątowego. Cz. 2. Metodyka pomiaru. Wyniki pomiarowe wybranych powierzchni 
Tytuł En Examination of smooth surfaces roughness using angle scatterometer. Part 2. The experimental procedure. The measurement results of chosen surfaces 
Streszczenie Pl
Streszczenie
W artykule opisano metodykę pomiaru parametrów chropowatości powierzchni za pomocą zbudowanego w IOE WAT zautomatyzowanego skaterometru kątowego. Zaprezentowano wyniki pomiarowe dla trzech wybranych polerowanych powierzchni: z krzemu, z germanu oraz ze stali nierdzewnej. Przedstawiono badania porównawcze wykonane za pomocą scatteroscope SCAT-4. Oszacowano powtarzalność pomiaru i zakres pomiarowy dla skaterometru kątowego.

Słowa kluczowe: chropowatość powierzchni, rozproszenie, funkcja BSDF, sygnatura, skaterometr

DOI: 10.5604/12345865.1145432
 
Streszczenie En
Abstract.
The experimental procedure for measurements of smooth surface roughness parameters using automated angle scatterometer, built at the Institute of Optoelectronics (IOE), is described. The results of measurements and their analysis for three chosen polished surfaces: silicon, germanium, and stainless steel are presented. The comparative investigations using scatteroscope SCAT-4 are performed. The repeatability and measurement range for built at IOE angle scatterometer is estimated.

Keywords: surface roughness, scattering, BSDF function, signature, scatterometer
 
Spis Treści Pl  
Spis Treści En  
Pobierz 04_1-2015.pdf 367,43 KB 
Uwagi  
 
Rok 2015 
Nr 1 
Strony  
Autor Rafał Młyński, Emil Kozłowski 
Tytuł Pl Tłumienie dźwięku hełmofonu czołgisty 
Tytuł En Sound attenuation of tanker’s headphone 
Streszczenie Pl
Streszczenie
Załoga pojazdu bojowego, która jest narażona na hałas związany z pracą silnika, jak i z wystrzałami z broni palnej, ma na swoim wyposażeniu hełmofony. W artykule przedstawiono wyniki badań ograniczania hałasu przez hełmofon HC-98 w przypadku hałasu ustalonego oraz impulsowego. Stosowano dwie metody badań: pomiary tłumienia dźwięku z udziałem osób oraz pomiary tłumienia przenoszenia impulsów akustycznych przeprowadzane z użyciem testera akustycznego — urządzenia odwzorowującego głowę. Dane dla hełmofonu porównano ze skutecznością ograniczania hałasu przez dwa różne, powszechnie stosowane nauszniki przeciwhałasowe (jeden słabo, drugi silnie ograniczający hałas). Wyniki wskazały, że hełmofon spełnia wymagania, które pozwalają traktować go jako ochronnik słuchu, jednak nie zapewnia on ochrony słuchu takiej jak nauszniki przeciwhałasowe. Otrzymano stosunkowo niskie wartości tłumienia impulsów akustycznych przez badany hełmofon względem wyników dla nauszników przeciwhałasowych. Ponadto, w przypadku hełmofonu, w zakresie częstotliwości 63-2000 Hz, uzyskano niższe od około 2 do nawet 19 dB wartości tłumienia hałasu ustalonego w porównaniu z wartościami tłumienia nauszników.

Słowa kluczowe: akustyka, ochrona przed hałasem, hałas, tłumienie dźwięku

DOI: 10.5604/12345865.1145434
 
Streszczenie En
Abstract.

Crew of military vehicles, which is exposed to the noise associated with the engine running, as well as to shots from firearms, is equipped with headphones. The article presents the results of noise reduction by HC-98 headphone for steady state and impulsive noise. Two methods of research were used: sound attenuation measurements with participation of subjects and transmission loss measurements with the use of acoustic test fixture — device reflecting the properties of the head. Data for headphone were compared with noise reduction of two different, commonly used earmuffs (one light, the other strong limiting noise). The results indicated that measured headphone meets the requirements that allow for treating it as hearing protection, however, this headphone does not provide hearing protection such as earmuffs. Relatively low values of attenuation of acoustic impulses through the headphone versus the results for earmuffs were observed. Furthermore, in the case of headphone, in the frequency range 63-2000 Hz, the lower values of steady state noise sound attenuation, from about 2 up to even a 19 dB with respect to the attenuation of ear muffs were measured.

