3 Baza Artykulow

Strona 1 z 22

 
Rok 2015
Nr 1
Strony
Autor Jerzy Wiśniowski
Tytuł Pl Projekt Tandem-X radarowych obserwacjipowierzchni Ziemi prowadzonych z pułapu satelitarnego — założenia i status misji
Tytuł En TanDEMDEM -X the Earth surface observation project from space level — basis and mission status
Streszczenie Pl
Streszczenie.
TanDEM-X jest projektem Niemieckiego Centrum Kosmicznego — DLR (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt) — zastosowania wysokiej rozdzielczości interferometrii SAR. Otwiera on nową erę w dziedzinie teledetekcji opartej na satelitarnej technologii radarowej. System bazuje na dwóch satelitach: TerraSAR-X i TanDEM-X, poruszających się po bliskich sobie, ściśle kontrolowanych orbitach. Artykuł zawiera krótki opis techniki radarowej i koncepcji misji TanDEM‑X bazującej na innowacyjnych technologiach. Głównym zadaniem projektu jest wygenerowanie z interferometrycznych obserwacji radarowych globalnego numerycznego modelu wysokości (DEM) z nieosiągalną dotąd dla produktu o globalnym zasięgu dokładnością równą lub lepszą od standardu HRTI-3 (rozdzielczość terenowa 12 m × 12 m, względny błąd wysokości ±2 m w terenie o nachyleniu < 20% oraz ±4 m w terenie o nachyleniu > 20% [8]). Misja zapewnia również platformę badawczą nowych technik obrazowania radarowego i aplikacji.

Słowa kluczowe: teledetekcja, Bistatic SAR, DEM, formacja Helix, interferometria radarowa SAR, HRTI-3, synchronizacja
DOI: 10.5604/12345865.1145415
Streszczenie En
Abstract.

TanDEM-X is DLR (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt) the Earth surface observation project using high-resolution SAR interferometry. It opens a new era in space borne radar remote sensing. The system is based on two satellites: TerraSAR-X (TSX) and TanDEM-X (TDX) flying on the very close, strictly controlled orbits. This paper gives an overview of the radar technology and overview of the TanDEM-X mission concept which is based on several innovative technologies. The primary objective of the mission is to deliver a global digital elevation model (DEM) with an unprecedented accuracy, which is equal to or surpass the HRTI-3 specifications (12 m posting, relative height accuracy ±2 m for slope < 20% and ±4 m for slope > 20% [8]). Beyond that, TanDEM-X provides a highly reconfigurable platform for the demonstration of new radar imaging techniques and applications.

Keywords: remote sensing, Bistatic SAR, digital elevation model (DEM), Helix formation, SAR interferomery, HRTI-3, synchronization
Spis Treści Pl
Spis Treści En
Pobierz 01_1-2015.pdf 3,12 MB
Uwagi
 
 
Rok 2015
Nr 1
Strony
Autor Małgorzata Woroszkiewicz
Tytuł Pl Numeryczne dane wysokościowe misji TanDEM-X
Tytuł En Digital elevation models of TanDEM-X mission
Streszczenie Pl
Streszczenie.
Zapoczątkowana w 2010 roku misja TanDEM-X (TerraSAR-X add-on for Digital Elevation Measurement) jest pierwszą satelitarną misją radarową, w ramach której zostały pozyskane dane interferometryczne w trybie bistatic InSAR stripmap przez dwa bliźniacze satelity TerraSAR -X (TSTSX) oraz TanDEM-X (TDX) tworzące formację Helix. Realizacja tej konfiguracji ma na celu budowę numerycznego modelu pokrycia terenu (NMPT) o zasięgu globalnym w standardzie HRTIRTI -3 (High Resolution Terrain Information). W artykule przedstawiono opis i specyfikację podstawowych produktów misji, jakimi są m.in. numeryczne modele pokrycia terenu, a także dodatkowych komponentów w postaci warstw informacyjnych i masek. Opisane zostało również zastosowanie techniki interferometrii radarowej w procesie budowy numerycznego modelu pokrycia terenu w postaci cyfrowej.

Słowa kluczowe: misja TanDEM-X, misja SRTSRTSRTM, interferometria radarowa, numeryczny model pokrycia terenu
DOI: 10.5604/12345865.1145420
Streszczenie En
Abstract.

Started in 2010 TanDEM-X mission (TerraSAR -X add-on for Digital Elevation Measurement) is the first spaceborne radar interferometer mission that acquires interferometric data in bistatic InSAR stripmap mode with two spacecrafts TerraSAR -X (TSTSX) and TanDEM-X (TDX) flying in Helix formation. That configuration enables generation of a global digital elevation model compatible with the HRTIRTI -3 standard. This paper presents an overview and specification of primary products of the TanDEM-X mission, i.e. digital elevation models and additional components such as information layers and masks. Moreover, the use of radar interferometry techniques for generation of the digital elevation model (DEM) and applications of InSAR are discribed.

Keywords:
TanDEM-X, SRTSRTSRTM, interferometry synthetic aperture radar, digital elevation model, digital surface model
Spis Treści Pl
Spis Treści En
Pobierz 02_1-2015.pdf 710,10 KB
Uwagi
 
 
Rok 2015
Nr 1
Strony
Autor Andrzej Pawlata
Tytuł Pl Badanie chropowatości powierzchni gładkich za pomocą skaterometru kątowego. Cz. 1. Metoda pomiaru. Przyrząd pomiarowy
Tytuł En Examination of smooth surfaces roughness using angle scatterometer. Part 1. The method of measurement. The measurement instrument
Streszczenie Pl
Streszczenie.
W artykule opisano podstawowe parametry chropowatości powierzchni. Przedstawiono metodę obliczenia tych parametrów dla powierzchni gładkich na podstawie pomiaru funkcji BSDF charakteryzującej rozproszenie z badanej powierzchni. Opisano zbudowany w IOE WAT zautomatyzowany skaterometr kątowy służący do pomiaru powyższych parametrów.

Słowa kluczowe: chropowatość powierzchni, rozproszenie, funkcja BSDF, skaterometr

DOI: 10.5604/12345865.1145426
Streszczenie En
Abstract.

The basic parameters of surface roughness are described in this article. The method of calculation of these parameters from measurement of BSDF function characterizing scatter from surface is shown. Automated angle scatterometer, built at the Institute of Optoelectronics of the Military University of Technology (IOE MUT), used for measurements of above parameters is described.

Keywords: surface roughness, scattering, BSDF function, scatterometer
Spis Treści Pl
Spis Treści En
Pobierz 03_1-2015.pdf 1,55 MB
Uwagi
 
 
Rok 2015
Nr 1
Strony
Autor Andrzej Pawlata
Tytuł Pl Badanie chropowatości powierzchni gładkich za pomocą skaterometru kątowego. Cz. 2. Metodyka pomiaru. Wyniki pomiarowe wybranych powierzchni
Tytuł En Examination of smooth surfaces roughness using angle scatterometer. Part 2. The experimental procedure. The measurement results of chosen surfaces
Streszczenie Pl
Streszczenie
W artykule opisano metodykę pomiaru parametrów chropowatości powierzchni za pomocą zbudowanego w IOE WAT zautomatyzowanego skaterometru kątowego. Zaprezentowano wyniki pomiarowe dla trzech wybranych polerowanych powierzchni: z krzemu, z germanu oraz ze stali nierdzewnej. Przedstawiono badania porównawcze wykonane za pomocą scatteroscope SCAT-4. Oszacowano powtarzalność pomiaru i zakres pomiarowy dla skaterometru kątowego.

Słowa kluczowe: chropowatość powierzchni, rozproszenie, funkcja BSDF, sygnatura, skaterometr

DOI: 10.5604/12345865.1145432
Streszczenie En
Abstract.
The experimental procedure for measurements of smooth surface roughness parameters using automated angle scatterometer, built at the Institute of Optoelectronics (IOE), is described. The results of measurements and their analysis for three chosen polished surfaces: silicon, germanium, and stainless steel are presented. The comparative investigations using scatteroscope SCAT-4 are performed. The repeatability and measurement range for built at IOE angle scatterometer is estimated.

Keywords: surface roughness, scattering, BSDF function, signature, scatterometer
Spis Treści Pl
Spis Treści En
Pobierz 04_1-2015.pdf 367,43 KB
Uwagi
 
 
Rok 2015
Nr 1
Strony
Autor Rafał Młyński, Emil Kozłowski
Tytuł Pl Tłumienie dźwięku hełmofonu czołgisty
Tytuł En Sound attenuation of tanker’s headphone
Streszczenie Pl
Streszczenie
Załoga pojazdu bojowego, która jest narażona na hałas związany z pracą silnika, jak i z wystrzałami z broni palnej, ma na swoim wyposażeniu hełmofony. W artykule przedstawiono wyniki badań ograniczania hałasu przez hełmofon HC-98 w przypadku hałasu ustalonego oraz impulsowego. Stosowano dwie metody badań: pomiary tłumienia dźwięku z udziałem osób oraz pomiary tłumienia przenoszenia impulsów akustycznych przeprowadzane z użyciem testera akustycznego — urządzenia odwzorowującego głowę. Dane dla hełmofonu porównano ze skutecznością ograniczania hałasu przez dwa różne, powszechnie stosowane nauszniki przeciwhałasowe (jeden słabo, drugi silnie ograniczający hałas). Wyniki wskazały, że hełmofon spełnia wymagania, które pozwalają traktować go jako ochronnik słuchu, jednak nie zapewnia on ochrony słuchu takiej jak nauszniki przeciwhałasowe. Otrzymano stosunkowo niskie wartości tłumienia impulsów akustycznych przez badany hełmofon względem wyników dla nauszników przeciwhałasowych. Ponadto, w przypadku hełmofonu, w zakresie częstotliwości 63-2000 Hz, uzyskano niższe od około 2 do nawet 19 dB wartości tłumienia hałasu ustalonego w porównaniu z wartościami tłumienia nauszników.

Słowa kluczowe: akustyka, ochrona przed hałasem, hałas, tłumienie dźwięku

DOI: 10.5604/12345865.1145434
Streszczenie En
Abstract.

Crew of military vehicles, which is exposed to the noise associated with the engine running, as well as to shots from firearms, is equipped with headphones. The article presents the results of noise reduction by HC-98 headphone for steady state and impulsive noise. Two methods of research were used: sound attenuation measurements with participation of subjects and transmission loss measurements with the use of acoustic test fixture — device reflecting the properties of the head. Data for headphone were compared with noise reduction of two different, commonly used earmuffs (one light, the other strong limiting noise). The results indicated that measured headphone meets the requirements that allow for treating it as hearing protection, however, this headphone does not provide hearing protection such as earmuffs. Relatively low values of attenuation of acoustic impulses through the headphone versus the results for earmuffs were observed. Furthermore, in the case of headphone, in the frequency range 63-2000 Hz, the lower values of steady state noise sound attenuation, from about 2 up to even a 19 dB with respect to the attenuation of ear muffs were measured.

Keywords: acoustics, noise control, noise, sound attenuation
Spis Treści Pl
Spis Treści En
Pobierz 05_1-2015.pdf 1,53 MB
Uwagi
 
 
Rok 2015
Nr 1
Strony
Autor Bartosz Sobczyk, Jacek Chróścielewski,Wojciech Witkowski
Tytuł Pl Analiza drgań kładki kompozytowejwywołanych działaniem wiatru
Tytuł En Wind induced vibration analysis of composite footbridge
Streszczenie Pl
Streszczenie.
W pracy omówiono sposób przeprowadzenia uproszczonej, numerycznej analizy drgań kładki kompozytowej wywołanych działaniem wiatru. Rozważaniom poddano swobodnie podpartą konstrukcję o rozpiętości 16 m i przekroju w kształcie litery U. W pierwszej kolejności przeprowadzono dwuwymiarową analizę opływu niepodatnego kształtu przekroju kładki w poziomym strumieniu wiatru o prędkości 10 m/s. Obliczenia numeryczne przeprowadzono programem ANSYSSYSSYS FLUENT 14. Rezultaty analizy opływu — liczbę Strouhala — porównano z wynikami zawartymi w monografii A. Flagi pt. Inżynieria wiatrowa. Podstawy i zastosowania, Arkady, Warszawa, 2008, w celu oceny poprawności obliczeń. W kolejnym etapie zbudowano przestrzenny model konstrukcji w programie ABAQUS 6.12-3. Wykonano analizę drgań konstrukcji metodą modalną, w której obciążeniem jest ciśnienie działające na powierzchni pomostu, zmienne w czasie, o wartościach wyznaczonych na podstawie analizy opływu. Dla badanej konstrukcji sprawdzono kryteria komfortu przyszłych użytkowników obiektu, który jest w fazie wytwarzania.

Słowa kluczowe: powłokowa kładka kompozytowa, opływ wiatru, metoda modalna, drgania kładek dla pieszych

DOI: 10.5604/12345865.1145435
Streszczenie En
Abstract.

In the work, we describe a simplified method for numerical analysis of a FRP composite footbridge in the field of wind induced vibrations. We consider a simply supported structure with a span length of 16 m and U-shape cross-section. Firstly, a two dimensional flow analysis is performed of the fixed bridge cross-section which is subjected to a lateral wind action with 10 m/s velocity. Calculations are performed using ANSYSSYSSYS FLUENT 14 software. Results of the flow analysis (Strouhal’s number) are compared with the results presented in a monograph by A. Flaga, entitled Inżynieria Wiatrowa. Podstawy i zastosowania (Wind Engineering. The bases and applications) (in Polish), Arkady, Warszawa, 2008, in order to validate calculations. After that, a three dimensional spatial model of the footbridge is built in ABAQUS 6.12-3 finite element method software. A modal dynamics problem is solved, where the loading conditions are adopted on the basis of the flow analysis and applied as an evenly distributed pressure on the bridge deck surface. Finally, the users’ vibration comfort criterion is checked for the considered structure.
Keywords:
composite shell footbridge, wind flow, modal method, footbridges vibrations
Spis Treści Pl
Spis Treści En
Pobierz 06_1-2015.pdf 759,90 KB
Uwagi
 
 
Rok 2015
Nr 1
Strony
Autor Andrzej Teter, JaJarosław Gawryluk
Tytuł Pl Ocena wpływu warstw piezoelektrycznychoraz warunków brzegowych na zachowanie hybrydowych płyt kompozytowych o różnych układach warstw
Tytuł En Assessment of piezoelectric layers and boundary conditions influence on the behaviour of hybrid composite plates with different layups
Streszczenie Pl
Streszczenie.
W niniejszej pracy badano sześciowarstwowe hybrydowe płyty kompozytowe wykonane z laminatu czterowarstwowego oraz z dwóch okładzin z materiału wykazującego efekt piezoelektryczny. Rozważono różne układy warstw oraz różne warunki brzegowe. Do symulacji numerycznych metodą elementów skończonych zastosowano komercyjny system Abaqus, który umożliwia modelowanie zjawiska sprzężenia elektromechanicznego w zagadnieniach statycznych oraz dynamicznych. Na wstępie metodami numerycznymi MES wyznaczono statyczne ugięcia płyt wywołane przez przyłożone napięcie zasilające do okładzin zewnętrznych. Dodatkowo porównano strzałki ugięcia dla różnych napięć. Otrzymane rezultaty obliczeń porównano z wynikami zaczerpniętymi z prac innych autorów. Wykonane symulacje potwierdziły adekwatność przygotowanego modelowania do symulacji zagadnienia sprzężenia elektromechanicznego. W drugim etapie wykonano numeryczną analizę modalną układu z uwzględnieniem (tzw. układ otwarty) i bez uwzględnienia (tzw. układ zamknięty) efektu piezoelektrycznego dla różnych układów warstw. Prezentowane modele MES umożliwią analizy innych hybrydowych elementów konstrukcyjnych wykazujących sprzężenie elektromechaniczne.

Słowa kluczowe: MES , sprzężenie elektromechaniczne, efekt piezoelektryczny, laminat włóknisty, drgania własne, belki hybrydowe, PZT, aktuatory

DOI: 10.5604/12345865.1145480
Streszczenie En
Abstract.

In the present paper, six-layer hybrid composite panels, made of four-layered laminate and two facings of piezoelectric material were studied. Different configurations of laminate layers and different boundary conditions were considered. The Numerical simulations using Finite Element Method were performed with the commercial system Abaqus, which allowed for modelling the phenomena of electromechanical coupling, both in static and dynamic cases. Firstly, static deflection of the plates induced by the applied voltage on the external facings was determined with numerical methods (FEM). In addition, the deflections at different voltages were compared. The results of static calculations were validated with those published by other authors. The performed simulations have confirmed the adequacy of the FEM model for the simulation at electromechanical coupling. In the second stage, numerical analysis of the system with piezoelectric effect (open system) and without the piezoelectric effect (closed system) was performed. The presented FEM models are expected to contribute to analyses of other hybrid structural elements exhibiting electromechanical coupling.

Keywords: 
FEM, electro-mechanical coupling, piezoelectric effect, fibrous laminate, natural frequencies, hybrid beam, PZT, actuators
Spis Treści Pl
Spis Treści En
Pobierz 07_1-2015.pdf 3,18 MB
Uwagi
 
 
Rok 2015
Nr 1
Strony
Autor Mariusz Stegliński1, Paulina Byczkowska2, Jacek Sawicki2
Tytuł Pl Analiza numeryczna stanu naprężeń własnych stopu Al-Mg-Mn-Sc-Zr poddanego umocnieniu powierzchniowemu poprzez kulowanie
Tytuł En Numerical analysis of residual stress of Al-Mg-Mn-Sc-Zr alloy subjected to surface strengthening by shot peening
Streszczenie Pl
Streszczenie.

W niniejszej pracy zaprezentowane zostały wyniki analizy stanu naprężeń własnych w stopie Al-Mg5%-Mn1,5%-Sc0,8%-Zr0,4% po procesie kulowania z wykorzystaniem solwera ANSYA ANSYAANSYA LS -Dyna. Model obliczeniowy umożliwia symulację zjawisk zachodzących na skutek odkształcenia plastycznego wywołanego uderzeniem stalowej kulki o powierzchnię analizowanego stopu aluminium. Analizie poddano dwa zmienne parametry wejściowe: średnicę oraz prędkość kulki. Parametryzacja warunków brzegowych potwierdziła zależność rozkładu naprężeń ściskających w funkcji średnicy oraz prędkości kulki. Celem pracy było przedstawienie możliwości kreowania właściwości warstwy wierzchniej w aspekcie wartości i rozkładu naprężeń własnych. Wybrane wyniki analizy numerycznej zostały porównane z wynikami eksperymentalnymi. Różnica w wynikach pomiędzy symulacją a eksperymentem wynosi średnio 19,7%.

Słowa kluczowe: inżynieria materiałowa, analiza numeryczna, obróbka plastyczna, kulowanie, stop aluminium
DOI: 10.5604/12345865.1145490
Streszczenie En
Abstract.