Keywords: acoustics, noise control, noise, sound attenuation
 
Spis Treści Pl  
Spis Treści En  
Pobierz 05_1-2015.pdf 1,53 MB 
Uwagi  
 
Rok 2015 
Nr 1 
Strony  
Autor Bartosz Sobczyk, Jacek Chróścielewski,Wojciech Witkowski 
Tytuł Pl Analiza drgań kładki kompozytowejwywołanych działaniem wiatru 
Tytuł En Wind induced vibration analysis of composite footbridge 
Streszczenie Pl
Streszczenie.
W pracy omówiono sposób przeprowadzenia uproszczonej, numerycznej analizy drgań kładki kompozytowej wywołanych działaniem wiatru. Rozważaniom poddano swobodnie podpartą konstrukcję o rozpiętości 16 m i przekroju w kształcie litery U. W pierwszej kolejności przeprowadzono dwuwymiarową analizę opływu niepodatnego kształtu przekroju kładki w poziomym strumieniu wiatru o prędkości 10 m/s. Obliczenia numeryczne przeprowadzono programem ANSYSSYSSYS FLUENT 14. Rezultaty analizy opływu — liczbę Strouhala — porównano z wynikami zawartymi w monografii A. Flagi pt. Inżynieria wiatrowa. Podstawy i zastosowania, Arkady, Warszawa, 2008, w celu oceny poprawności obliczeń. W kolejnym etapie zbudowano przestrzenny model konstrukcji w programie ABAQUS 6.12-3. Wykonano analizę drgań konstrukcji metodą modalną, w której obciążeniem jest ciśnienie działające na powierzchni pomostu, zmienne w czasie, o wartościach wyznaczonych na podstawie analizy opływu. Dla badanej konstrukcji sprawdzono kryteria komfortu przyszłych użytkowników obiektu, który jest w fazie wytwarzania.

Słowa kluczowe: powłokowa kładka kompozytowa, opływ wiatru, metoda modalna, drgania kładek dla pieszych

DOI: 10.5604/12345865.1145435
 
Streszczenie En
Abstract.

In the work, we describe a simplified method for numerical analysis of a FRP composite footbridge in the field of wind induced vibrations. We consider a simply supported structure with a span length of 16 m and U-shape cross-section. Firstly, a two dimensional flow analysis is performed of the fixed bridge cross-section which is subjected to a lateral wind action with 10 m/s velocity. Calculations are performed using ANSYSSYSSYS FLUENT 14 software. Results of the flow analysis (Strouhal’s number) are compared with the results presented in a monograph by A. Flaga, entitled Inżynieria Wiatrowa. Podstawy i zastosowania (Wind Engineering. The bases and applications) (in Polish), Arkady, Warszawa, 2008, in order to validate calculations. After that, a three dimensional spatial model of the footbridge is built in ABAQUS 6.12-3 finite element method software. A modal dynamics problem is solved, where the loading conditions are adopted on the basis of the flow analysis and applied as an evenly distributed pressure on the bridge deck surface. Finally, the users’ vibration comfort criterion is checked for the considered structure.
Keywords:
composite shell footbridge, wind flow, modal method, footbridges vibrations
 
Spis Treści Pl  
Spis Treści En  
Pobierz 06_1-2015.pdf 759,90 KB 
Uwagi  
 
Rok 2015 
Nr 1 
Strony  
Autor Andrzej Teter, JaJarosław Gawryluk 
Tytuł Pl Ocena wpływu warstw piezoelektrycznychoraz warunków brzegowych na zachowanie hybrydowych płyt kompozytowych o różnych układach warstw 
Tytuł En Assessment of piezoelectric layers and boundary conditions influence on the behaviour of hybrid composite plates with different layups 
Streszczenie Pl
Streszczenie.
W niniejszej pracy badano sześciowarstwowe hybrydowe płyty kompozytowe wykonane z laminatu czterowarstwowego oraz z dwóch okładzin z materiału wykazującego efekt piezoelektryczny. Rozważono różne układy warstw oraz różne warunki brzegowe. Do symulacji numerycznych metodą elementów skończonych zastosowano komercyjny system Abaqus, który umożliwia modelowanie zjawiska sprzężenia elektromechanicznego w zagadnieniach statycznych oraz dynamicznych. Na wstępie metodami numerycznymi MES wyznaczono statyczne ugięcia płyt wywołane przez przyłożone napięcie zasilające do okładzin zewnętrznych. Dodatkowo porównano strzałki ugięcia dla różnych napięć. Otrzymane rezultaty obliczeń porównano z wynikami zaczerpniętymi z prac innych autorów. Wykonane symulacje potwierdziły adekwatność przygotowanego modelowania do symulacji zagadnienia sprzężenia elektromechanicznego. W drugim etapie wykonano numeryczną analizę modalną układu z uwzględnieniem (tzw. układ otwarty) i bez uwzględnienia (tzw. układ zamknięty) efektu piezoelektrycznego dla różnych układów warstw. Prezentowane modele MES umożliwią analizy innych hybrydowych elementów konstrukcyjnych wykazujących sprzężenie elektromechaniczne.

Słowa kluczowe: MES , sprzężenie elektromechaniczne, efekt piezoelektryczny, laminat włóknisty, drgania własne, belki hybrydowe, PZT, aktuatory

DOI: 10.5604/12345865.1145480
 
Streszczenie En
Abstract.

In the present paper, six-layer hybrid composite panels, made of four-layered laminate and two facings of piezoelectric material were studied. Different configurations of laminate layers and different boundary conditions were considered. The Numerical simulations using Finite Element Method were performed with the commercial system Abaqus, which allowed for modelling the phenomena of electromechanical coupling, both in static and dynamic cases. Firstly, static deflection of the plates induced by the applied voltage on the external facings was determined with numerical methods (FEM). In addition, the deflections at different voltages were compared. The results of static calculations were validated with those published by other authors. The performed simulations have confirmed the adequacy of the FEM model for the simulation at electromechanical coupling. In the second stage, numerical analysis of the system with piezoelectric effect (open system) and without the piezoelectric effect (closed system) was performed. The presented FEM models are expected to contribute to analyses of other hybrid structural elements exhibiting electromechanical coupling.

Keywords: 
FEM, electro-mechanical coupling, piezoelectric effect, fibrous laminate, natural frequencies, hybrid beam, PZT, actuators
 
Spis Treści Pl  
Spis Treści En  
Pobierz 07_1-2015.pdf 3,18 MB 
Uwagi  
 
Rok 2015 
Nr 1 
Strony  
Autor Mariusz Stegliński1, Paulina Byczkowska2, Jacek Sawicki2 
Tytuł Pl Analiza numeryczna stanu naprężeń własnych stopu Al-Mg-Mn-Sc-Zr poddanego umocnieniu powierzchniowemu poprzez kulowanie 
Tytuł En Numerical analysis of residual stress of Al-Mg-Mn-Sc-Zr alloy subjected to surface strengthening by shot peening 
Streszczenie Pl
Streszczenie.

W niniejszej pracy zaprezentowane zostały wyniki analizy stanu naprężeń własnych w stopie Al-Mg5%-Mn1,5%-Sc0,8%-Zr0,4% po procesie kulowania z wykorzystaniem solwera ANSYA ANSYAANSYA LS -Dyna. Model obliczeniowy umożliwia symulację zjawisk zachodzących na skutek odkształcenia plastycznego wywołanego uderzeniem stalowej kulki o powierzchnię analizowanego stopu aluminium. Analizie poddano dwa zmienne parametry wejściowe: średnicę oraz prędkość kulki. Parametryzacja warunków brzegowych potwierdziła zależność rozkładu naprężeń ściskających w funkcji średnicy oraz prędkości kulki. Celem pracy było przedstawienie możliwości kreowania właściwości warstwy wierzchniej w aspekcie wartości i rozkładu naprężeń własnych. Wybrane wyniki analizy numerycznej zostały porównane z wynikami eksperymentalnymi. Różnica w wynikach pomiędzy symulacją a eksperymentem wynosi średnio 19,7%.

Słowa kluczowe: inżynieria materiałowa, analiza numeryczna, obróbka plastyczna, kulowanie, stop aluminium
DOI: 10.5604/12345865.1145490
 
Streszczenie En
Abstract.

In this paper, we presented the results of the analysis of the stresses in the Al-Mg5%-Mn1,5%-Sc0,8%-Zr0,4% alloy after shot peening process using solver ANSYS ANSYSANSYS LS -Dyna. The computational model illustrates the phenomena occurring as a result of plastic deformation caused by hitting a steel ball on the surface of the analyzed aluminium alloy. We analyzed two input variables: diameter and speed of a ball. The resulting normal stress distribution centred exposes the minimum compressive stress at a position located at a depth point of Belayev 0.125 mm with a value of σ = –345 MPa. Variable parameter shows the correlation of the boundary conditions of minimum stress increase with increasing ball’s diameter and its speed. Selected points of numerical analysis were verified with experimental results.

Keywords:
materials science, numerical analysis, metal forming, shot peening, aluminium
 
Spis Treści Pl  
Spis Treści En  
Pobierz 08_1-2015.pdf 889,03 KB 
Uwagi  
 
Rok 2015 
Nr 1 
Strony  
Autor Marcin Krzeszowiec, Jerzy Małachowski 
Tytuł Pl Badanie wpływu sformułowania elementu skończonego oraz schematu rozwiązywania równania ruchu na wyniki analizy MES na przykładzie niesymetrycznie obciążonej płyty 
Tytuł En Study on the influence of finite element formulation and equation of motion solution scheme on FEM analysis results based on the asymmetrically loaded plate problem 
Streszczenie Pl
Streszczenie.