In this paper, we presented the results of the analysis of the stresses in the Al-Mg5%-Mn1,5%-Sc0,8%-Zr0,4% alloy after shot peening process using solver ANSYS ANSYSANSYS LS -Dyna. The computational model illustrates the phenomena occurring as a result of plastic deformation caused by hitting a steel ball on the surface of the analyzed aluminium alloy. We analyzed two input variables: diameter and speed of a ball. The resulting normal stress distribution centred exposes the minimum compressive stress at a position located at a depth point of Belayev 0.125 mm with a value of σ = –345 MPa. Variable parameter shows the correlation of the boundary conditions of minimum stress increase with increasing ball’s diameter and its speed. Selected points of numerical analysis were verified with experimental results.

Keywords:
materials science, numerical analysis, metal forming, shot peening, aluminium
Spis Treści Pl
Spis Treści En
Pobierz 08_1-2015.pdf 889,03 KB
Uwagi
 
 
Rok 2015
Nr 1
Strony
Autor Marcin Krzeszowiec, Jerzy Małachowski
Tytuł Pl Badanie wpływu sformułowania elementu skończonego oraz schematu rozwiązywania równania ruchu na wyniki analizy MES na przykładzie niesymetrycznie obciążonej płyty
Tytuł En Study on the influence of finite element formulation and equation of motion solution scheme on FEM analysis results based on the asymmetrically loaded plate problem
Streszczenie Pl
Streszczenie.

Komputerowe metody symulacji zjawisk fizycznych obecnie są powszechne zarówno w obszarze nauki, jak i przemysłu. Możliwość przybliżonego rozwiązywania skomplikowanych układów równań różniczkowych, opisujących zagadnienia z dziedziny mechaniki, fizyki czy chemii, pozwala na znaczne skrócenie czasu projektowania i wdrażania nowych projektów. Często dzieje się to przy jednoczesnym zmniejszeniu zapotrzebowania na kosztowne badania eksperymentalne lub wytwarzanie prototypów. Jednak wspomniana powszechność tych metod, w szczególności metody elementów skończonych, spowodowała, że symulacje oraz analizy przeprowadzane z ich wykorzystaniem są często z góry za dokładne. Celem tego artykułu jest przedstawienie na przykładzie prostej analizy wytrzymałościowej, jak duży wpływ na wyniki symulacji mają takie parametry jak gęstość siatki elementów skończonych, sformułowanie elementu skończonego czy schemat całkowania równania ruchu. Dodatkowo autorzy zdecydowali się pokazać, jak łatwo jest uzyskać wyniki, które nie przedstawiają sensu fizycznego, pomimo tego że wszystkie podstawowe założenia poprawnej analizy (odpowiednie warunki brzegowe, zachowana energia układu etc.) zostały spełnione. Wyniki przeprowadzonych badań mogą być przestrogą przed pochopnym wyciąganiem wniosków z obliczeń przeprowadzonych za pomocą MES .

Słowa kluczowe: mechanika, metoda elementów skończonych, elementy powłokowe, całkowanie numeryczne równań ruchu

DOI: 10.5604/12345865.1145498
Streszczenie En
Abstract.

Computer simulations of physical phenomena are at the moment common both in science and industry. The possibility of finding approximate solutions for complicated systems of differential equations, mathematically describing issues in the fields of mechanics, physics or chemistry, allows for shorten design and research time, often significantly reducing the need for expensive experimental studies or costly production of prototypes. However, the mentioned prevalence of these methods, particularly the Finite Element Method, resulted in analysis outcomes to be often in advance regarded as accurate ones. The purpose of the article is to showcase, on a simple stress analysis problem, how parameters such as the density of the finite element mesh, finite element formulation or integration scheme significantly influence on the simulation results and how easy it is to end up with the results that do not hold any physical sense, despite the fact that all the basic assumptions of correct analysis (suitable boundary conditions, total system energy stored etc.) have been met. The results of this study can serve as a warning against premature conclusion drawing from calculations carried out by means of FEM simulation.

Keywords:
computational mechanics, finite element method, shell elements, numerical integration
Spis Treści Pl
Spis Treści En
Pobierz 09_1-2015.pdf 1,21 MB
Uwagi
 
 
Rok 2015
Nr 1
Strony
Autor Mirosław Ferdynus
Tytuł Pl Wpływ mimośrodowego obciążenia na zachowanie się ściskanych izotropowych słupów o przekroju kwadratowym z wgłębieniami w fazie progresywnego zgniotu
Tytuł En An influence of eccentricity of load on progressive crushing behaviour of isotropic square-tube columns with dimples
Streszczenie Pl
Streszczenie.

Obiektem badań jest cienkościenny absorber energii w postaci słupa o przekroju kwadratowym z szeregiem wgłębień w narożach, wykonany z aluminium. Bada się wpływ mimośrodowego obciążenia słupa na zakrytyczną postać ścieżki równowagi, jako próbę oceny wrażliwości tej konstrukcji na odchylenia od warunków idealnych. Nowe rozwiązanie konstrukcyjne zostało porównane ze słupem o gładkich ścianach.

Słowa kluczowe: konstrukcje cienkościenne, absorber energii, mechanizmy zniszczenia, MES

DOI: 10.5604/12345865.1145504
Streszczenie En
Abstract.

The object of the research was a thin-walled energy absorber made of aluminium in the form of a column having square-cross section and a series of dimples in the corners. An influence of the eccentric load on sub-critical form of the equilibrium path was examined. This was an attempt to assess the structure’s susceptibility to deviations of the load axis centricity. Advantages of the new solution were presented in comparison with a column having smooth walls.

Keywords:

thin-walled members, energy absorber, crushing behaviour, FEM
Spis Treści Pl
Spis Treści En
Pobierz 10_1-2015.pdf 2,15 MB
Uwagi
 
 
Rok 2015
Nr 1
Strony
Autor JÓZEF RAFA
Tytuł Pl Refrakcja i dopasowanie falowe w hiperbolicznej termosprężystości
Tytuł En Refraction and wave matching in hyperbolic thermoelasticity
Streszczenie Pl
Streszczenie.
Tematyka publikacji dotyczy propagacji fal termosprężystych, ze szczególnym uwzględnieniem refrakcji fal na granicy warstwy spoczywającej na półprzestrzeni. Analogicznie do występującego w przypadku fal akustycznych lub elektromagnetycznych efektu dopasowania falowego wprowadzono pojęcie impedancji fali termosprężystej i zbadano jej wpływ na odbicie i załamanie tych fal na granicy ośrodków. Model ośrodka opisuje obustronne sprzężenie oddziaływań mechanicznych i termicznych z uwzględnieniem falowej propagacji ciepła w ośrodkach.

Słowa kluczowe: hiperboliczna termosprężystość, impedancja falowa ośrodka termosprężystego, refrakcja i dopasowania falowe
Streszczenie En
Abstract.
The subject of the publication concerns the propagation of thermoelastic waves with a particular emphasis on the refraction of waves at the boundary of a layer laying (resting) on a halfspace. Analogously to the effect of wave matching, which appears in the case of acoustic and electromagnetic waves, the impedance of a thermoelastic wave has been introduced and its influence and the reflection and refraction on the boundary at media has been investigated. The model of the medium describes a mutual coupling of mechanical and thermal interactions with a wave type propagation of heat in media taken into account.

Keywords:
hyperbolic thermoelasticity, wave impedance of a thermoelastic medium, refraction and wave matching
Spis Treści Pl
Spis Treści En
Pobierz 11_1-2015.pdf 228,92 KB
Uwagi
 
 
Rok 2014
Nr 4
Strony
Autor TADEUSZ DZIUBAK, PAWEŁ SZCZEPANIAK
Tytuł Pl Badania charakterystyk hydraulicznych filtrów płynu ATF automatycznych skrzyń biegów (ASB)
Tytuł En Pressure drop-flow characteristic investigations of ATF filter in automatic transmissions (AT) of cars
Streszczenie Pl
Omówiono potencjalny wpływ charakterystyki hydraulicznej filtra na pracę pompy hydraulicznej ASB. Przedstawiono projekt stanowiska do badania charakterystyk hydraulicznych filtrów płynów ATF stosowanych w automatycznych skrzyniach biegów, skonstruowanego w oparciu o normę SAE J2312. Przedstawiono metodykę badań charakterystyk hydraulicznych filtrów płynu ATF stosowanych w ASB. Zaprezentowano wyniki badań charakterystyk hydraulicznych Δp = f(QV) filtrów z dwoma rodzajami materiałów filtracyjnych (siatki metalowej i włókniny filtracyjnej) w dwóch stanach technicznych: na początku eksploatacji i po przebiegu eksploatacyjnym.
Słowa kluczowe: ASB – automatyczna skrzynia biegów, płyn ATF, filtr płynu ATF, charakterystyka hydrauliczna
DOI: 10.5604/12345865.1131534
Streszczenie En
Potentials effects of pressure drop-flow characteristics of ATF filter on the hydraulic pumps are discussed. Draft device to investigations pressure drop-flow characteristics of ATF filter used in automatic transmissions constructed based on SAE J2312 standard is presented. Method of investigation pressure drop-flow characteristics of ATF filter used in automatic transmission is presented. The results of investigation pressure drop-flow characteristics Δp = f(QV) of two types ATF filter (metal mesh and filter cloth) in two technical conditions (at the beginning of the operation and after) are presented and analyzed.
Keywords: AT – automatic transmissions, ATF – automatic transmission fluid, ATF filter, pressure drop-flow characteristic
Spis Treści Pl
Spis Treści En
Pobierz 18_4-2014.pdf 1,56 MB
Uwagi
 
 
Rok 2014
Nr 4
Strony
Autor PAWEŁ SZCZEPAŃSKI
Tytuł Pl Para zagrożeniowo-ochronna jako element szacowania bezpieczeństwa obiektu i ryzyka
Tytuł En Threat protection pair as a parameter of object security and risk assessment
Streszczenie Pl
W pracy parami zagrożeniowo-ochronnymi są wirtualne elementy obiektu, rzutujące na jego zdolności ochronne przed konkretnymi zagrożeniami. Skutkiem ukierunkowanej inwazji każdej z tych par jest spowodowanie jakiejś niezdatności. Neutralność pary osiąga się w sytuacji pełnego spokoju lub pełnej ochrony przed przypisanym tej ochronie zagrożeniem. Naruszenia neutralności (charakteryzowane prawdopodobieństwami) są przyczynkami do określenia: bezpieczeństwa obiektu, ryzyka serwisowania i ryzyka rekompensat za czas postoju. Zauważa się, że wyniki pracy mogą służyć także wielu innym zagadnieniom, np. optymalizacji pełnych warunkowych programów diagnozowania.
Słowa kluczowe: para zagrożeniowo-ochronna, bezpieczeństwo, ryzyko serwisowania, ryzyko rekompensat za czas postoju, program diagnozowania, inwazja, niezdatność
DOI: 10.5604/12345865.1131521
Streszczenie En
The paper presents a concept of threat protection pairs as virtual elements of a structure of an object, to indicate its potential capacity to safeguard against specific risks. Neutrality of the pair occurs in a situation of full calm or full protection against the threat assigned to this situation. Degrees of the neutrality violation (defined by the probabilities) are the inputs to determine: the object security and the risk of servicing and risk of compensation for the downtime. It can be noted that the results of the work may be used for many other issues, e.g. to optimize the full conditional programs for diagnosing.
Keywords: threat protection pair, security, risk of servicing, risk of compensation for the downtime, diagnostics program, invasion, fault
Spis Treści Pl
Spis Treści En
Pobierz 17_4-2014.pdf 1,49 MB
Uwagi
 
 
Rok 2014
Nr 4
Strony
Autor KAMIL KACZYŃSKI
Tytuł Pl Zmniejszenie wrażliwości zmodyfikowanego algorytmu LSB na wybrane ataki statystyczne
Tytuł En Reducing vulnerability of modified LSB algorithm to a chosen statistic attacks
Streszczenie Pl
Algorytm LSB to jeden z najlepiej zbadanych algorytmów steganograficznych. Istnieje kilka typów ataków, które pozwalają na wykrycie faktu prowadzenia komunikacji z wykorzystaniem tego algorytmu, jest to m.in. atak RS oraz chi-kwadrat. W niniejszej pracy przedstawiono modyfikację algorytmu LSB, która wprowadza mniej zmian do nośnika niż algorytm oryginalny, a także poprzez wykorzystanie funkcji kompresji w znaczący sposób utrudnia wykrycie faktu wprowadzenia informacji do obrazu. W pracy zawarty został także opis głównych metod stegoanalitycznych wraz z ich zastosowaniem do zmodyfikowanego algorytmu LSB.
Słowa kluczowe: steganografia, kody cykliczne, LSB, BCH, chi-kwadrat, stegoanaliza

DOI: 10.5604/12345865.1131499
Streszczenie En
The LSB algorithm is one of the most studied steganographic algorithms. There are several types of attacks that can detect the fact of conducting cover communication – chi-square attack and RS. This paper presents modification of the LSB algorithm which introduces fewer changes to carrier than the original LSB algorithm. Modified algorithms use a compression function, which significantly hinders the detection process. This paper also includes a description of main steganalytic methods along with their application to the proposed modification of the LSB algorithm.

Keywords: steganography, cyclic code, error correction codes, LSB, BCH, chi-square, steganalysis
Spis Treści Pl
Spis Treści En
Pobierz 16_4-2014.pdf 747,39 KB
Uwagi
 
 
Rok 2014
Nr 4
Strony
Autor TOMASZ WÓJCICKI
Tytuł Pl Wykorzystanie metod sztucznej inteligencji do wizyjnej analizy właściwości warstw wierzchnich
Tytuł En The use of artificial intelligence methods for visual analysis of properties of surface layers
Streszczenie Pl
W artykule zaprezentowano wybrany fragment realizowanych prac badawczych dotyczących możliwości automatycznego prognozowania właściwości materiałowych na podstawie analiz zdjęć cyfrowych. Przedstawiono oryginalny, holistyczny model prognozowania właściwości warstw wierzchnich oparty na wieloetapowym procesie obejmującym wybrane metody przetwarzania i analiz obrazów, inferencji z wykorzystaniem baz wiedzy apriorycznej i wielowartościowej logiki rozmytej, a także symulacji metodami elementów skończonych. Omówiono charakterystykę warstw wierzchnich oraz podstawowe technologie ich wytwarzania obejmujące: procesy mechaniczne, cieplne, cieplno-mechaniczne, cieplno-chemiczne, elektrochemiczne, fizyczne. Przedstawiono wykorzystane w opracowanym modelu metody klasyfikacji obrazów warstw wierzchnich. Opisano cele stosowania wybranych metod przetwarzania i analizy obrazów cyfrowych, w tym techniki: poprawy jakości obrazów, segmentacji, transformacji morfologicznych, rozpoznawania obrazów oraz symulacji zjawisk fizycznych w strukturach materiałowych.
Słowa kluczowe: analiza obrazów, warstwa wierzchnia, sztuczna inteligencja, logika rozmyta
DOI: 10.5604/12345865.1131495
Streszczenie En
The article presents a selected area of research on the possibility of automatic prediction of material properties based on the analysis of digital images. Original, holistic model of forecasting properties of surface layers based on a multi-step process that includes the selected methods of processing and analysis of images, inference with the use of a priori knowledge bases and multi-valued fuzzy logic, and simulation with the use of finite element methods is presented. Surface layers characteristics and core technologies of their production processes such as mechanical, thermal, thermo-mechanical, thermo-chemical, electrochemical, physical are discussed. Developed methods used in the model for the classification of images of the surface layers are shown. The objectives of the use of selected methods of processing and analysis of digital images, including techniques for improving the quality of images, segmentation, morphological transformation, pattern recognition and simulation of physical phenomena in the structures of materials are described.
Keywords: image analysis, surface layer, artificial intelligence, fuzzy logic
Spis Treści Pl
Spis Treści En
Pobierz 15_4-2014.pdf 712,63 KB
Uwagi
 
 
Rok 2014
Nr 4
Strony
Autor ANDRZEJ WOJCIECHOWSKI, WIESŁAW MADEJ, IRENEUSZ PLEBANKIEWICZ, MARCIN SZCZEPANIAK
Tytuł Pl System pomiarowy do badania właściwości akumulatorów
Tytuł En Measuring System for Batteries Testing
Streszczenie Pl
Podczas prac konstrukcyjnych i badawczych prowadzonych w naszym Instytucie wielokrotnie spotykamy się z zagadnieniami związanymi z badaniem właściwości źródeł zasilania przeznaczonych do sprzętu inżynieryjnego. Badania te są często długotrwałe i wymagają stałej kontroli parametrów elektrycznych testowanego obiektu. Powyższe przesłanki doprowadziły do powstania systemu pomiarowego opartego o technologie pomiarowe i programistyczne firmy National Instruments. System jest kompletny, jednak ze względu na wielką elastyczność wykorzystanych technologii nie jest zamknięty i możliwa jest niemal nieograniczona jego rozbudowa. Artykuł zawiera opis: – funkcji oprogramowania, – wybranych sposobów dopasowania wielkości mierzonych do zakresów pomiarowych przetworników, – sposobów zapewnienia wygodnych połączeń elektrycznych i mechanicznych pomiędzy badanymi obiektami a przetwornikami, – przykładowego wykorzystania systemu w badaniu akumulatorów i baterii.
Słowa kluczowe: system pomiarowy, LabVIEW, pomiary akumulatorów
DOI: 10.5604/12345865.1131493
Streszczenie En
During development and research conducted at our Institute we have repeatedly encountered the issues related to the examination of the properties of the power source for engineer equipment. These studies are often lengthy and require constant monitoring of electrical parameters of the tested object. These conditions have led to a measurement system based on measurement and programming technologies of National Instruments Company. The system is complete, but because of the great flexibility of the technology used it is not a closed system and the possibility of its expansion is virtually limitless. The article includes the description of: – programming functions; – selected ways to tailor the measured quantities to the measurement range of converters; – ways to provide convenient electrical and mechanical connections between the tested objects and the converters; – exemplary use of the system in battery tests.
Keywords: measuring system, LabVIEW, battery measurements
Spis Treści Pl
Spis Treści En
Pobierz 14_4-2014.pdf 2,23 MB
Uwagi
 
 
Rok 2014
Nr 4
Strony
Autor PIOTR FIGOŃ, ZBIGNIEW STAROSZCZYK
Tytuł Pl Problemy wyznaczania transmitancji w rozległych systemach z autonomicznie pracującymi obserwatorami sygnałów
Tytuł En Determination of transfer function in large area system with remote
independent signal observations
Streszczenie Pl
W artykule na przykładzie symulowanej rozległej sieci elektroenergetycznej zaproponowano i zweryfikowano metody umożliwiające wyznaczenie transmitancji widmowych dostarczających informacji o relacjach pomiędzy pobudzeniem i odpowiedzią obserwowanymi w różnych, odległych węzłach sieci. Problem dotyczy przetwarzania i relacjonowania sygnałów rejestrowanych niezależnie (różne częstotliwości próbkowania, różne charakterystyki amplitudowo-fazowe torów kondycjonowania), co generuje konieczność ich resamplingu oraz wprowadzenia mechanizmów synchronizacji czasowej.
Słowa kluczowe: transmitancja widmowa, resampling, obserwacje niezależne, system rozległy, sieć elektroenergetyczna
DOI: 10.5604/12345865.1131489
Streszczenie En
On the example of the simulated, large area power grid, the methods for the transfer function determination between distanced excitation/observation points have been proposed and verified. The discussed problem deals with processing of independently registered input and outpt signals (different sampling periods, different solutions of conditioning circuits) for which signal resampling and accurate time reference markers are required.
Keywords: transfer function, resampling, remote observations, large area systems, power grid
Spis Treści Pl
Spis Treści En
Pobierz 13_4-2014.pdf 872,81 KB
Uwagi
 
 
Rok 2014
Nr 4
Strony
Autor ZBIGNIEW STAROSZCZYK, PIOTR FIGOŃ
Tytuł Pl Poszerzanie pasma cyfrowych metod wyznaczania transmitancji – korekta błędów asymetrii torów obserwacji sygnałów
Tytuł En Band extension in digital methods of transfer function determination
– signal conditioners asymmetry error corrections
Streszczenie Pl
W artykule zaproponowano rozwiązanie problemu eliminacji/ograniczenia wpływu transmitancji obwodów wejściowych na wyznaczane metodami cyfrowymi transmitancje w obserwowanym obiekcie. Metoda wykorzystuje widmową funkcję korekcyjną wypracowaną na etapie kalibracji w oparciu o pomiar referencyjny znanej transmitancji obiektu wzorowego. W szczególnych warunkach pomiar taki może być zastąpiony bezpośrednim wprowadzeniem danych kalibracyjnych. Zastosowanie korekt poszerza pasmo częstotliwościowe obserwacji obiektu.
Słowa kluczowe: transmitancja, poszerzanie pasma, korekcja błędów, błędy fazy
DOI: 10.5604/12345865.1131484
Streszczenie En
In the paper, the calibrating method for error correction in transfer function determination with the use of DSP has been proposed. The correction limits/eliminates influence of transfer function input/output signal conditioners on the estimated transfer functions in the investigated object. The method exploits frequency domain conditioning paths descriptor found during training observation made on the known reference object.
Keywords: transfer function, band extension, error correction, phase errors
Spis Treści Pl
Spis Treści En
Pobierz 12_4-2014.pdf 763,81 KB
Uwagi
 
 
Rok 2014
Nr 4
Strony
Autor KAROL ONOSZKO, RAFAŁ ŚLÓSARZ, DAWID KAMROWSKI
Tytuł Pl Rozpoznawanie obszarów obrazu na podstawie charakterystyk zmiennych statystycznych
Tytuł En Identification of image areas based on characteristics of statistical variables
Streszczenie Pl
W ostatnich latach wyraźnie widoczny jest wzrost zainteresowania metodami opartymi na przetwarzaniu obrazów. Dzięki dzisiejszej technice są one coraz szybsze, dokładniejsze, a rezultaty badań prostsze w interpretacji. W artykule opisano autorską metodę rozpoznawania obszarów w obrazie z użyciem charakterystyk zmiennych statystycznych powstałych w wyniku obserwacji zmian tych obszarów.
Słowa kluczowe: rozpoznawanie obrazu, autokorelacja, analiza sygnału
DOI: 10.5604/12345865.1131476
Streszczenie En
In recent years increasing interest in the methods based on image processing has been observed. With today’s technology, these methods are becoming faster, more accurate, and the results of the tests are easier to interpret. The article describes an original method for identifying areas of an image, using the characteristics of statistical variables resulting from the observation of these areas.
Keywords: image recognition, auto-correlation, signal analysis
Spis Treści Pl
Spis Treści En
Pobierz 11_4-2014.pdf 829,61 KB
Uwagi
 
 
Rok 2014
Nr 4
Strony
Autor JAN MARSZAŁEK, MIECZYSŁAW PIECHOTA
Tytuł Pl Metoda szybkiej oceny nośności mostów składanych opartych na podporach pływających
Tytuł En Simple Evaluation of Load-Carrying Capacity of Multi-Span Folding Bridges
based on Floating Supports
Streszczenie Pl
Artykuł obejmuje metodykę szybkiej oceny nośności mostów składanych opartych na podporach pływających. Mosty kombinowane budowane w ten sposób mogą być wykorzystane jako przeprawy tymczasowe. Metodykę tej oceny przedstawiono graficznie w oparciu o nomogramy opracowane dla dwóch istniejących konstrukcji mostów składanych, tj. MS-54 oraz DMS-65, montowanych na podporach sztywnych i pływających. Nomogramy te w prosty i szybki sposób pozwolą określić, jaki wpływ na nośność mostu ma zastąpienie podpór sztywnych pływającymi przy różnych rozpiętościach przęseł. Przedstawiono także wpływ długotrwałej eksploatacji (powiększających się luzów montażowych w złączach tych konstrukcji składanych) na nośność mostu.
Słowa kluczowe: budownictwo, mosty składane, nomogramy, luzy montażowe
DOI: 10.5604/12345865.1131468
Streszczenie En
The papers covers simple evaluation of load-carrying capacity of multi-span folding bridges based on floating supports. Combined bridges built in this approach, could be used as a temporary crossing. The methodology of this evaluation is shown graphically on the basis of designed nomograms for two existing bridge structures i.e. MS-54 and DMS-65, mounted on rigid and floating supports. These nomograms facilitate the simple and fast determination of the impact of changing fixed support into floating support with different bridge length spans on the carrying capacity of the bridge. The paper also presents the influence of long-term use (enlarging the mounting backlash in the joints of these structures) on the carrying capacity of the bridge.
Keywords: building, folding bridges, nomograms, assembly clearances
Spis Treści Pl
Spis Treści En
Pobierz 10_4-2014.pdf 514,31 KB
Uwagi
 
 
Rok 2014
Nr 4
Strony
Autor JAKUB PAWŁOWSKI, MAGDALENA ROZENTAL, ANNA DRZEWIŃSKA, SŁAWOMIR NEFFE
Tytuł Pl Analiza specjacyjna osadów dennych pobranych na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego
Tytuł En Speciation analysis of sediments from Kampinos National Park
Streszczenie Pl
Pobrano i przygotowano próbki osadów dennych z terenu Kampinoskiego Parku Narodowego. W próbkach osadów oznaczono całkowitą zawartość wybranych pierwiastków (Cr, Zn, Fe, Cu, Cd, Pb) oraz zawartość tych pierwiastków we frakcjach wydzielonych metodą ekstrakcji sekwencyjnej. Do wydzielenia odpowiednich frakcji wykorzystano metodę Tessiera, która pozwala na wydzielenie pięciu frakcji: I – metale wymienialne, II – metale związane z węglanami, III – metale związane z uwodnionymi tlenkami żelaza i manganu, IV – metale związane z materią organiczną i V – metale związane z glinokrzemianami. Sprawdzono również, czy całkowita zawartość badanych metali oraz ich zawartość w poszczególnych frakcjach w badanych osadach zależy od pH osadów oraz od procentowej zawartości materii organicznej w badanych osadach. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że badane osady można zaliczyć do niezanieczyszczonych z punktu widzenia zawartości w nich Cr, Zn, Cu, Cd i Pb. Stwierdzono również, że zarówno całkowita zawartość analitów, jak i rozkład procentowej zawartości oznaczanych metali w poszczególnych frakcjach w badanych osadach zależy od zawartości materii organicznej i od wartości pH badanego osadu.
Sława kluczowe: analiza chemiczna, ochrona środowiska, osady denne, analiza specjacyjna, metale ciężkie
DOI: 10.5604/12345865.1131462
Streszczenie En
The experimental part covers the description of the sampling places of sediments which were taken from Kampinos National Park and the description of their preparation for analysis. Namely: in the samples of sediments, the total content of selected elements (Cr , Zn , Mn , Fe, Cu , Cd, Pb) and the content of these elements in the fractions separated by sequential extraction were marked. In order to isolate the appropriate fractions, the Tessier method was used. The method allows the separation of five fractions: I – exchangeable metals, II – metals associated with carbonates, III – metals associated with hydrated iron ions and manganese oxides, IV – metals associated with organic matter, V – metals associated with aluminosilicates. It was examined in terms of the total content of heavy metals, and to check if the content of elements in the individual fractions of the test sediments depends on the pH and the percentage of organic matter in the studied sediments. Based on the survey, it was found that the studied sediments can be classified as uncontaminated, from the point of view of their content of Cr, Zn, Cu, Cd and Pb. Moreover, it was proved that both, the total content of analytes and the distribution of the percentage content of the determined heavy metals in the individual fractions in the test sediments depend on the content of organic matter, on the pH of the tested sediments and its type.
Spis Treści Pl
Spis Treści En
Pobierz 09_4-2014.pdf 1 004,42 KB
Uwagi
 
 
Rok 2014
Nr 4
Strony
Autor RADOSŁAW KICIŃSKI, BOGDAN SZTUROMSKI
Tytuł Pl Algorytm opisujący rozkład ciśnienia od niekontaktowego wybuchu miny morskiej
Tytuł En Algorithm describing pressure distribution of non-contact TNT explosion
Streszczenie Pl
Celem pracy było opracowanie algorytmu obliczeniowego opisującego rozkład ciśnienia fali uderzeniowej w przestrzeni wywołany niekontaktowym wybuchem ładunku TNT oraz wykonanie procedury w języku programowania Fortran, opisującej powyższy rozkład ciśnienia w formie dyskretnej na zwilżonej powierzchni kadłuba okrętu. Symulacje przeprowadzono przy użyciu programu Abaqus. W pracy zaprezentowano również opisy przebiegów ciśnień według różnych autorów oraz przedstawiono je na wykresach. Sformułowano także wnioski przemawiające za skutecznością używania algorytmu.
Słowa kluczowe: wybuch podwodny, fala uderzeniowa, CAE, TNT, okręt podwodny typu Kobben
DOI: 10.5604/12345865.1131459
Streszczenie En
The aim of this study is to develop a computational algorithm, describing the shock wave pressure distribution in the space induced by non-contact TNT explosion. The procedure describes pressure distribution on a damp surface of the hull. Simulations have been carried out using Abaqus/CAE. The study also shows the pressure waveform descriptions provided by various authors and presents them in charts. The formulated conclusions convince efficiency of the algorithm application.
Keywords: Underwater explosion, shock wave, CAE, TNT, Kobben class submarine
Spis Treści Pl
Spis Treści En
Pobierz 08_4-2014.pdf 1,42 MB
Uwagi
 
 
Rok 2014
Nr 4
Strony
Autor JERZY SYPEK, KAROL REĆKO, ANDRZEJ JAROSŁAW PANAS
Tytuł Pl Numeryczne testy założeń zmodyfikowanej metody monotonicznego wymuszenia cieplnego
Tytuł En Numerical tests of metrological conditioning of modified monotonic heating methodology for thermal diffusivity evaluation
Streszczenie Pl
Praca dotyczy wyznaczenia i porównania parametrów konwekcyjnej wymiany ciepła dla bryły o regularnym kształcie przy jej wymuszonym opływie płynem nieściśliwym, dla dwóch przypadków płynów o różnych właściwościach fizycznych. W niniejszym przypadku przedstawiono i poddano analizie wyniki obliczeń numerycznych zagadnienia stacjonarnego opływu walca i prostopadłościanu. Analizowano modele numeryczne przejmowania ciepła w dwóch cieczach: wodzie i etanolu. Badano trzy różne orientacje obiektu wobec napływającego płynu. Obliczenia przeprowadzono dla wybranych prędkości płynu z zakresu 0,01 m•s–1 do 1 m•s–1 przy użyciu programu ANSYS. Wyznaczone wartości współczynników przejmowania ciepła, charakteryzujące konwekcyjną wymianę ciepła pomiędzy płynem a ciałem stałym, odniesiono do wartości uzyskanych na podstawie zależności kryterialnych. Wyniki wykonanych badań i analiz stanowią dopełnienie studiów dotyczących uwarunkowania metrologicznego zmodyfikowanej metody monotonicznego wymuszenia cieplnego, stosowanej do wyznaczania dyfuzyjności cieplnej – w danym przypadku dla próbki walcowej i prostopadłościennej, przy skokowej zmianie temperatury powierzchni próbki. Ponieważ metodami symulacji numerycznych objęto również przypadki nieobjęte zależnościami kryterialnymi, uzyskano w rezultacie dodatkowe potwierdzenie poprawności proponowanej metody badań.
Słowa kluczowe: dyfuzyjność cieplna, współczynnik wyrównywania temperatury, przejmowanie ciepła przy wymuszonym opływie ciał, zmodyfikowana metoda monotonicznego wymuszenia cieplnego, numeryczne modelowanie przepływów
DOI: 10.5604/12345865.1131456
Streszczenie En
Problem of a heat transfer from a certain solid object under forced convection of thermostatic fluid has been discussed. The analysed objects were a cylinder and a cuboid. They were studied while subjected to a stationary fluid flow at different angles of attack. Several values of the inflow velocity ranging from 0.01 m.s–1 to 1 m.s–1 have been taken into consideration. The analysed fluids were of the water and the ethanol properties, respectively. The analysis has been performed applying the CFD (Computer Fluid Dynamics) ANSYS code. The obtained results complement results of previous analytical studies that had created of a theoretical background for the modified step heating i.e. regular heating regime. In addition, they confirmed a good metrological condition of the developed procedure.
Keywords: thermal diffusivity (TD), temperature equilibration constant, forced convection heat transfer, modified step heating procedure of TD determination, computer fluid dynamics
Spis Treści Pl
Spis Treści En
Pobierz 07_4-2014.pdf 1,22 MB
Uwagi
 
 
Rok 2014
Nr 4
Strony
Autor JAROSŁAW MŁYŃCZAK, KRZYSZTOF KOPCZYŃSKI, MIROSŁAW MAZIEJUK, JADWIGA MIERCZYK
Tytuł Pl Moduł czujników wielu gazów zagrożeń chemicznych
Tytuł En Multigas module of chemical contaminant sensors
Streszczenie Pl
W artykule przedstawiono opis budowy oraz badania modułu czujników wielu gazów substancji chemicznych. Moduł jest w stanie wykrywać 11 różnych substancji w stanie gazowym jednocześnie i liczba ta może zostać zwiększona w miarę potrzeb. Moduł został zaprojektowany i zbudowany jako urządzenie do zainstalowania na mobilnych platformach bezzałogowych w zastosowaniach antykryzysowych.
Słowa kluczowe:skażenia chemiczne, czujnik chemiczny, czujnik elektrochemiczny, czujnik optyczny
DOI: 10.5604/12345865.1131335
Streszczenie En
The paper describes the construction and the results of investigations of the multigas module of chemical contaminants sensors. The module is able to detect 11 different volatile chemical agents simultaneously and this number can be increased if needed. The module was designed and built as a device installed on mobile unmanned platform for anti-crisis application.
Keywords: chemical sensor, chemical contaminants, electrochemical sensor, optical sensor
Spis Treści Pl
Spis Treści En
Pobierz 06_4-2014.pdf 3,39 MB
Uwagi
 
 
Rok 2014
Nr 4
Strony
Autor EDYTA PRUSIŃSKA-KURSTAK
Tytuł Pl Dekontaminacja enzymatyczna broni masowego rażenia
Tytuł En Enzymatic decontamination
Streszczenie Pl
Artykuł jest poświęcony metodom odkażania broni masowego rażenia (biologicznej oraz chemicznej) opartym na stosowaniu białkowych katalizatorów reakcji chemicznych – enzymów. Celem artykułu jest przedstawienie możliwości wykorzystywania enzymów do neutralizacji oraz destrukcji szkodliwych dla środowiska i człowieka związków chemicznych używanych w broni masowego rażenia. Pokazano mechanizm reakcji enzymatycznej. Przedstawione są możliwości wykorzystywania lizozymu oraz mieszanin lizozymu z chitynazą, mutanolizyną jako destruktora niebezpiecznych bakterii (E. Coli, laseczki wąglika Bacillus anthracis) oraz ich zarodników. Dokonano porównania wad i zalet stosowania chemicznych oraz enzymatycznych sposobów dekontaminacji. Ustalono, że w określonych warunkach enzymy mogą stanowić alternatywę dla chemicznych sposobów dekontaminacji broni masowego rażenia.
Słowa kluczowe:dekontaminacja, broń masowego rażenia, enzymy
DOI: 10.5604/12345865.1131332
Streszczenie En
This paper is devoted to the methods of decontamination of weapons of mass destruction (biological and chemical), based on the use of protein catalysts of chemical reactions – enzymes. This paper presents the possibility of using enzymes to neutralize the harmful and destructive to the environment and human chemicals used in weapons of mass destruction. The mechanism of the enzymatic reaction is showed. These are the possibilities of using lysozyme as destructor dangerous bacteria (E. coli, anthrax Bacillus anthracis) and their spores. The advantages and disadvantages of chemical and enzymatic methods of decontamination have been compared. It was found that under certain conditions the enzymes can be an alternative to chemical methods of decontamination of weapons of mass destruction.
Keywords: decontamination, weapons of mass destruction, enzymes
Spis Treści Pl
Spis Treści En
Pobierz 05_4-2014.pdf 803,59 KB
Uwagi
 
 
Rok 2014
Nr 4
Strony
Autor STANISŁAW CUDZIŁO, WALDEMAR A. TRZCIŃSKI
Tytuł Pl Topliwe kruszące materiały wybuchowe
Tytuł En Melt cast high explosives
Streszczenie Pl
W artykule przedstawiono stan aktualny i perspektywy rozwoju kruszących mieszanin wybuchowych, które mogą być formowane w ładunki metodą odlewania. Kolejno omówiono typowe składy, właściwości i sposoby otrzymywania mieszanin trotylu z proszkami glinu oraz z heksogenem lub oktogenem. W nowszych, tzw. małowrażliwych kompozycjach, trotyl został zastąpiony 2,4 dinitroanizolem, natomiast zamiennikami heksogenu lub oktogenu są 3-nitro-1,2,4-triazol-5-on, nitroguanidyna i/lub chloran(VII) amonu. Zmniejszoną wrażliwością charakteryzują się także kompozycje, w których składnik niskotopliwy jest substancją niewybuchową. W tej roli stosuje się woski naturalne lub różnego rodzaju polimery, np. polibutadien z końcowymi grupami hydroksylowymi, polietery lub polikaprolakton z energetycznymi plastyfikatorami. Najbardziej zaawansowanymi odlewalnymi materiałami wybuchowymi są kompozycje zawierające energetyczne, termoplastyczne elastomery i wysokoenergetyczne związki wybuchowe (w tym wysokoazotowe) w formach krystalicznych o jak najmniejszym stopniu zdefektowania.
Słowa kluczowe: topliwe materiały wybuchowe, parametry detonacyjne
DOI: 10.5604/12345865.1131330
Streszczenie En
This paper reviews the current state and future developments of melt-cast high explosives. First the compositions, properties and methods of preparation of trinitrotoluene based (TNT) conventional mixtures with aluminum, hexogen (RDX) or octogen (HMX) are described. In the newer, less sensitive explosive formulations, TNT is replaced with dinitroanisole (DNAN) and nitrotriazolone (NTO), nitroguanidine (NG) or ammonium perchlorate (AP) are the replacement for RDX and HMX. Plasticized wax or polymer-based binder systems for melt castable explosives are also included. Hydroxyl terminated polybutadiene (HPTB) is the binder of choice, but polyethylene glycol, and polycaprolactone with energetic plasticizers are also used. The most advanced melt-cast explosives are compositions containing energetic thermoplastic elastomers and novel highly energetic compounds (including nitrogen rich molecules) in whose particles are nanosized and practically defect-less.
Keywords: melt-cast explosives, detonation parameters
Spis Treści Pl
Spis Treści En
Pobierz 04_4-2014.pdf 558,33 KB
Uwagi
 
 
Rok 2014
Nr 4
Strony
Autor ANDRZEJ AMELJAŃCZYK
Tytuł Pl Rankingi w warunkach niepewności
Tytuł En Rankings in conditions of uncertainty
Streszczenie Pl
Praca dotyczy procedur rankingowych zbioru obiektów, których jakość (użyteczność) zmienia się w zależności od występowania warunków, których rozkład prawdopodobieństwa na ogół nie jest znany. Procedura polega na rekurencyjnym wyznaczaniu elementów ekstremalnych zbioru na podstawie przyjętej relacji preferencji jakościowych w warunkach niepewności. Efektem jej działania jest podział zbioru na jakościowe klastry rankingowe, a w konsekwencji ranking elementów analizowanego zbioru w warunkach niepewności. W pracy rozważono model preferencji Hurwicza i jego przypadki szczególne, omówiono własności uzyskiwanych rankingów oraz metody ich wyznaczania.
Słowa kluczowe: relacja preferencji, elementy ekstremalne, klastry rankingowe, model niepewności Hurwicza, ranking w warunkach niepewności
DOI: 10.5604/12345865.1131326
Streszczenie En
The work concerns the procedures for ranking a set of objects whose value (utility) varies depending on the occurrence of the conditions for the probability distribution is not generally known. The procedure involves determining the recursive extreme elements of a set on the basis of its qualitative preference relations under uncertainty. The result of the operation is to divide a set of the qualitative ranking clusters and consequently the ranking of elements analyzed under conditions of uncertainty. The study considered Hurwicz model preferences and special cases are discussed ownership rankings obtained and the methods of their determination.
Keywords: preference relation, extreme elements, ranking clusters, Hurwicz model of uncertainty, ranking under uncertainty
Spis Treści Pl
Spis Treści En
Pobierz 03_4-2014.pdf 453,91 KB
Uwagi
 
 
Rok 2014
Nr 4
Strony
Autor VITALIJ NICHOGA, LIUBOMYR VASHCHYSHYN
Tytuł Pl Ciągła transformacja falkowa sygnałów inspekcji torów kolejowych
w MATLAB wavelet toolbox
Tytuł En Continuous wavelet transform of railway track defectoscopic signals in the MATLAB wavelet toolbox
Streszczenie Pl
Sieci kolejowe na całym świecie są coraz bardziej zatłoczone, przy coraz wyższych prędkościach pociągów i przewożą coraz więcej pasażerów przy większym nacisku na osi kół niż dotychczas. Połączenie tych czynników oznacza poważne zagrożenie dla istniejącej infrastruktury, co prowadzi do zwiększonego zapotrzebowania na ilość inspekcji i na koszty utrzymania aparatury kolejowej [1]. Obecnie, szyny są systematycznie sprawdzane pod kątem uszkodzeń wewnętrznych i powierzchniowych za pomocą różnych metod badań nieniszczących. Najbardziej upowszechnione z nich to metody ultradźwiękowe i magnetodynamiczna (Magnetic Flux Leakage Rail Inspection – MFL). Artykuł skupia się na analizie sygnałów defektoskopowych otrzymanych przy użyciu wagonu defektoskopii magnetycznej Kolei Lwowskiej (elektromagnetyczna metoda badań nieniszczących) wykorzystującej ciągłą transformatę falkową.

Słowa kluczowe: szyna, szczelina, CWT
DOI:
10.5604/12345865.1131322
Streszczenie En
Rail networks across the world are getting busier with trains travelling at higher speeds and carrying more passengers and heavier axle loads than ever before. The combination of these factors has put considerable pressure on the existing infrastructure, leading to increased demands in inspection and maintenance of rail assets [1]. Nowadays, rails are systematically inspected for internal and surface defects using various non-destructive evaluation (NDE) techniques, the most common of which are ultrasonic and magnetic flux leakage (MFL) methods. The article is focused on the analysis of defectoscopic signals received using the magnetic wagon-defectoscope of Lviv Railway (MFL method) by the continuous wavelet transform (CWT).
Keywords: rail, crack, CWT
Spis Treści Pl
Spis Treści En
Pobierz 02_4-2014.pdf 940,26 KB
Uwagi
 
 
Rok 2014
Nr 4
Strony 13-19
Autor CZESŁAW GOSS, PAWEŁ MARECKI, KRZYSZTOF GRZELAK
Tytuł Pl Trwałość zmęczeniowa połączeń spawanych ze stali S960QL
Tytuł En Fatigue life of S960QL steel welded joints
Streszczenie Pl
Przedstawiono rezultaty badań zmęczeniowych stali S960QL i jej połączeń spawanych. Badano próbki płaskie z materiału rodzimego i spawane czołowo. Wyznaczono wykres trwałości zmęczeniowej. Przedstawiono rezultaty pomiaru naprężeń własnych i badania makro- i mikrostrukturalne przełomów zmęczeniowych.
Słowa kluczowe: trwałość zmęczeniowa, połączenia spawane
DOI: 10.5604/12345865.1131308
Streszczenie En
During fatigue tests connectivity, welded steel XABO960 achieved a significant reduction in the durability of welded samples compared to samples taken from the parent material. For an explanation of the reasons for this phenomenon, residual stress and fatigue tests microfractography breakthroughs were studied. The study confirmed the occurrence of the weld area of substantial positive inclusions, residual stresses, and a high silicon content and sulphides which reduce the fatigue life of the welded joints [1, 2]. The explanation of these adverse events will be the subject of further research.
Keywords: fatigue life, welded joints
Spis Treści Pl
Spis Treści En
Pobierz 01_4-2014.pdf 1,28 MB
Uwagi
 
 
Rok 2014
Nr 3
Strony 189-206
Autor Wojciech Dornowski
Tytuł Pl Analiza falowa tarczy w płaskim stanie naprężenia metodą ruchomych, najmniejszych kwadratów
Tytuł En Analysis of a plane stress wave by the moving least squares method
Streszczenie Pl
W pracy rozwiązano zadanie początkowo-brzegowe propagacji płaskiej fali naprężenia w tarczy stalowej metodą ruchomych najmniejszych kwadratów. Stosowano różne siatki węzłów. W przypadku siatek z węzłami generowanymi losowo istotne znaczenie ma wybór węzłów sąsiedztwa aproksymacyjnego. Przyjęto kryterium topologiczne wynikające z triangulacji zbioru węzłów, która minimalizuje łączną długość krawędzi triangulacji. Stwierdzono, że triangulacyjny sposób wyboru otoczenia aproksymacyjnego i wygładzanie siatki nieregularnej metodą Laplace’a znacznie poprawia dokładność rozwiązania. Efekt odbicia fali naprężenia od brzegu swobodnego modelowano przez wprowadzenie węzłów fikcyjnych (poza obszarem tarczy). Otrzymane rezultaty porównano z wynikami obliczeń metodą różnicową, stwierdzając ich zgodność jakościową i ilościową.

Słowa kluczowe: mechanika konstrukcji, metody bezsiatkowe, metoda ruchomych najmniejszych kwadratów, fale sprężyste

DOI: 10.5604/12345865.1117107
Streszczenie En
A meshless method based on the moving least squares approximation is applied to stress wave propagation analysis. Two kinds of node meshes, the randomly generated mesh and the regular mesh are used. The nearest neighbours’ problem is developed from a triangulation that satisfies minimum edges length conditions. It is found that this method of neighbours’ choice significantly improves the solution accuracy. The reflection of stress waves from the free edge is modelled using fictitious nodes (outside the plate). The comparison with the finite difference results also demonstrated the accuracy of the proposed approach.

Keywords: civil engineering, meshless method, moving least squares method, elastic waves
Spis Treści Pl Spis tresci_3-2014.pdf 41,00 KB
Spis Treści En Content_3-2014.pdf
Pobierz 13_3-2014.pdf 2,10 MB
Uwagi
 
 
Rok 2014
Nr 3
Strony 175-187
Autor Rafał Grzejda, Janusz Cieloszyk
Tytuł Pl Wyznaczanie normalnych charakterystyk podatnościowych styku powierzchni o określonej strukturze...
Tytuł En Determination of normal flexibility characteristics of surfaces’ contact with the specified surface
Streszczenie Pl
W pracy przedstawiono sposób wyznaczania normalnej charakterystyki podatnościowej styku między elementami łączonymi w połączeniu wielośrubowym. Badania wykonano przy użyciu ekwiwalentnych próbek zastępujących elementy łączone. Przeprowadzono ocenę struktury geometrycznej powierzchni dla próbek i elementów łączonych. Podano zależność między normalnymi naciskami powierzchniowymi a normalnymi odkształceniami stykowymi dla badanego połączenia.

Słowa kluczowe: struktura geometryczna powierzchni, analiza wieloparametrowa, normalna charakterystyka podatnościowa, połączenie wielośrubowe

DOI: 10.5604/12345865.1116943
Streszczenie En
In the paper, a method for determination of a normal flexibility characteristic of the contact between elements joined in a multi-bolted connection is presented. Research were carried out using equivalent samples, which substitute joined elements. An assessment of the surface texture of the samples and the joined elements is accomplished. An experimental function between normal contact pressure and normal contact deformations for investigated elements is appointed.

Keywords: surface texture, multi-parameter analysis, normal flexibility characteristic, multi-bolted connection
Spis Treści Pl Spis tresci_3-2014.pdf 41,00 KB
Spis Treści En Content_3-2014.pdf
Pobierz 12_3-2014.pdf 754,52 KB
Uwagi
 
 
Rok 2014
Nr 3
Strony 159-173
Autor Tadeusz Chyży
Tytuł Pl Wybuch gazu w budynkach mieszkalnych. Wybuch wentylowany
Tytuł En Gas explosion in domestic buildings. The vented gas explosion
Streszczenie Pl
W artykule zaprezentowano istotne informacje związane z tzw. wentylowanym wybuchem gazu. Wybuch wentylowany to wybuch, w trakcie którego następuje zniszczenie określonych, najczęściej najsłabszych elementów budynku, takich jak okna czy drzwi. Poprzez powstałe otwory (powierzchnie odprężające) wypływają zarówno spaliny, jak i niespalona część mieszanki gazowej. W konsekwencji może nastąpić znaczna redukcja ciśnienia względem ciśnienia, które uzyskano by w obszarze całkowicie zamkniętym. Maksymalny pik ciśnienia wybuchu odprężonego (wentylowanego) określa się jako ciśnienie zredukowane Pred.

Słowa kluczowe: gaz, wybuch gazu, spalanie, powierzchnie odprężające

DOI: 10.5604/12345865.1116933
Streszczenie En
In this paper, the basic information, related to the so-called vented gas explosion, has been presented. The vented explosion it is an explosion, during which the destruction of the weakest elements of the structure occurs. Through the resulting holes (decompressing surfaces) can flow both combustion products and non-burned gas mixture. In consequence, reduction of the maximum explosion pressure Pred may be significant. Often, a gas explosion occurs inside residential buildings. In this case, natural vents are window and door openings.

Keywords: gas, explosion, combustion, explosion vents
Spis Treści Pl Spis tresci_3-2014.pdf 41,00 KB
Spis Treści En Content_3-2014.pdf
Pobierz 11_3-2014.pdf 719,08 KB
Uwagi
 
 
Rok 2014
Nr 3
Strony 147-157
Autor Piotr Smarzewski
Tytuł Pl Stany zarysowania i ugięcia tarcz żelbetowych z otworami z fibrobetonu wysokowartościowego
Tytuł En Analysis of crack and deflection states of high performance reinforced fiber concrete deep beams...
Streszczenie Pl
W artykule przedstawiono analizy stanów zarysowania i ugięcia tarcz żelbetowych z otworami z betonu wysokowartościowego z włóknami stalowymi i polipropylenowymi. Badania przeprowadzono dla trzech elementów zróżnicowanych pod względem ilości i rodzaju zbrojenia. W tarczy T1 skonstruowano tradycyjne zbrojenie prętami stalowymi. W tarczach T2 i T3 zamiast siatek zastosowano zbrojenie rozproszone o zmiennej procentowej objętości włókien. Analizy zachowania tarcz pod obciążeniem statycznym przedstawiono na podstawie pomiarów rys i ugięć.

Słowa kluczowe: tarcze żelbetowe z otworami, beton wysokowartościowy, włókno stalowe, włókno polipropylenowe, stan zarysowania, ugięcia

DOI: 10.5604/12345865.1116932
Streszczenie En
The article presents the crack and deflection states analysis of the reinforced deep beams with openings made of high performance steel and polypropylene fibre concrete. Research was carried out with regard to quantity and the type of reinforcement. The deep beam T1 was constructed conventionally with steel rods reinforcement. As regards deep beams T2 and T3, instead of the steel wire mesh, fibre reinforcement of variable fibre volume percentage was applied. The analysis of the behaviour of the deep beams under static load was based on the measurements of cracks and deflections.

Keywords: reinforced concrete deep beams with openings, high performance concrete, steel fibre, polypropylene fibre, crack state, deflections
Spis Treści Pl Spis tresci_3-2014.pdf 41,00 KB
Spis Treści En Content_3-2014.pdf
Pobierz 10_3-2014.pdf 2,34 MB
Uwagi
 
 
Rok 2014
Nr 3
Strony 135-145
Autor Piotr Smarzewski
Tytuł Pl Stany zarysowania i odkształcenia belek żelbetowych z betonu wysokowartościowego z dodatkiem włókien
Tytuł En Analysis of crack and strain states of high performance reinforced fiber concrete beams
Streszczenie Pl
W artykule przedstawiono analizy stanów zarysowania i odkształcenia belek żelbetowych z betonu wysokowartościowego z dodatkiem włókien stalowych i polipropylenowych poddanych zginaniu w schemacie czteropunktowym. Badania przeprowadzono dla trzech belek zróżnicowanych pod względem ilości i rodzaju zbrojenia. W belce B1 skonstruowano tradycyjne zbrojenie prętami stalowymi. W elementach B2 i B3 zamiast strzemion i prętów górnych zastosowano zbrojenie rozproszone o zmiennej procentowej objętości włókien. W analizach wykorzystano system ARAMIS do bezkontaktowych trójwymiarowych pomiarów odkształceń. Analizy zachowania belek pod obciążeniem statycznym przedstawiono na podstawie pomiarów rys i odkształceń.

Słowa kluczowe: belki żelbetowe, beton wysokowartościowy, włókno stalowe, włókno polipropylenowe, system ARAMIS, stan zarysowania, stan odkształcenia

DOI: 10.5604/12345865.1116928
Streszczenie En
The article presents the crack and strain states analysis of the reinforced high performance concrete beams with steel and polypropylene fibre. The beams were bent in the 4-point model. Research was carried out for three different beams with regard to the quantity and the type of reinforcement. The beam B1 was constructed conventionally with steel rods reinforcement. As regards beams B2 and B3, instead of the stirrups and the compressive rods, fibre reinforcement of variable fibre volume percentage was applied. For the analysis, a non-contact system for three-dimensional measurements of strain — ARAMIS was used. The analysis of the behaviour of the beams under static load was based on the measurements of crack and strain.

Keywords: reinforced concrete beams, high performance concrete, steel fibre, polypropylene fibre, ARAMIS system, crack state, strain state
Spis Treści Pl Spis tresci_3-2014.pdf 41,00 KB
Spis Treści En Content_3-2014.pdf
Pobierz 09_3-2014.pdf 1,97 MB
Uwagi
 
 
Rok 2014
Nr 3
Strony 123-134
Autor Tomasz Trzepieciński
Tytuł Pl Anizotropowe właściwości tarciowe blach stalowych karoseryjnych
Tytuł En Anisotropic frictional properties of car body steel sheets
Streszczenie Pl
W pracy przedstawiono analizę tribologiczną powierzchni blach stalowych badanych za pomocą tribotestera typu trzpień–tarcza. Badaniom poddano blachę stalową głębokotłoczną kategorii tłoczności B, blachę płytkotłoczną P oraz blachę na najtrudniejsze wytłoczki USB. Wykonano analizę topograficzną badanych próbek za pomocą maszyny pomiarowej Taylor Hobson Surtronic 3+. Badania wykazały cykliczność zmian wartości współczynnika tarcia wzdłuż obwodu próbki, co potwierdza anizotropowe cechy tribologiczne blach. Ze wzrostem granicy plastyczności badanych materiałów obserwuje się zwiększenie wartości współczynnika tarcia. Ponadto, zakres zmian wartości współczynnika tarcia ulega zmniejszeniu ze wzrostem obciążenia trzpienia tribotestera. Dominujący udział plastycznego odkształcenia nierówności powierzchni w całkowitym oporze przemieszczania trzpienia związany z cyklicznym kontaktem trących ciał powoduje, że z każdym obrotem próbki obserwuje się zmniejszenie efektu anizotropowości wartości współczynnika tarcia.

Słowa kluczowe: tribologia, anizotropia tarcia, tarcie, tribotester, współczynnik tarcia

DOI: 10.5604/12345865.1116926
Streszczenie En
The paper presents the tribological analysis of steel sheets surfaces used in automotive industry tested by using a pin-on-disc tribometer. Drawing quality, deep drawing quality steel sheets and USB steel destined for the most difficult to form drawpieces were used as test materials. The topographic analysis of the tested samples was carried out by using Taylor Hobson Surtronic 3+ instrument. The investigations show the periodicity of the friction coefficient variation along the circumference of the sample what confirms anisotropic tribological properties of the sheets. The increase in yield stress of the tested materials causes the increasing value of a friction coefficient. Furthermore, the range of the friction coefficient value variation decreases as the tribometer pin loading increases. The dominant share of plastic deformation of surface peaks in the total resistance of pin displacement, associated with the cyclic contact of friction bodies, causes that with each rotation of the sample, the decreasing anisotropic effect of the friction coefficient value is observed.

Keywords: tribology, frictional anisotropy, friction, tribometer, coefficient of friction
Spis Treści Pl Spis tresci_3-2014.pdf 41,00 KB
Spis Treści En Content_3-2014.pdf
Pobierz 08_3-2014.pdf 1,38 MB
Uwagi
 
 
Rok 2014
Nr 3
Strony 115-121
Autor Ewelina Podgórni, Mariusz R. Rząsa, Ewa Ziemnicka
Tytuł Pl Pomiar chaotycznego tworzenia się pęcherzyków gazu z zastosowaniem programu LabVIEW
Tytuł En Measurement of the chaotic gas bubble formation using LabVIEW
Streszczenie Pl
Zjawisko chaosu deterministycznego występuje wskutek zmian parametrów układu. W badaniach poszukiwano bifurkacji — punktów utraty stabilności układu podczas tworzenia się pęcherzyków gazu. Specjalnie utworzone stanowisko połączone z oprogramowaniem LabVIEW pozwalało na mierzenie czasu powstawania pęcherzy przy zmiennym natężeniu objętościowym gazu. Określony został wpływ kształtu oraz średnicy dyszy na osiąganie przez układ stanu chaosu deterministycznego.

Słowa kluczowe: chaos deterministyczny, bifurkacja, tworzenie się pęcherzy gazowych

DOI: 10.5604/12345865.1116918
Streszczenie En
The article presents the results of research on the prevalence of deterministic chaos during the formation of gas bubbles. In order to measure the time of the formation of gas bubbles a test bench was built. The research allowed us to determine the bifurcation diagrams for cylindrical and conical nozzles. Bifurcation occurs and it causes that we can see two points for the same gas stream. The system loses stability gradually until the appearance of chaos, i.e., the total instability of the system.

Keywords: deterministic chaos, bifurcation, bubbles
Spis Treści Pl Spis tresci_3-2014.pdf 41,00 KB
Spis Treści En Content_3-2014.pdf
Pobierz 07_3-2014.pdf 348,07 KB
Uwagi
 
 
Rok 2014
Nr 3
Strony 103-113
Autor Marek Piszczek
Tytuł Pl Aktywne obrazowanie w monitoringu i diagnostyce technicznej
Tytuł En Active imaging for monitoring and technical diagnostics
Streszczenie Pl
Aktywne kamery oferują ponadstandardowe możliwości pozyskiwania informacji o obserwowanej scenie m.in. w zakresie definiowania przestrzeni i czasu obserwacji czy też obrazowania przy ograniczonej widoczności. Z kolei aktywna wizualizacja techniką rozszerzonej rzeczywistości ułatwia percepcję danych użytkownikowi. Proponowane rozwiązania oferują łącznie unikalne możliwości obserwacyjno-pomiarowe m.in. w obszarze monitoringu terenu i diagnostyki technicznej. Zastosowanie aktywnych metod akwizycji i wizualizacji danych istotnie wpływa na zwiększenie potencjału systemów informacyjnych.

Słowa kluczowe: aktywne obrazowanie, rozszerzona rzeczywistość, cyfrowe przetwarzanie obrazów

DOI: 10.5604/12345865.1116911
Streszczenie En
The article presents the results of currently running work in the field of active imaging. The term “active” refers to both the image acquisition methods, so-called methods of the spatio-temporal framing and active visualization method applying augmented reality. Also results of application of the HMD and 6DoF modules as well as the experimental laser photography device are given. The device works by methods of spatio-temporal framing and it has been developed at the IOE WAT.
In terms of image acquisition — active imaging involves the use of illumination of the observed scene. In the field of information visualization — active imaging directly concerns the issues of interaction human-machine environment. The results show the possibility of using the described techniques, among others, rescue (fire brigade), security of mass events (police) or the protection of critical infrastructure as well as broadly understood diagnostic problems. Examples presented in the article show a wide range of possible uses of the methods both in observational techniques and measurement. They are relatively innovative solutions and require elaboration of series of hardware and algorithmic issues. However, already at this stage it is clear that active acquisition and visualization methods indicate a high potential for this type of information solutions.

Keywords: active imaging, augmented reality, digital image processing
Spis Treści Pl Spis tresci_3-2014.pdf 41,00 KB
Spis Treści En Content_3-2014.pdf
Pobierz 06_3-2014.pdf 1,91 MB
Uwagi
 
 
Rok 2014
Nr 3
Strony 91-102
Autor Jan Monieta
Tytuł Pl Redukcja zakłóceń wybranych sygnałów pomiarowych statków morskich
Tytuł En Interference reduction selected measurement signals of ships
Streszczenie Pl
W pracy przedstawiono problemy występujące przy przetwarzaniu sygnałów wielkości mechanicznych metodami elektrycznymi. W zależności od wielkości mierzonej, lokalizacji czujników i pasma częstotliwości analizy, są one różnie zakłócone. Zaprezentowano wyniki zastosowania analizy parametrów procesów roboczych i towarzyszących okrętowych średnioobrotowych silników tłokowych w dziedzinie czasu, częstotliwości oraz analizy falkowej w celu wyboru racjonalnej metody. Zastosowany program akwizycji sygnałów pozwala na wykonanie wybranych analiz sygnałów w różnych dziedzinach oraz transformację danych do innych programów. Przedstawiono sposoby redukcji zakłóceń w poszczególnych etapach ich występowania i analizy.

Słowa kluczowe: sygnały elektryczne, dziedzina analizy, zakłócenia pomiarowe

DOI: 10.5604/12345865.1116907
Streszczenie En
The paper presents problems encountered at the signal processing of mechanical values with electric methods. Depending on the measured quantity, the location of the sensors and the analysis frequency band, they are differently interferences. The article presents the results of applying the analysis of parameters of working and accompanying process marine medium speed reciprocating engines in the time, amplitude, frequency domain and wavelet analysis to select a reasonable method. The applied signal acquisition program allows you to perform some analysis of signals in different areas and the transformation of the data to other programs. The ways of interference reducing at various stages of their occurrence and analysis are presented.

Keywords: electrical signals, domain analysis, measurement interference
Spis Treści Pl Spis tresci_3-2014.pdf 41,00 KB
Spis Treści En Content_3-2014.pdf
Pobierz 05_3-2014.pdf 958,26 KB
Uwagi
 
 
Rok 2014
Nr 3
Strony 79-90
Autor Paulina Gilewicz, Joanna Rutowicz, Iwona Frydrych, Agnieszka Cichocka
Tytuł Pl Analiza porównawcza urządzeń do pomiaru barwy wyrobów włókienniczych
Tytuł En Comparative analysis of colour change measurement devices in textile industry
Streszczenie Pl
W artykule podjęta została próba zastosowania nowej technologii pomiaru zmiany barwy z wykorzystaniem urządzenia DigiEye. Porównanie DigiEye z powszechnie wykorzystywanym w przemyśle spektrofotometrem Mecbeth 2020 miało na celu określenie zależności między wskazaniami obu przyrządów pomiarowych. Próbki do oceny zmiany barwy na obu urządzeniach poddano naświetlaniu w aparacie Xenotest 150. Proces starzenia został zrealizowany wg metody niebieskiej skali. Wyniki badań uzyskano poprzez pomiar przed testem starzenia oraz po każdym zwolnieniu przesłony podczas naświetlania badanych próbek. Analiza wyników zmiany barwy została wykonana w systemie barwnym CIE L*a*b*. Badania przeprowadzono dla tkanin poliestrowych przeznaczonych na wierzchnie wyroby odzieżowe.

Słowa kluczowe: włókiennictwo, spektrofotometr, kolorymetr

DOI: 10.5604/12345865.1116883
Streszczenie En
In the paper there is presented a trial of application of new measurement principle of colour change with the use of DigiEye device. Comparison of DigiEye with commonly use in the textile industry spectrophotometer Macbeth 2020 was an aim of determination of relationship between parameters of both measurement systems. Samples for the colour change assessment on both measurement systems were first aged in the Xenotest 150. Ageing process was done according to the method of blues scale. Results were obtained by the colour measurement devices before and after the ageing test each releasing the diaphragms during exposing the examined samples on the light. Result of colour change were obtained in the colour system CIE L*a*b*. The measurements were done for PES fabrics destined on the outer layers of clothing.

Keywords: textiles, spectrophotometer, colorimeter
Spis Treści Pl Spis tresci_3-2014.pdf 41,00 KB
Spis Treści En Content_3-2014.pdf
Pobierz 04_3-2014.pdf 1 013,03 KB
Uwagi
 
 
Rok 2014
Nr 3
Strony 65-78
Autor Krzysztof Robert Czech, Wojciech Gosk
Tytuł Pl Wpływ sposobu mocowania akcelerometrów na poziom rejestrowanych drgań powierzchniowych ośrodka...
Tytuł En The impact of accelerometer mounting methods on the level of vibrations recorded at ground surface
Streszczenie Pl
W pracy prezentowane są wyniki badań terenowych polegających na pomiarze przyspieszeń drgań rejestrowanych na powierzchni ośrodka gruntowego. Źródłem drgań o wysokiej powtarzalności parametrów impulsu była lekka płyta dynamiczna ZFG-01. Pomiary przyspieszeń drgań realizowano przy wykorzystaniu najwyższej klasy i dokładności układu pomiarowego firmy Brüel & Kjær. Akcelerometry montowano na powierzchni gruntu piaszczystego w punktach pomiarowych rozmieszczonych promieniście w odległości 5 m i 10 m od źródła drgań. W pracy analizowano wpływ sposobu mocowania akcelerometrów na gruncie na poziom rejestrowanych wartości przyspieszeń drgań. Wykazano, że sposób mocowania czujników do powierzchni terenu ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia wiarygodności realizowanych pomiarów.

Słowa kluczowe: geotechnika, drgania powierzchniowe, ośrodek gruntowy, pomiar drgań

DOI: 10.5604/12345865.1116829
Streszczenie En
The paper presents the results of field research based on the measurements of accelerations recorded at ground surface. The source of the vibration characterized by high repetition rate of pulse parameters was light falling weight deflectometer ZFG-01. Measurements of vibrations have been carried out using top quality high-precision measuring system produced by Brüel & Kiær. Accelerometers were mounted on a sandy soil surface at the measuring points located radially at 5-m and 10-m distances from the source of vibration. The paper analyses the impact that the method of mounting accelerometers on the ground has on the level of the recorded values of accelerations of vibrations. It has been shown that the method of attaching the sensor to the surface of the ground is crucial for the credibility of the performed measurements.

Keywords: geotechnics, surface vibrations, ground, vibration measurement
Spis Treści Pl Spis tresci_3-2014.pdf 41,00 KB
Spis Treści En Content_3-2014.pdf
Pobierz 03_3-2014.pdf 1,84 MB
Uwagi
 

3 Baza Artykulow

Strona 2 z 22

 
Rok 2014
Nr 3
Strony 51-63
Autor Jacek Paś
Tytuł Pl Linie napowietrzne wysokich napięć — środowisko elektromagnetyczne a ograniczenia w użytkowaniu...
Tytuł En Overhead high-voltage lines — an electromagnetic environment restrictions on use areas
Streszczenie Pl
W artykule przedstawiono wpływ eksploatacji linii napowietrznych wysokich napięć WN na użytkowanie terenów, które są przeznaczone pod zabudowę. Występowanie w pobliżu budynków mieszkalnych stacji rozdzielczych i linii napowietrznych WN to obecność w ich otoczeniu szeregu czynników fizycznych i chemicznych, które w pewnych warunkach i przy odpowiednio dużych poziomach mogą być uciążliwe dla środowiska. Oddziaływanie na środowisko tych czynników to złożone zagadnienia, które są analizowane zarówno pod kątem technicznym, jak i biologiczno-medycznym.

Słowa kluczowe: linie napowietrzne, pole elektryczne i magnetyczne, linie sił

DOI: 10.5604/12345865.1116827
Streszczenie En
The paper presents the influence of exploitation of high voltage overhead lines in the vicinity of the lands that are intended for built-up areas. Near distribution stations and high voltage overhead lines can be present some physical and chemical factors which under certain conditions and at their high levels will be inconvenient to the environment. The environmental impacts of these factors are complex problems which are analysed both in technical and biological-medical aspects.

Keywords: overhead lines, electric field and magnetic, lines of force
Spis Treści Pl Spis tresci_3-2014.pdf 41,00 KB
Spis Treści En Content_3-2014.pdf
Pobierz 02_3-2014.pdf 994,17 KB
Uwagi
 
 
Rok 2014
Nr 3
Strony 13-49
Autor Jacek Woźniak
Tytuł Pl Optymalizacja portfela projektów non-profit: wybrane aspekty i założenia
Tytuł En Optimization of non-profit projects’ portfolio: chosen aspects and assumptions
Streszczenie Pl
W artykule przedstawione zostały wybrane aspekty i założenia autorskiej propozycji modelu optymalizacji portfela projektów non-profit. Scharakteryzowano model funkcjonalny sektora non-profit, będący jednocześnie podstawą przeprowadzania dalszych analiz. Dokonano również kwantyfikacji podstawowych kryteriów optymalizacji portfela projektów. Opracowano również model użyteczności dla systemu gospodarowania o charakterze non-profit, w ramach którego scharakteryzowano dziedzinę modelu oraz relacje pomiędzy czterema kategoriami partycypantów portfela projektów non-profit: organizacjami non-profit, donatorami, kooperantami i klientami (odbiorcami podstawowych korzyści związanych z realizacją projektów non-profit). W artykule przedstawiono także główne warunki optymalności oraz algorytm optymalizacji portfela projektów non-profit. Artykuł zakończony jest prezentacją przykładowych macierzy analitycznych, służących optymalizacji portfela non-profit, bazujących na ewaluacji wartości zarówno kryteriów optymalizacji, jak i parametrów dodatkowych. Artykuł prezentuje jedynie podstawowe i wybrane aspekty optymalizacji portfela projektów non-profit.

Słowa kluczowe: zarządzanie, organizacja, non-profit, projekt, portfel, optymalizacja, użyteczność

DOI: 10.5604/12345865.1116725
Streszczenie En
The chosen aspects and assumptions of the author’s proposal of the optimization model of the non-profit projects’ portfolio are presented. The functional model of the non-profit sector (third sector), which is the base for the further analyses, is also characterized. The article also contains the quantification of fundamental conditions of portfolio optimization. There is developed the utility model for the management system in the non-profit portfolio, in the framework of which there are specified the scope of the model and relationships between four categories of the non-profit portfolio’s participants/stakeholders: non-profit organizations, donors, co-participants and customers (recipients of the basic benefits/values associated with the realization of the non-profit projects). The main optimality conditions and optimization algorithm of the non-profit portfolio are also given. The paper is concluded with exemplary analytical matrixes used for optimization of the non-profit portfolios and based on the evaluation of both the optimization utility conditions and added parameters. Only basic and chosen aspects of the optimization of the non-profit projects’ portfolio have been described here.

Keywords: Management, Organization, Non-Profit, Project, Portfolio, Optimization, Utility
Spis Treści Pl Spis tresci_3-2014.pdf 41,00 KB
Spis Treści En Content_3-2014.pdf
Pobierz 01_3-2014.pdf 2,09 MB
Uwagi
 
 
Rok 2014
Nr 2
Strony 171-176
Autor Henryk Kołakowski, Jarosław Łazuka
Tytuł Pl O pewnym zagadnieniu brzegowym dla układu równań różniczkowych cząstkowych...
Tytuł En On a boundary value problem for the system of partial differential equations...
Streszczenie Pl
W pracy rozważamy zagadnienie Dirichleta dla równań teorii termosprężystości materiałów złożonych. Pokazaliśmy, że zagadnienie to generuje operator fredholmowski działający pomiędzy odpowiednimi przestrzeniami Sobolewa.

Słowa kluczowe: zagadnienie Dirichleta, termosprężystość, przestrzenie Sobolewa, materiały złożone
Streszczenie En
In this paper we study the Dirichlet problem for the system of equations describing non-simple thermoelasticity. Using the general theory of the elliptic problem we show that this problem is elliptic one.

Keywords: Dirichlet problem, thermoelasticity, Sobolev spaces, nonsimple materials
Spis Treści Pl Spis treści_2-2014.pdf 42,04 KB
Spis Treści En Content_2-2014.pdf
Pobierz 12_2-2014.pdf 208,38 KB
Uwagi
 
 
Rok 2014
Nr 2
Strony 155-170
Autor Anna Szcześniak, Adam Stolarski
Tytuł Pl Analiza wytężenia słupów żelbetowych metodą relaksacji dynamicznej
Tytuł En Effort analysis of reinforced concrete columns using dynamic relaxation method
Streszczenie Pl
W pracy przedstawiono metodę analizy statycznego odkształcenia słupów żelbetowych z uwzględnieniem nieliniowości geometrycznej i nieliniowości fizycznych materiałów konstrukcyjnych. Dla stali zbrojeniowej zastosowano model materiału sprężysto-plastyczny ze wzmocnieniem. Dla betonu przyjęto model sprężysto-plastyczny z uwzględnieniem osłabienia materiałowego. Metodę analizy wytężenia układu konstrukcyjnego opracowano z wykorzystaniem metody różnic skończonych. Opracowano efektywną metodę relaksacji dynamicznej rozwiązania układu równań równowagi elementów żelbetowych. Na podstawie metody rozwiązania zbudowano własne procedury numeryczne i program obliczeniowy. W celu sprawdzenia poprawności wprowadzonych procedur obliczeniowych wykonano analizę numeryczną słupów żelbetowych przegubowo podpartych i obciążonych siłą podłużną działającą na zadanym mimośrodzie. Otrzymane wyniki analizy porównano z wynikami doświadczalnymi zaczerpniętymi z literatury oraz wynikami obliczeń analitycznych.

Słowa kluczowe: mechanika konstrukcji, słupy żelbetowe, nieliniowość fizyczna, nieliniowość geometryczna
Streszczenie En
The method of the analysis of static deformation of reinforced concrete columns with regard to geometrical nonlinearity of the columns and physical nonlinearity of structural materials was presented in the paper. For reinforcing steel, the elastic-plastic model of material with material hardening was applied. The elastic-plastic model of material with material softening was used for concrete. The method of effort analysis of the structural system was developed using the finite difference method. The effective dynamic relaxation method for solution of the systems of the equilibrium equations of reinforced concrete columns was developed. It was the basis for preparation of the own numerical procedures and numerical program. The reinforced concrete simple supported columns, under eccentric compression, were numerically analysed. The numerical results were compared with experimental results, taken from literature, and with theoretical solutions.

Keywords: mechanics of structures, reinforced concrete columns, physical nonlinearity, geometrical nonlinearity
Spis Treści Pl Spis treści_2-2014.pdf 42,04 KB
Spis Treści En Content_2-2014.pdf
Pobierz 11_2-2014.pdf 771,21 KB
Uwagi
 
 
Rok 2014
Nr 2
Strony 139-153
Autor Andrzej Krakowiak, Jan Marszałek
Tytuł Pl Zastosowanie metody Westergaarda do obliczania nawierzchni obciążonej golenią samolotu...
Tytuł En Application of the Westergaard method to calculate the pavement loaded by leg of wheels in tandem
Streszczenie Pl
Artykuł obejmuje metodykę postępowania przy obliczaniu nawierzchni sprężystych obciążonych golenią samolotu o układzie kół w systemie tandem. Korzystając z metody Picketta-Raya opracowano nomogramy do wyznaczenia obciążenia równoważnego, które jest niezbędne do obliczania nawierzchni metodą Westergaarda. Wyprowadzony wzór oraz nomogram są oryginalnymi rozwiązaniami, które dotychczas nie występowały. Następnie wykonano obliczenia nawierzchni obciążonej golenią wojskowego samolotu transportowego CASA i sporządzono wykresy przebiegu naprężeń i ugięć w zależności od grubości nawierzchni i parametrów podłoża. Uzyskane wykresy w znakomity sposób przyspieszają procedurę obliczania nawierzchni, co w warunkach wojskowych jest pożądane.

Słowa kluczowe: nawierzchnie betonowe, goleń samolotu, układ kół w systemie tandem
Streszczenie En
The paper includes the methodology followed for the calculation of elastic pavements loaded by the leg of aircraft in arrangement of wheels in tandem. Using the Ray Pickett method, the nomograms are developed to determine the equilibrated load, which are necessary for calculation of pavements by the Westergaard method. The derived formula and nomogram are original solutions that have not yet occurred. Next, calculations of pavement, loaded by legs of CASA military transport plane, were performed. Also, diagrams of stresses and deflections, depending on the thickness of the pavement and the subsoil parameters were made. The resulting graphs significantly speed up the procedure for calculating the pavements what is desirable for military terms.

Keywords: calculation of pavement, leg of aircraft, system wheels in tandem
Spis Treści Pl Spis treści_2-2014.pdf 42,04 KB
Spis Treści En Content_2-2014.pdf
Pobierz 10_2-2014.pdf 1,38 MB
Uwagi
 
 
Rok 2014
Nr 2
Strony 125-137
Autor Henryk Polakowski, Zbigniew Zarański, Tadeusz Piątkowski, Stanisław Sulej, Piotr Trzaskawka
Tytuł Pl Zastosowanie struktur przestrzennych emiterów metalicznych do wytwarzania gradientowych promienników
Tytuł En Application of 3D metallic structures for IR emitters with gradient temperature distribution
Streszczenie Pl
Badania porównawcze kamer termowizyjnych, służących do obserwacji sceny termalnej, sprowadzają się zwykle do obserwacji wzorcowych różnic temperatury lub wzorcowego kontrastu termicznego. Standardowe badania wykonuje się zwykle przy wykorzystaniu drogich wzorcowych źródeł promieniowania, które tworzą wraz z dodatkowymi elementami powszechnie stosowany test czteropaskowy. W pracy przedstawiono sposoby wykonania metodami WEDM promienników podczerwieni spełniających rolę płytek testowych, w postaci metalowej grzebieniowej struktury przestrzennej. Właściwości promienne takiego promiennika zależą od współczynnika emisyjności, charakterystycznego dla powierzchni płaskiej materiału wyjściowego oraz parametrów geometrycznych struktury grzebieniowej. Płytki tego typu promienników wymagają mniej złożonych systemów kontroli temperatury, są bardziej stabilne w czasie oraz zapewniają dodatkowe możliwości metrologiczne, niemożliwe do uzyskania innymi metodami.

Słowa kluczowe: kamera termowizyjna, emisyjność, obróbka elektroerozyjna, struktura geometryczna powierzchni
Streszczenie En
Comparative evaluation of thermal camera relies mainly on the measurements of standard temperature difference or thermal contrast. The tests are usually performed using expensive IR sources and standard four-bar pattern, which cannot reproduce stepped or gradient temperature distribution required across camera’s field of view [1]. The paper presents IR emitters capable of creating such temperature distribution patterns. The emitters are 3D comb-like patterns, manufactured using WEDM (wire electrical discharge machining) method. Radiative properties of such structures depend on the emissivity of base material and geometry of manufactured structure. Presented emitters require less sophisticated temperature control solutions and yet they exhibit better temperature stability. Additionally, they provide metrological features that cannot be achieved using standard test procedures [2].

Keywords: thermal camera, emissivity, electrical discharge machining, surface texture
Spis Treści Pl Spis treści_2-2014.pdf 42,04 KB
Spis Treści En Content_2-2014.pdf
Pobierz 09_2-2014.pdf 3,09 MB
Uwagi
 
 
Rok 2014
Nr 2
Strony 117-123
Autor Wiesław Sarosiek, Beata Sadowska
Tytuł Pl Obliczeniowe i rzeczywiste redukcje CO2 wynikające z termomodernizacji budynków użyteczności...
Tytuł En Calculated and actual reductions of carbon dioxide emissions resulting from thermal modernization...
Streszczenie Pl
W artykule przedstawiono redukcje CO2 wynikające z obliczeń na podstawie wdrażanych wariantów audytów energetycznych w kilku budynkach użyteczności publicznej położonych na terenie północno-wschodniej Polski. Wartości obliczeniowe porównano z redukcjami rzeczywistymi wynikającymi z eksploatacji przedmiotowych budynków po wykonaniu termomodernizacji. Uzyskane w większości obiektów efekty były większe od obliczeniowych (od 4,5 do niespełna 40%). W jednym przypadku do osiągnięcia efektu obliczeniowego zabrakło ok. 6%.

Słowa kluczowe: efekty ekologiczne, redukcja CO2, termomodernizacja, budynki użyteczności publicznej
Streszczenie En
The paper presents the reductions of carbon dioxide, resulting from calculations based on the implemented variants of energy audits, in several public buildings situated in North-Eastern Poland. The calculated values are compared with the actual reductions resulting from exploitation of the buildings. Obtained results in most objects were larger than the calculated ones (from 4.5% to less than 40%), in one case the effect was smaller of approximately 6%.

Keywords: ecological effects, reduction of carbon dioxide, thermomodernization, public buildings
Spis Treści Pl Spis treści_2-2014.pdf 42,04 KB
Spis Treści En Content_2-2014.pdf
Pobierz 08_2-2014.pdf 282,23 KB
Uwagi
 
 
Rok 2014
Nr 2
Strony 103-115
Autor Aleksandra Witkowska, Elżbieta Bielecka
Tytuł Pl Wykorzystanie danych z lotniczego skaningu laserowego do analizy nachylenia i ekspozycji dachów...
Tytuł En Analysis of exposure and slope of roofs for photovoltaics installation based on airborne scanning...
Streszczenie Pl
Ograniczone zasoby złóż paliw oraz ich rosnąca cena na rynku, a także postępujące w ostatnich latach zmiany klimatyczne sprawiły, że coraz więcej uwagi poświęca się środowisku oraz odnawialnym źródłom energii. Wychodząc naprzeciw wymienionym problemom, w artykule podjęto próbę analizy geometrii dachów wybranego osiedla domów jednorodzinnych w kontekście montażu kolektorów słonecznych. Do badań nad przedstawionym zagadnieniem wykorzystano dane pochodzące z lotniczego skaningu laserowego oraz obrysy budynków. Na użytek gospodarstw domowych dachy budynków wydają się być najodpowiedniejszą lokalizacją do montażu kolektorów słonecznych, dlatego przeprowadzone analizy zawężono do tych obszarów. Z uwagi na specyfikę samych urządzeń w analizach uwzględniono kilka czynników, takich jak: efekt zacienienia, minimalna powierzchnia, jak również nachylenie czy orientacja połaci dachowych. Właściwie dobrane kryteria klasyfikacyjne rastrowych modeli spadków, ekspozycji i usłonecznienia umożliwiły wskazanie obszarów dogodnych pod względem montażu kolektorów słonecznych, a tym samym stały się podstawą do określenia indywidualnych „predyspozycji słonecznych” dachów zabudowy mieszkalnej.

Słowa kluczowe: lotniczy skaning laserowy, słoneczny kataster, numeryczny model pokrycia terenu (NMPT), zacienienie, panele słoneczne
Streszczenie En
The limited amount of fossil fuels, their growing price on the market and progressive climatical changes last years caused that more attention have been focused on environment and the renewable sources of energy. This paper presents the results of the analysis aiming at selection of roof areas suitable for the installation of photovoltaic devices. Airborne lasers scanning data combined with the digital topographic data were the basis for delimitation of the slope, exposure, and not shaded roof area.

Keywords: airborne lasers scanning, solar cadastre, digital surface model (DSM), solar radiation, shadowing, photovoltaics
Spis Treści Pl Spis treści_2-2014.pdf 42,04 KB
Spis Treści En Content_2-2014.pdf
Pobierz 07_2-2014.pdf 1,65 MB
Uwagi
 
 
Rok 2014
Nr 2
Strony 89-101
Autor Jacek Paziewski, Marta Krukowska
Tytuł Pl Ultra szybkie statyczne pozycjonowanie GNSS z zastosowaniem systemów GPS i Galileo
Tytuł En Ultra fast static GNSS positioning with GPS and Galileo systems
Streszczenie Pl
Środowisko naukowe podejmowało już niejednokrotnie problem łącznego wykorzystania obserwacji z niezależnych systemów GNSS, jednak przedmiotem badań był najczęściej model luźnej integracji. Istnienie dwóch korespondujących częstotliwości L1/E1 oraz L5/E5a w systemach globalnego pozycjonowania GPS oraz Galileo stwarza możliwość ścisłej integracji obserwacji w jednym modelu matematycznym, co może mieć pozytywny wpływ na wyniki precyzyjnego pozycjonowania względnego. W artykule przedstawiono rezultaty zastosowania powyższego podejścia do opracowania obserwacji GPS+Galileo w trybie szybkiego pozycjonowania statycznego. Eksperyment bazował na opracowaniu obserwacji pochodzących ze sprzętowego symulatora sygnałów GNSS Spirent. Wyniki wskazują, że możliwe jest znaczne poprawienie rezultatów precyzyjnego pozycjonowania przy ściśle zintegrowanym opracowaniu obserwacji pochodzących z dwóch niezależnych systemów GPS i Galileo.

Słowa kluczowe: geodezja satelitarna, GPS, Galileo, szybkie statyczne pozycjonowanie
Streszczenie En
Scientific community has already carried out research concerning combining observations from separate GNSS systems. However, these studies were mostly related to loose combining approach. Two overlapping frequencies L1/E1 and L5/E5a in GPS/Galileo systems allow tightly combining observations in one mathematical model. In this paper, first results of the tightly combined GPS+Galileo fast precise positioning carried out at the UWM Olsztyn were presented. The experiment was based on the simulated data obtained from SPIRENT GSS7700/7800 hardware signal simulator. Research shows that application of the tightly combined GPS+Galileo observations gives improvement in the results of the precise positioning.

Keywords: satellite geodesy, GPS, Galileo, ultrafast precise positioning
Spis Treści Pl Spis treści_2-2014.pdf 42,04 KB
Spis Treści En Content_2-2014.pdf
Pobierz 06_2-2014.pdf 1,31 MB
Uwagi
 
 
Rok 2014
Nr 2
Strony 71-87
Autor Tomasz Grasza, Przemysław Kupidura
Tytuł Pl Analiza przydatności darmowego oprogramowania geo-serwerowego z punktu widzenia wymagań INSPIRE
Tytuł En Analysis of free geo-server software usability from the viewpoint of INSPIRE requirements
Streszczenie Pl
Artykuł przedstawia wybrane platformy serwerowe oparte na darmowej i otwartej licencji, zgodnej ze standardami Open Geospatial Consortium. Zaprezentowane programy ocenione są w kontekście dyrektywy INSPIRE. W pierwszej części opisane są wymagania stawiane przez dyrektywę, natomiast w dalszej kolejności przedstawiono wady i zalety poszczególnych platform pod kątem tych wymagań. Artykuł daje odpowiedź na pytanie, czy przy użyciu wolnego oprogramowania można świadczyć interoperacyjne usługi sieciowe zgodne z wymogami dyrektywy INSPIRE, przy okazji prezentuje przykłady zastosowań i praktyczne wskazówki dotyczące wykorzystania poszczególnych programów.

Słowa kluczowe: SIP, INSPIRE, wolne oprogramowanie, OGC, geoportal, usługi sieciowe, GeoServer, deegree, GeoNetwork
Streszczenie En
The paper presents selected server platforms based on free and open source license, coherent with the standards of the Open Geospatial Consortium. The presented programs are evaluated in the context of the INSPIRE Directive. The first part describes the requirements of the Directive, and afterwards presented are the pros and cons of each platform, to meet these demands. This article provides an answer to the question whether the use of free software can provide interoperable network services in accordance with the requirements of the INSPIRE Directive, on the occasion of presenting the application examples and practical tips on the use of particular programs.

Keywords: GIS, INSPIRE, free software, OGC, geoportal, network services, GeoServer, deegree, GeoNetwork
Spis Treści Pl Spis treści_2-2014.pdf 42,04 KB
Spis Treści En Content_2-2014.pdf
Pobierz 05_2-2014.pdf 732,41 KB
Uwagi
 
 
Rok 2014
Nr 2
Strony 57-69
Autor Paulina Deliś, Michalina Wilińska, Anna Fryśkowska
Tytuł Pl Modelowanie 3D obiektów zabytkowych z wykorzystaniem techniki wideo
Tytuł En 3D modelling of cultural heritage objects using video technology
Streszczenie Pl
W artykule przedstawiono proces opracowania trójwymiarowych modeli obiektów zabytkowych na przykładzie fasady kościoła św. Anny w Warszawie. Zaprezentowano również przykłady modeli 3D opracowanych z danych wideo obiektów znajdujących się we wnętrzu kościoła. Dane pozyskano kamerą wideo
z obiektywem o stałej ogniskowej f = 16 mm. Zastosowanie w kamerze stałoogniskowego obiektywu umożliwiło wyznaczenie elementów orientacji wewnętrznej w procesie kalibracji kamery wideo, a tym samym usunięcie wpływu dystorsji. Trójwymiarowe modele obiektów wygenerowano w oprogramowaniu Topcon Image Master. Opracowanie modelu 3D na podstawie danych wideo obejmowało następujące etapy: pozyskanie danych, wybór klatek wideo do procesu orientacji, orientacja klatek wideo z wykorzystaniem punktów o znanych współrzędnych z naziemnego skaningu laserowego oraz parametrów kamery wyznaczonych w procesie kalibracji, utworzenie modelu szkieletowego poprzez wskazanie na obrazach epipolarnych elementów obiektu, generowanie modelu w formacie TIN.
Do przeprowadzenia oceny dokładności modeli 3D obiektów wykorzystano dane z naziemnego skaningu laserowego. Dokładność trójwymiarowych modeli obiektów zabytkowych wygenerowanych z danych wideo względem danych naziemnego skaningu laserowego wyniosła ±0,05 m.

Słowa kluczowe: fotogrametria naziemna, wideo, naziemny skaning laserowy, trójwymiarowy model obiektu, obiekty zabytkowe
Streszczenie En
In the paper, the process of creating 3D models of St. Anne’s Church’s facades is described. Some examples of architectural structures inside of St. Anne’s Church’s are presented. Video data were acquired with the fixed focal length lens f = 16 mm. It allowed to determine interior orientation parameters in a calibration process and to remove an influence of distortion. 3D models of heritage objects were generated using the Topcon Image Master software. The process of 3D model creating from video data involved the following steps: video frames selection for the orientation process, orientation of video frames using points with known coordinates from Terrestrial Laser Scanning, wireframe and TIN model generation. In order to assess the accuracy of the developed 3D models, points with known coordinates from Terrestrial Laser Scanning were used. The accuracy analysis showed that the accuracy of 3D models generated from video images is ±0.05 m.

Keywords: terrestrial photogrammetry, video, terrestrial laser scanning, 3D model, heritage objects
Spis Treści Pl Spis treści_2-2014.pdf 42,04 KB
Spis Treści En Content_2-2014.pdf
Pobierz 04_2-2014.pdf 623,23 KB
Uwagi
 
 
Rok 2014
Nr 2
Strony 45-56
Autor Arkadiusz Jóźwiak, Jarosław Ziółkowski
Tytuł Pl Minimalizacja pustych przebiegów w transporcie wojskowym
Tytuł En Minimization of empty mileages in military transport
Streszczenie Pl
Przedmiotem pracy jest zagadnienie związane z minimalizacją pustych przebiegów w transporcie wojskowo-drogowym. Opisano problematykę związaną z zarządzaniem transportem w wojsku. Pokazano na przykładzie liczbowym przykład nieefektywnego wykorzystania środków transportowych. Przedstawiono etapy i sposób wykorzystania modułu Solver w celu minimalizacji pustych przebiegów.

Słowa kluczowe: transport wojskowy, optymalizacja, minimalizacja pustych przebiegów, moduł Solver
Streszczenie En
The purpose of this article is to discuss an issue of empty mileages in military and road transport. The author describes problems related with management of transport in the army. A case of ineffective utilisation of means of transportation is shown on the numerical example. This article also presents stages and the way of use the Solver module in order to minimise empty mileages.

Keywords: military transport, optimization, minimization of empty mileages, module Solver
Spis Treści Pl Spis treści_2-2014.pdf 42,04 KB
Spis Treści En Content_2-2014.pdf
Pobierz 03_2-2014.pdf 921,86 KB
Uwagi
 
 
Rok 2014
Nr 2
Strony 29-44
Autor Andrzej Ameljańczyk
Tytuł Pl Metryki Minkowskiego w tworzeniu uniwersalnych algorytmów rankingowych
Tytuł En Minkowski metrics in creating universal ranking algorithms
Streszczenie Pl
W pracy przedstawiono ogólną procedurę tworzenia rankingów zbioru obiektów przy relacji preferencji bazującej na dowolnej funkcji rankingowej. Analizę możliwych do wykorzystania funkcji rankingowych rozpoczęto od pokazania fundamentalnych wad powszechnie stosowanych funkcji w postaci sumy ważonej. Jako szczególny przypadek procedury rankingowej w przestrzeni z relacją zaproponowano procedurę bazującą na pojęciu elementu idealnego i uogólnionej odległości Minkowskiego od tego elementu. Procedura ta przedstawiona w postaci uniwersalnego algorytmu rankingowego eliminuje większość wad funkcji rankingowej w postaci sumy ważonej.

Słowa kluczowe: funkcje rankingowe, relacja preferencji, klastry rankingowe, punkt idealny, uniwersalny algorytm rankingowy
Streszczenie En
The paper presents a general procedure for creating the rankings of a set of objects, while the relation of preference based on any ranking function. The analysis was possible to use the ranking functions began by showing the fundamental drawbacks of commonly used functions in the form of a weighted sum. As a special case of the ranking procedure in the space of a relation, the procedure based on the notion of an ideal element and generalized Minkowski distance from the element was proposed. This procedure, presented as universal ranking algorithm, eliminates most of the disadvantages of ranking functions in the form of a weighted sum.

Keywords: ranking functions, preference relation, ranking clusters, categories, ideal point, universal ranking algorithm
Spis Treści Pl Spis treści_2-2014.pdf 42,04 KB
Spis Treści En Content_2-2014.pdf
Pobierz 02_2-2014.pdf 506,66 KB
Uwagi
 
 
Rok 2014
Nr 2
Strony 13-28
Autor Zbigniew Wesołowski
Tytuł Pl Symulacyjna metoda szacowania efektywności systemów rozproszonych
Tytuł En A Simulation Method For Effectiveness Evaluation of Distributed Systems
Streszczenie Pl
Artykuł jest poświęcony omówieniu symulacyjnej metody szacowania efektywności systemów rozproszonych opartych na przesyłaniu komunikatów. Do modelowania matematycznego tych systemów wykorzystano dwa paradygmaty, tj. paradygmat modelowania eksperymentalnego i paradygmat modelowania probabilistycznego. W pracy zaproponowano miary efektywności rozpatrywanej rodziny systemów. Przedstawiono algorytm symulacji stochastycznej szacowania efektywności systemów rozproszonych.

Słowa kluczowe: systemy rozproszone, symulacja stochastyczna, analiza efektywności systemów
Streszczenie En
This paper presents a simulation method for evaluating the effectiveness of distributed systems based on passing messages. For mathematical modelling of these systems, two paradigms were used, i.e. the paradigm of experimental modelling and the paradigm of probabilistic modelling. The paper proposes effectiveness measures of the considered family of systems. An algorithm of stochastic simulation for effectiveness evaluation of distributed systems was presented.

Keywords: distributed system, stochastic simulation, effectiveness analysis of systems
Spis Treści Pl Spis treści_2-2014.pdf 42,04 KB
Spis Treści En Content_2-2014.pdf
Pobierz 01_2-2014.pdf 566,86 KB
Uwagi
 
 
Rok 2014
Nr 1
Strony 193-204
Autor Waldemar A. Trzciński, Mirosław Szczepanik
Tytuł Pl Badanie wpływu skali eksperymentu na wyniki testu cylindrycznego
Tytuł En Study of influence of an experiment scale on cylinder test results
Streszczenie Pl
W pracy zbadano wpływ skali eksperymentu na wyniki testu cylindrycznego służącego do wyznaczania zdolności miotających materiałów wybuchowych. Do badań wytypowano materiały wybuchowe stosowane w amunicji (trotyl, heksogen) oraz materiały o przeznaczeniu cywilnym (amonale). Stosowano rurki miedziane o różnej średnicy i grubości ścianki. Wyciągnięto wnioski odnośnie do celowości zwiększania lub zmniejszania skali w teście cylindrycznym.

Słowa kluczowe: materiały wybuchowe, zdolność miotająca, test cylindryczny

Streszczenie En
In the work, influence of a scale of experiment on the results of cylindrical test used to determine the acceleration capabilities of explosives was analyzed. Explosives used in ammunition (TNT, hexogen) and explosives for civil purpose (ammonals) were selected for testing. Copper tubes with different diameters and wall thickness were used. Conclusions are drawn regarding the advisability of increasing or decreasing the scale of the cylinder test.

Keywords: explosives, acceleration ability, cylinder test
Spis Treści Pl Spis treści_1-2014.pdf 39,19 KB
Spis Treści En Content_1-2014.pdf
Pobierz 13_1-2014.pdf 1,48 MB
Uwagi
 
 
Rok 2014
Nr 1
Strony 179-191
Autor Beata Sadowska, Wiesław Sarosiek
Tytuł Pl Efektywność wznoszenia budynków niskoenergetycznych i termomodernizacji istniejących
Tytuł En Efficiency of raising low-energy buildings and thermomodernization of existing ones
Streszczenie Pl
W artykule przedstawiono wskaźniki energetyczne budynków poddanych termomodernizacji oraz możliwe do osiągnięcia efekty ekonomiczne. Wskazano rozwiązania techniczne pozwalające na znaczne obniżenie potrzeb cieplnych projektowanych obiektów.

Słowa kluczowe: termomodernizacja, budynki niskoenergetyczne, efektywność energetyczna, efektywność ekonomiczna
Streszczenie En
Energy indexes and economical results of thermomodernization of buildings are presented in this paper. Solutions and elements used in building for achieving low level of energy saving are specified.

Keywords: thermomodernization, low-energy buildings, energy efficiency, economic efficiency
Spis Treści Pl Spis treści_1-2014.pdf 39,19 KB
Spis Treści En Content_1-2014.pdf
Pobierz 12_1-2014.pdf 684,88 KB
Uwagi
 
 
Rok 2014
Nr 1
Strony 163-177
Autor Tadeusz Dziubak, Paweł Szczepaniak
Tytuł Pl Filtracja płynu ATF w automatycznych skrzyniach biegów samochodów osobowych (ASB)
Tytuł En Filtration ATF in automatic transmissions (AT) of cars
Streszczenie Pl
Przedstawiono funkcje oraz warunki pracy filtrów ssawnych płynu ATF w automatycznych skrzyniach biegów (ASB). Przeanalizowano wymagania stawiane filtrom płynu ATF. Określono źródła zanieczyszczeń płynu ATF. Scharakteryzowano system filtracji płynu ATF. Przedstawiono klasyfikację filtrów płynów ATF oraz ich wybrane rozwiązania konstrukcyjne. Przedstawiono i scharakteryzowano materiały filtracyjne używane do produkcji filtrów ssawnych płynów ATF. Omówiono charakterystyki hydrauliczne i filtracyjne filtrów ssawnych płynu ATF.

Słowa kluczowe: ASB – automatyczna skrzynia biegów, płyn ATF, filtry płynu ATF
Streszczenie En
Functions and conditions of work of suction ATF filters are presented. Requirements of ATF filters are discussed. Sources of contaminations ATF are presented. ATF filtration system was characterized. Classification of ATF filters and their selection of design solutions are presented. Filter materials used for the production of ATF suction filters are presented and characterized. Conditions of the work of suction ATF filters were analyzed. Hydraulic and filtration characteristics are discussed.

Keywords: AT – automatic transmissions, ATF – automatic transmission fluid, ATF filter
Spis Treści Pl Spis treści_1-2014.pdf 39,19 KB
Spis Treści En Content_1-2014.pdf
Pobierz 11_1-2014.pdf 1,07 MB
Uwagi
 
 
Rok 2014
Nr 1
Strony 153-162
Autor Mirosław Siergiejczyk, Stanisław Gago
Tytuł Pl Koncepcja systemu monitoringu bezpieczeństwa publicznego w dużych węzłach kolejowych
Tytuł En A concept of public safety monitoring in large railway nodes
Streszczenie Pl
W artykule dokonano identyfikacji zagrożeń bezpieczeństwa publicznego w transporcie kolejowym oraz przedstawiono koncepcję systemu monitorowania i nadzoru obiektów kolejowych w dużym węźle kolejowym na przykładzie Warszawskiego Węzła Kolejowego – WWK. Zaproponowana koncepcja inteligentnego monitoringu bezpieczeństwa publicznego węzła kolejowego stanowi otwarty system teleinformatyczny pozwalający w przyszłości na rozbudowę przestrzenną, tzn. można do sytemu wprowadzać sukcesywnie coraz więcej monitorowanych obiektów oraz zwiększać monitorowany obszar w danym obiekcie. Proponowane rozwiązanie stanowi przykład systemu monitorowania i nadzoru pozwalającego na zwiększenie bezpieczeństwa w transporcie kolejowym.

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo publiczne, węzeł kolejowy, system, monitorowanie
Streszczenie En
The article is to identify risks of public safety in railway transport and the concept of resetting the system of monitoring and supervision of railway facilities in a large railway node by the example of Warsaw Railway Junction – WWK. Switched concept of the system of monitoring and supervision of railway facilities in a large railway node is an open computer system that allows future expansion of the spatial: it means that you can enter into the system more and more monitored objects and increase the monitored area in a given subject. The proposed solution is an example of a system that allows monitoring and surveillance improvement in safety of railway transport.

Keywords: public safety, railway junction, system, monitoring
Spis Treści Pl Spis treści_1-2014.pdf 39,19 KB
Spis Treści En Content_1-2014.pdf
Pobierz 10_1-2014.pdf 330,35 KB
Uwagi
 
 
Rok 2014
Nr 1
Strony 141-151
Autor Małgorzata Lelusz, Walery Jezierski
Tytuł Pl Wpływ domieszki napowietrzającej na rozwój wytrzymałości kompozytów cementowych...
Tytuł En Influence of air-entraining admixture on strength development of cement composites...
Streszczenie Pl
W artykule przedstawiono wyniki eksperymentu laboratoryjnego wpływu ilości domieszki napowietrzającej d/C, współczynnika wodno-cementowego W/C oraz czasu dojrzewania τ na wytrzymałość na ściskanie fc próbek zapraw cementowych. Na podstawie wyników badań eksperymentalnych opracowano model matematyczny zależności oraz przeanalizowano charakter i stopień wpływu poszczególnych czynników na wytrzymałość zapraw cementowych. Ustalono, że wraz ze wzrostem ilości domieszki napowietrzającej wytrzymałość na ściskanie maleje, natomiast istnieje graniczna ilość, powyżej której dodawanie domieszki nie powoduje już obniżenia wytrzymałości.

Słowa kluczowe: budownictwo, kompozyty cementowe, napowietrzanie, popiół lotny, model matematyczny
Streszczenie En
The results of laboratory investigation concerning the influence of the air-entraining admixture content d/C, the W/C ratio, and the time of curing τ on the compressive strength fc of cement mortars samples are presented in the paper. On the basis of the results, a mathematical model was elaborated. The character and the influence grade of each factor were analyzed. It was determined that with increase in the content of air-entraining admixture, the compressive strength of cement mortars containing fly ash decreases. However, there is a limiting dosage of the admixture above which the increase in its content does not cause the decrease in the strength.

Keywords: civil engineering, cement composites, air-entraining admixture, fly ash, mathematical model
Spis Treści Pl Spis treści_1-2014.pdf 39,19 KB
Spis Treści En Content_1-2014.pdf
Pobierz 09_1-2014.pdf 526,65 KB
Uwagi
 
 
Rok 2014
Nr 1
Strony 129-140
Autor Ryszard Michalski, Michał Janulin, Jarosław Gonera
Tytuł Pl Modele relacji diagnostycznych w diagnozowaniu ciągnika kołowego
Tytuł En Models of diagnostic relations in a wheeled tractor
Streszczenie Pl
Wprowadzane do produkcji nowoczesne ciągniki kołowe posiadają układy elektryczne i elektroniczne nowej generacji do sterowania pracą zespołów wykonawczych. Wymaga się również opracowania pokładowego systemu monitorowania w czasie rzeczywistym rozwoju uszkodzeń funkcjonalnych, emisyjnych, bezpieczeństwa i dynamiki ruchu. Ma to szczególne znaczenie dla odwzorowania rzeczywistych obciążeń eksploatacyjnych przez mechatroniczny system diagnostyczny ciągnika, w określonych sytuacjach eksploatacyjnych przy bieżącej dostępności informacji.
W procesie diagnozowania uszkodzeń ciągników metody inżynierii wiedzy nie zostały jeszcze opracowane, a ich możliwości zdają się być wręcz nieograniczone. Definiując pojęcie uszkodzenia, jako zdarzenia wpływającego negatywnie na efektywność funkcjonowania maszyn, które powinno być wykryte wraz z określeniem rodzaju, miejsca i czasu występowania oraz rozmiaru i charakteru zmienności w czasie, można ogólnie stwierdzić, że wiedza diagnostyczna jest symbolicznym opisem przedmiotu, charakteryzującym empiryczne relacje, a na ich podstawie tworzone są procedury diagnostyczne.
Tworzenie relacji diagnostycznych na podstawie różnych metod i źródeł informacji pozwoli na ustalenie zarówno wiarygodnej wiedzy deklaratywnej w postaci faktów, relacji diagnostycznych stan–symptom, jak i wiedzy proceduralnej, na podstawie której opiera się wnioskowanie w systemach diagnostycznych.
W celu określenia relacji diagnostycznych symptomy–uszkodzenia konieczne jest stworzenie bazy wiedzy zawierającej uszkodzenia poszczególnych zespołów i podzespołów ciągnika kołowego, które mogą wystąpić. Bazę wiedzy diagnostycznej można stworzyć na podstawie zidentyfikowanych relacji diagnostycznych, uzyskanych m.in. w badaniach symulacyjnych uszkodzeń.
Jednym z istotnych elementów budowy mechatronicznego systemu diagnostycznego ciągnika kołowego było ustalenie odpowiednich relacji diagnostycznych pomiędzy uszkodzeniami a parametrami diagnostycznymi. Uznano, że każdemu uszkodzeniu ciągnika kołowego może być przyporządkowany tylko jeden zbiór symptomów diagnostycznych, pozwala to dokładnie i szybko ustalić, które uszkodzenie wystąpiło w danej chwili. Symptomy diagnostyczne są identyfikowane przy pomocy zestawu czujników po przekroczeniu założonych progów pomiarowych.

Słowa kluczowe: diagnostyka, ciągnik kołowy, relacje diagnostyczne
Streszczenie En
Modern wheeled tractors are equipped with new-generation electric and electronic systems which control the operation of actuator systems. Such solutions require an on-board computer for online monitoring of functional performance, exhaust gas emissions, safety and operating parameters. Mechatronic diagnostic systems identify the machine’s actual operating load in different operating modes and under specific circumstances.
Knowledge engineering methods have not yet been developed in the process of diagnosing a tractor’s defects, but they seem to offer almost endless possibilities. A defect is defined as every event which has an adverse effect on tractor performance and which should be detected in the diagnostic process with an indication of the type and place of damage as well as the magnitude and variability of damage over time. Diagnostic knowledge is a symbolic representation of empirical relations based on which diagnostic procedures are developed.
The identification of diagnostic relations based on different methods and information sources will foster the growth of reliable declarative knowledge comprising facts and state-symptom diagnostic relations, as well as procedural knowledge which underlies diagnostic inference.
The determination of symptom-damage relations requires a knowledge base of potential defects in the assemblies and subassemblies of a wheeled tractor. A diagnostic knowledge base can be created based on the identified diagnostic relations, including data acquired during damage simulations.
The identification of diagnostic relations between specific defects and the corresponding parameters was one of the key steps in the process of developing a mechatronic diagnostic system in a wheeled tractor. To facilitate the detection of specific defects at a given moment, a single set of diagnostic symptoms was allocated to every defect in a wheeled tractor. Diagnostic symptoms are identified by sensors when threshold values are exceeded.

Keywords: diagnostics, wheeled tractor, diagnostic relations
Spis Treści Pl Spis treści_1-2014.pdf 39,19 KB
Spis Treści En Content_1-2014.pdf
Pobierz 08_1-2014.pdf 2,21 MB
Uwagi
 
 
Rok 2014
Nr 1
Strony 113-128
Autor Paweł Ostapkowicz
Tytuł Pl Diagnozowanie nieszczelności w rurociągach przesyłowych cieczy z wykorzystaniem metody...
Tytuł En Leak detection from liquid transmission pipelines using pressure wave technique...
Streszczenie Pl
Artykuł dotyczy zagadnień diagnozowania wycieków z rurociągów przesyłowych cieczy. Obszarem zainteresowania jest metoda oparta na detekcji fal ciśnienia. Rozważany jest jej wariant tylko z dwoma punktami (urządzeniami) pomiarowymi, rozmieszczonymi na wlocie i wylocie rurociągu. Pod uwagę brane jest zastosowanie standardowych przetworników do pomiaru sygnałów ciśnienia oraz niestandardowej techniki pomiaru nowych sygnałów diagnostycznych. Nowe sygnały diagnostyczne, umownie nazwane sygnałami słabych interakcji, wynikają z dołączenia do rurociągu specjalnych urządzeń (korektorów). W celu porównania obu rozwiązań sprzętowych określono wskaźniki jakościowe analizowanej metody diagnozowania wycieków. Podstawę oceny stanowiły badania eksperymentalne przeprowadzone na stanowisku z modelem fizycznym rurociągu. Był to rurociąg do transportu wody, o długości 380 m i średnicy wewnętrznej 34 mm, który wykonano z rur z polietylenu (PEHD). W badaniach wykorzystano i przetestowano autorskie procedury diagnostyczne.

Słowa kluczowe: diagnostyka techniczna, rurociągi, diagnozowanie wycieków
Streszczenie En
This paper deals with leak detection in liquid transmission pipelines. Diagnostic method based on negative pressure wave detection is taken into account here. The paper focuses on variant of this method, related to the use of only two measurement points (devices), placed at the inlet and outlet of the pipeline. Standard transducers for measurement of pressure signals and non-standard elaborated technique for measurement of new diagnostic signals were used. New diagnostic signals, conventionally named the signals of weak interactions, result from the work of special devices (correctors) joined to the pipeline. In order to compare both hardware solutions key performance attributes for the analyzed leak detection method were determined. The bases of such assessment were experimental tests. They were conducted with the use of a physical model of a pipeline. The pipeline was 380 meters long, 34 mm in internal diameter and made of polyethylene (PEHD) pipes. The medium pumped through the pipeline was water. Carrying out such research, diagnostic procedures elaborated by the author were used and tested.

Keywords: technical diagnostics, pipelines, leak detection
Spis Treści Pl Spis treści_1-2014.pdf 39,19 KB
Spis Treści En Content_1-2014.pdf
Pobierz 07_1-2014.pdf 793,52 KB
Uwagi
 
 
Rok 2014
Nr 1
Strony 101-111
Autor Krzysztof Gocman, Waldemar Mróz, Tadeusz Kałdoński, Sylwia Burdyńska, Bogusław Budner
Tytuł Pl Ocena morfologii powierzchni, właściwości mechanicznych oraz przyczepności cienkich warstw azotku...
Tytuł En Evaluation of morphology, mechanical properties and adhesion of boron nitride thin films...
Streszczenie Pl
W artykule przedstawiono wstępne wyniki badań morfologii powierzchni (AFM, FTIR) powłok azotku boru nanoszonych metodą ablacji laserowej (PLD) na podłoża stalowe. Scharakteryzowano właściwości mechaniczne (twardość, moduł Younga) oraz przyczepność powłok do podłoża. Na podstawie przepro-wadzonych badań potwierdzono możliwość stosowania stali jako materiału na podłoże do nanoszenia cienkich powłok azotku boru metodą PLD.

Słowa kluczowe: cienkie powłoki, azotek boru, nanotwardość, obciążenie krytyczne
Streszczenie En
The article presents preliminary results of investigation on morphology (AFM, FTIR) of boron nitride thin films deposited onto steel substrates using PLD method. Mechanical properties (hardness and elastic modulus) of the coatings and their adhesion to the substrates were measured. On the basis of obtained results, the possibility of using steel as a substrate for pulsed laser deposition of BN films was confirmed.

Keywords: thin films, boron nitride, nanohardness, critical load
Spis Treści Pl Spis treści_1-2014.pdf 39,19 KB
Spis Treści En Content_1-2014.pdf
Pobierz 06_1-2014.pdf 742,50 KB
Uwagi
 
 
Rok 2014
Nr 1
Strony 87-100
Autor Tadeusz Kałdoński, Bolesław Giemza, Artur Król, Krzysztof Gocman
Tytuł Pl Porowate łożyska ślizgowe spiekane z proszku żelaza z dodatkiem heksagonalnego azotku boru
Tytuł En Porous slide sleeves sintered from iron powder with addition of hexagonal boron nitride
Streszczenie Pl
Autorzy prezentują w artykule wybrane wyniki badań porowatych tulei ślizgowych nowej generacji spiekanych z proszku żelaza Höganas NC.100.24 z dodatkiem heksagonalnego azotku boru h-BN zamiast dotychczas stosowanego proszku miedzi lub grafitu. Zadania zrealizowano w ramach projektu rozwojowego PBR/15-249/2007/WAT-OR00002904 finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2007-2011 [1]. Uzyskano znaczącą, nawet dwukrotną poprawę obciążalności i trwałości porowatych tulei Ø25/Ø35 × 20 mm zawierających w żelaznym spieku 3% wagowe azotku boru h-BN, w porównaniu do takich samych, standardowych tulei zawierających 2,5% miedzi. Dotychczas w świecie nie są znane tuleje spiekane z proszku żelaza z dodatkiem h-BN, osiągające dzięki temu zwiększoną trwałość i nośność, dlatego autorzy zgłosili do Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej odpowiednie zastrzeżenie patentowe [2].

Słowa kluczowe: tuleje porowate, spiek żelazny, azotek boru
Streszczenie En
In this article there are presented some selected results of research works on new generation porous slide bearings, sintered from Höganas NC.100.24 iron powder, with addition of hexagonal boron nitride h-BN instead of copper or graphite powder. The research was carried out within the framework of PBR/15-249/2007/WAT-OR00002904 Research Project financed by the Ministry of Science and Higher Education, during 2007-2011 [1]. Significant increase in capacity and durability of Ø25/Ø35 × 20 mm porous sleeves containing 3% of boron nitride h-BN by weight in the iron sinter was obtained in comparison to the same standard sleeves containing 2.5% of copper. To date there are no bearings sintered from iron powder with addition of h-BN. Owing to this fact, their durability and load capacity are higher, and that is why it was decided to submit a proper patent claim to the Polish Patent Office [2].

Keywords: porous sleeves, iron sinter, boron nitride
Spis Treści Pl Spis treści_1-2014.pdf 39,19 KB
Spis Treści En Content_1-2014.pdf
Pobierz 05_1-2014.pdf 758,19 KB
Uwagi
 
 
Rok 2014
Nr 1
Strony 75-86
Autor Rafał Grzejda
Tytuł Pl Wpływ nieliniowości warstwy stykowej między elementami łączonymi w połączeniu wielośrubowym...
Tytuł En Effects of nonlinearity of a contact layer between elements joined in a multi-bolted connection...
Streszczenie Pl
W pracy rozpatrzono zagadnienie modelowania asymetrycznych kołnierzowych połączeń wielośrubowych na etapie napinania wstępnego. Model fizyczny połączenia zbudowany jest z odkształcalnego kołnierza mocowanego do nieodkształcalnej ostoi za pomocą liniowych sprężyn modelujących śruby. Pomiędzy elementami łączonymi wprowadzono liniową warstwę stykową typu winklerowskiego. Zbadano wpływ nieliniowości warstwy stykowej na wartości sił napięcia wstępnego w śrubach liczone według proponowanego modelu dla przykładowych połączeń wielośrubowych. Wyniki obliczeń zestawiono z wynikami badań doświadczalnych przedstawionymi w pracy [1].

Słowa kluczowe: połączenia wielośrubowe, montaż połączenia, napięcie wstępne
Streszczenie En
In the paper, modelling and calculations of an asymmetrical multi-bolted flange connection at the assembly stage are presented. A physical model of the joint is based on a flexible flange element that is connected with a rigid support by means of linear spring elements which substitute bolts. Between the flange element and the support, the linear Winkler model of a contact layer is taken into consideration. Through example of a few multi-bolted connections, influence of nonlinearity of the contact layer between joined elements on computational values of the bolt preloads has been investigated. Results obtained from the calculations are compared with experimental results described in [1].

Keywords: multi-bolted connections, assembly condition, preload
Spis Treści Pl Spis treści_1-2014.pdf 39,19 KB
Spis Treści En Content_1-2014.pdf
Pobierz 04_1-2014.pdf 803,23 KB
Uwagi
 
 
Rok 2014
Nr 1
Strony 63-74
Autor Edward Włodarczyk, Marcin Sarzyński
Tytuł Pl O osobliwościach nominalnego odkształcenia ściskania w porowatym ciągliwym pręcie po teście Taylora
Tytuł En On singularities of a compressive nominal strain in a ductile porous rod after Taylor’s test
Streszczenie Pl
W pracy przedstawiono prosty, eksperymentalny model określania bieżącego i średniego odkształcenia ściskania, εr(x) i εa, w porowatym ciągliwym pręcie odkształconym plastycznie podczas testu Taylora. Wykryto, że w osiowym rozkładzie odkształcenia εr(x) (x – współrzędna Lagrange’a) występują dwie osobliwości:
1. Maksimum odkształcenia bieżącego, εrmax, położone jest w bliskim otoczeniu uderzającego końca pręta, a nie w płaszczyźnie zderzenia, jak publikuje się do tej pory w literaturze.
2. Maksymalna wartość odkształcenia εmax przy dużych obciążeniach maleje ze wzrostem początkowej porowatości materiału pręta, odwrotnie niż w statyce. Przyczyny wymienionych zjawisk opisano w czwartej części pracy. Średnie odkształcenie, εa, w zakresie niskiej i średniej porowatości praktycznie nie zależy od jej poziomu i jest limitowane wartością prędkości uderzenia.
Mając na uwadze powyższe fakty, można uważać, że praca ma wartości aplikacyjne i poznawcze.

Słowa kluczowe: metale porowate, dynamiczne odkształcenie ściskania, bezpośredni eksperyment uderzeniowy Taylora
Streszczenie En
A simple experimental model for determination of the running and average nominal compressive strain, εr(x) and εa in the ductile porous rod, plasticly deformed during Taylor test, has been presented in this paper. It is revealed that in the axial distribution of the strain εr(x) (x – Lagrangian coordinate) there are two singularities:
1. The maximum running strain, εrmax, there is near of the striking end of the rod, but it does not locate on the impact plane, as it is presented in available literature so far.
2. At high loading (impact velocity), value of the maximum, εrmax, decreases as the initial porosity of the rod increases. A physical reason of these interesting phenomena is presented in Section 4 of this paper. In turn, the average strain, εa, from low to medium porosity, practically does not depend on its value and it is determined by impact velocity. Bearing in mind the above facts, one can think that this paper has applicable and cognitive importance.

Keywords: porous metals, dynamic compressive, Taylor direct impact experiment
Spis Treści Pl Spis treści_1-2014.pdf 39,19 KB
Spis Treści En Content_1-2014.pdf
Pobierz 03_1-2014.pdf 1,44 MB
Uwagi
 
 
Rok 2014
Nr 1
Strony 43-61
Autor Marcin Jakubaszek, Marek Zygmunt, Michał Muzal, Andrzej Młodzianko
Tytuł Pl Stabilny sterownik półprzewodnikowych laserowych diod impulsowych dla dalmierza laserowego
Tytuł En Stable pulsed laser diode driver for rangefinder
Streszczenie Pl
W artykule przedstawiono podstawowe metody sterowania impulsowymi diodami laserowymi stosowanymi w układach nadajników dalmierzy laserowych wraz ze wskazaniem ich wad i zalet. Na podstawie tej analizy zaproponowano układ sterownika oraz przedstawiono teoretyczne podstawy jego działania. Układ testowy został wykonany i przebadany w Instytucie Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej.
Słowa kluczowe: półprzewodnikowe diody laserowe, sterowniki impulsowych diod laserowych, dalmierze laserowe
Streszczenie En
This article presents comparison of methods of driving pulse laser diodes. Based on the results of shown analyses, the new design of pulse laser diode driver, using MOSFET transistor, was developed. The driver allows stable pulse laser pumping that is required for stable pulse laser emission in high accuracy lasers’ rangefinders. Design and theory of operation of the driver is shown, as well as working parameters acquired by testing of the prototype module.

Keywords: pulse laser driver, pulse laser rangefinders, semiconductor pulse laser driver
Spis Treści Pl Spis treści_1-2014.pdf 39,19 KB
Spis Treści En Content_1-2014.pdf
Pobierz 02_1-2014.pdf 2,23 MB
Uwagi
 
 
Rok 2014
Nr 1
Strony 13-42
Autor Adam Dubik, Michał J. Małachowski
Tytuł Pl Wpływ masy i innych parametrów naładowanej cząstki na wynik laserowej rezonansowej akceleracji
Tytuł En Impact of the mass and other parameters of charged particles on the results of laser resonance accel
Streszczenie Pl
Stosując metody teoretyczną i numeryczną przebadano warunki, w których naładowane cząstki o różnych masach można przyspieszać do znacznej energii w kołowo spolaryzowanej laserowej bądź maserowej wiązce z dodatkowym statycznym polem magnetycznym. Badania przeprowadzono za pomocą wyprowadzonych analitycznych relacji dotyczących dynamiki i kinetycznej energii cząstek. Dzięki stosunkowo licznym wykresom stała się możliwa interpretacja dość złożonego ruchu cząstek oraz przebiegu ich akceleracji. Na przykładach elektronu, protonu i deuteronu zostały zilustrowane zależności od czasu trwania akceleracji takich wielkości jak kształt trajektorii oraz kinetyczna energia. Wszystkie ilustracje dotyczą warunku rezonansu, czyli synchronizacji ruchów obrotowych cząstki i wektora natężenia pola elektrycznego. Czym większa masa cząstki, tym większe natężenie stałego pola magnetycznego jest niezbędne do uzyskania warunku synchronizacji. Jednak to natężenie można znacznie zredukować, jeśli cząstka będzie posiadała prędkość początkową.

Słowa kluczowe: optoelektronika, akceleracja naładowanych cząstek, laser, maser, dynamika relatywistyczna, energia kinetyczna cząstki, elektron, proton, deuteron
Streszczenie En
Theoretical and numerical analyses are presented concerning the conditions at which the charged particles of different masses can be accelerated to significant kinetic energy in the circularly polarized laser or maser beams and a static magnetic field. The studies are carried out using the analytical derivations of the particles dynamics and theirs kinetic energy. The presented illustrations enabled interpretation of the complex motion of particles and the possibilities of their acceleration. At the examples of an electron, proton and deuteron, the velocity, kinetic energy and trajectory as a function of the acceleration time at the resonance condition are illustrated in the appropriate graphs. The particles with larger masses require the application of enhanced magnetic field intensity at the resonance condition. However, this field intensity can be significantly reduced if the particles are preaccelerated.

Keywords: optoelectronics, acceleration of charged particles, laser, maser, relativistic dynamics, kinetic energy of a particle, electron, proton, deuteron
Spis Treści Pl Spis treści_1-2014.pdf 39,19 KB
Spis Treści En Content_1-2014.pdf
Pobierz 01_1-2014.pdf 876,42 KB
Uwagi
 
 
Rok 2013
Nr 4
Strony 279-289
Autor Adam Jackowski, Katarzyna Sarzyńska
Tytuł Pl Badania siły przepychania pocisków ze spieków W–Cu–BNα o różnej zawartości fazy rozproszonej W–BNα
Tytuł En Research of pushing force of bullets made of W–Cu–BNα sinters with different content of dispersed...
Streszczenie Pl

W pracy przedstawiono wyniki badań modelowych pocisków do nabojów 9 × 19 mm Parabellum wykonanych ze spiekanych kompozytów Cu–W–BNα. Badania polegały na przepychaniu pocisków przez stożek przejściowy oraz cylindryczny odcinek przewodu lufy pomiarowej kalibru 9 mm. Celem tych badań było określenie wpływu zawartości fazy rozproszonejkompozytach Cu–W–BNα na wartość siły przepychania.


Słowa kluczowe: metalurgia proszków, kompozyty metaloceramiczne osnową miedzianą, pociski bezołowiowe

Streszczenie En

Results of examination of the model bullets of 9 × 19 mm Parabellum made of copper composites with dispersed phase of tungsten and boron nitride particles are presented in this paper (WBNα). The study consisted in pushing the bullets through forcing cone and cylindrical section of the barell of 9-mm caliber. The aim of this study was to determine the effect of WBNα content on the force pushing value.


Keywords: powder metallurgy, metalloceramics composites with copper structure, lead-free bullets

Spis Treści Pl Spis treści_4-2013.pdf 36,21 KB
Spis Treści En Content_4-2013.pdf
Pobierz 19_4-2013.pdf 385,33 KB
Uwagi
 
 
Rok 2013
Nr 4
Strony 267-277
Autor Kamil Kaczyński
Tytuł Pl Steganografia z wykorzystaniem cyklicznych kodów korekcji błędów
Tytuł En Steganography and cyclic error-correcting codes
Streszczenie Pl

Kody cykliczne, będące podklasą kodów liniowych, znalazły największe zastosowanie praktyczne w korekcji błędów. Ich główne zalety to efektywność konstruowania kodów o wymaganych właściwościach, a także prosta realizacja koderów i dekoderów za pomocą LFSR.W niniejszej publikacji omówiono jeden z najważniejszych typów kodów cyklicznych – kody BCH. Opracowano i zaimplementowano stegosystem, będący modyfikacją algorytmu LSB i wykorzystujący właściwości syndromu kodu BCH. Dokonano porównania efektywności obydwóch algorytmów, a także wyników stegoanalizy algorytmem RS oraz metodami porównawczymi.


Słowa kluczowe: steganografia, kody cykliczne, LSB, BCH

Streszczenie En

Cyclic codes, which are subclass of linear codes, are of particularly widespread use in error correction. Their main advantages are: the effectiveness of constructing codes with required properties and simple implementation of decoders and encoders using LFSR. This paper discusses one of the most important cyclic codes – BCH code. Developed and implemented stegosystem is a modification of LSB algorithm, which uses the properties of BCH code syndromes. Comparison of simple and modified algorithm efficiency was made. Steganalysis of both algorithms were made and the results were compared.


Keywords: steganography, cyclic code, error correction codes, LSB, BCH

Spis Treści Pl Spis treści_4-2013.pdf 36,21 KB
Spis Treści En Content_4-2013.pdf
Pobierz 18_4-2013.pdf 276,97 KB
Uwagi
 
 
Rok 2013
Nr 4
Strony 253-263
Autor Włodzimierz Domański, Marta Lipińska
Tytuł Pl Równania transportu dla amplitud fal elektromagnetycznych w nieliniowych izotropowych dielektrykach
Tytuł En Transport equations for the amplitudes of electromagnetic waves in nonlinear isotropic dielectrics
Streszczenie Pl

W pracy zanalizowano problem propagacji słabonieliniowych płaskich fal elektromagnetycznych w nieliniowych, izotropowych dielektrykach. Stosując metodę słabonieliniowej asymptotyki, wyprowadzono kwadratowo-nieliniowe równania transportu dla amplitud tych fal. Wykazano, że warunkiem uzyskania kwadratowo-nieliniowych równań transportu dla fal elektromagnetycznych w nieliniowym izotropowym dielektryku jest nieznikanie składowej poprzecznej pola elektrycznego w stanie początkowym. Obliczono explicite współczynnik samooddziaływania fal występujący w tych równaniach transportu. Wynik zilustrowano na przykładzie ośrodka Kerra.


Słowa kluczowe: propagacja fal elektromagnetycznych, nieliniowe izotropowe dielektryki, słabonieliniowa asymptotyka, kwadratowo-nieliniowe równania transportu

Streszczenie En

Propagation of weakly nonlinear plane electromagnetic waves in nonlinear isotropic dielectrics was analyzed. Transport evolution equations for waves’ amplitudes with quadratic nonlinearity were derived using the method of weakly nonlinear asymptotics. It was shown that in order to obtain quadratically nonlinear transport equations for waves’ amplitudes it is necessary to have a nonzero transverse component of the electric field in the initial state. The (so called self-interaction) coefficients which appear in these equations were calculated explicitly. The result was illustrated by the example of Kerr medium.


Keywords: propagation of electromagnetic waves, nonlinear isotropic dielectrics, weakly nonlinear asymptotics, transport equations with quadratic nonlinearity

Spis Treści Pl Spis treści_4-2013.pdf 36,21 KB
Spis Treści En Content_4-2013.pdf
Pobierz 17_4-2013.pdf 288,17 KB
Uwagi
 
 
Rok 2013
Nr 4
Strony 241-251
Autor Michał Kędzierski, Damian Wierzbicki, Michalina Wilińska, Anna Fryśkowska
Tytuł Pl Analiza możliwości wykonania aerotriangulacji zdjęć cyfrowych pozyskanych kamerą niemetryczną zamont
Tytuł En Analysis of the possibilities of aerialtriangulation of digital images from a non metric camera take
Streszczenie Pl

Omówiono zagadnienie fotogrametrycznego opracowania zdjęć pozyskanych za pomocą amatorskiej, niemetrycznej kamery zamontowanej na pokładzie miniaturowego, bezzałogowego statku latającego (BSL). Rozpatrywanym zagadnieniem jest również zbadanie potencjału wykorzystania niskobudżetowych bezzałogowych platform latających pozbawionych systemu GPS/INS do pozyskiwania geodanych. W tym przypadku wyposażenie tego typu platformy w taki system podnosiłoby nawet kilkakrotnie koszt całego urządzenia, a dokładność wyznaczenia pozycji bezzałogowego statku kształtowałaby się na poziomie tylko kilku metrów. Celem badań było przeprowadzenie analizy dokładności aerotriangulacji zdjęć cyfrowych pozyskanych za pomocą kamery niemetrycznej zamontowanej na pokładzie bezzałogowego statku latającego. W ramach prac badawczych wykorzystano terenową osnowę fotogrametryczną, przeprowadzono kalibrację kamery niemetrycznej oraz wykonano nalot fotogrametryczny nad obszarem opracowania. Z kilkudziesięciu pozyskanych zdjęć wybrano takie, które charakteryzowały się możliwe najmniejszymi wartościami kątów nachylenia i skręcenia oraz posiadały zbliżoną skalę. W dalszych badaniach skupiono się na analizie dokładności aerotriangulacji na wybranym bloku testowym bez uwzględniania danych nawigacyjnych oraz, dla porównania, z uwzględnieniem przybliżonych środków rzutów z systemu GPS. Analizy dokładności wyrównania dokonano niezależnie w dwóch programach: Leica Photogrammetry Suite oraz MATCH-AT (INPHO). Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono, że oprogramowanie MATCH-AT jest znacznie wydajniejszym programem do aerotriangulacji zdjęć cyfrowych pozyskanych kamerą cyfrową z pokładu BSL od oprogramowania Leica Photogrammetry Suite. Dzięki dużej liczbie poprawnie wygenerowanych punktów wiążących możliwe było wzmocnienie sieci wiązań w czasie wyrównania. Udowodniono również, że możliwe jest otrzymanie zadowalających wyników wyrównania bez uwzględniania danych z tanich sensorów nawigacyjnych o niskiej dokładności, które w kontekście aerotriangulacji w żaden sposób nie poprawiły dokładności wyrównania.


Słowa kluczowe: fotogrametria lotnicza, aerotriangulacja, bezzałogowy statek latający, analiza dokładności, wyrównanie
Streszczenie En

This paper addresses the problem of developing photogrammetric images acquired by an amateur, non-metric camera mounted on the UAV. Another issue under consideration is also exploring the potential use of low-cost unmanned platforms without a GPS/INS to obtain geospatial data. In the presented case, the use of this type of equipment on the UAV system would raise the cost of the device even several times, whilst the precision of the UAV’s position would be within a few meters. The aim of this study was to analyze the accuracy of aerial triangulation of digital images obtained using non-metric cameras mounted on board of the UAV. Ground control points, independent check points, the UAV system and calibrated digital camera have been used for aerial triangulation. With dozens of acquired images those that were characterized by the lowest ​​possible values of the yaw, pitch and roll ​​ angles and those having a similar scale were selected. Further studies focused on the analysis of the aerial triangulation accuracy test on a selected block. Adjustment accuracy analysis was performed independently in two softwares: the Leica Photogrammetry Suite and MATCH-AT (INPHO). Based on the obtained results, the MATCH-AT software is much more efficient software for aerial triangulation of digital images obtained with a digital camera from UAV, compared to the Leica Photogrammetry Suite modules. Due to a large number of well generated tie points, the block geometry was strengthened which allow us to obtain good results. It was found that it is possible to obtain satisfactory results without the use of additional navigation data from low-cost sensors with low accuracy.


Keywords: aerial photogrammetry, aerialtriangulation, unmanned aerial vehicle, accuracy analysis, adjustment

Spis Treści Pl Spis treści_4-2013.pdf 36,21 KB
Spis Treści En Content_4-2013.pdf
Pobierz 16_4-2013.pdf 264,19 KB
Uwagi
 
 
Rok 2013
Nr