Komputerowe metody symulacji zjawisk fizycznych obecnie są powszechne zarówno w obszarze nauki, jak i przemysłu. Możliwość przybliżonego rozwiązywania skomplikowanych układów równań różniczkowych, opisujących zagadnienia z dziedziny mechaniki, fizyki czy chemii, pozwala na znaczne skrócenie czasu projektowania i wdrażania nowych projektów. Często dzieje się to przy jednoczesnym zmniejszeniu zapotrzebowania na kosztowne badania eksperymentalne lub wytwarzanie prototypów. Jednak wspomniana powszechność tych metod, w szczególności metody elementów skończonych, spowodowała, że symulacje oraz analizy przeprowadzane z ich wykorzystaniem są często z góry za dokładne. Celem tego artykułu jest przedstawienie na przykładzie prostej analizy wytrzymałościowej, jak duży wpływ na wyniki symulacji mają takie parametry jak gęstość siatki elementów skończonych, sformułowanie elementu skończonego czy schemat całkowania równania ruchu. Dodatkowo autorzy zdecydowali się pokazać, jak łatwo jest uzyskać wyniki, które nie przedstawiają sensu fizycznego, pomimo tego że wszystkie podstawowe założenia poprawnej analizy (odpowiednie warunki brzegowe, zachowana energia układu etc.) zostały spełnione. Wyniki przeprowadzonych badań mogą być przestrogą przed pochopnym wyciąganiem wniosków z obliczeń przeprowadzonych za pomocą MES .

Słowa kluczowe: mechanika, metoda elementów skończonych, elementy powłokowe, całkowanie numeryczne równań ruchu

DOI: 10.5604/12345865.1145498
 
Streszczenie En
Abstract.

Computer simulations of physical phenomena are at the moment common both in science and industry. The possibility of finding approximate solutions for complicated systems of differential equations, mathematically describing issues in the fields of mechanics, physics or chemistry, allows for shorten design and research time, often significantly reducing the need for expensive experimental studies or costly production of prototypes. However, the mentioned prevalence of these methods, particularly the Finite Element Method, resulted in analysis outcomes to be often in advance regarded as accurate ones. The purpose of the article is to showcase, on a simple stress analysis problem, how parameters such as the density of the finite element mesh, finite element formulation or integration scheme significantly influence on the simulation results and how easy it is to end up with the results that do not hold any physical sense, despite the fact that all the basic assumptions of correct analysis (suitable boundary conditions, total system energy stored etc.) have been met. The results of this study can serve as a warning against premature conclusion drawing from calculations carried out by means of FEM simulation.

Keywords:
computational mechanics, finite element method, shell elements, numerical integration
 
Spis Treści Pl  
Spis Treści En  
Pobierz 09_1-2015.pdf 1,21 MB 
Uwagi  
 
Rok 2015 
Nr 1 
Strony  
Autor Mirosław Ferdynus 
Tytuł Pl Wpływ mimośrodowego obciążenia na zachowanie się ściskanych izotropowych słupów o przekroju kwadratowym z wgłębieniami w fazie progresywnego zgniotu 
Tytuł En An influence of eccentricity of load on progressive crushing behaviour of isotropic square-tube columns with dimples 
Streszczenie Pl
Streszczenie.

Obiektem badań jest cienkościenny absorber energii w postaci słupa o przekroju kwadratowym z szeregiem wgłębień w narożach, wykonany z aluminium. Bada się wpływ mimośrodowego obciążenia słupa na zakrytyczną postać ścieżki równowagi, jako próbę oceny wrażliwości tej konstrukcji na odchylenia od warunków idealnych. Nowe rozwiązanie konstrukcyjne zostało porównane ze słupem o gładkich ścianach.

Słowa kluczowe: konstrukcje cienkościenne, absorber energii, mechanizmy zniszczenia, MES

DOI: 10.5604/12345865.1145504
 
Streszczenie En
Abstract.

The object of the research was a thin-walled energy absorber made of aluminium in the form of a column having square-cross section and a series of dimples in the corners. An influence of the eccentric load on sub-critical form of the equilibrium path was examined. This was an attempt to assess the structure’s susceptibility to deviations of the load axis centricity. Advantages of the new solution were presented in comparison with a column having smooth walls.

Keywords:

thin-walled members, energy absorber, crushing behaviour, FEM
 
Spis Treści Pl  
Spis Treści En  
Pobierz 10_1-2015.pdf 2,15 MB 
Uwagi  
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] Następny : Ostatni
Znaleziono szczegółów: 863
Strona 1 z 87
Rekordów na stronie: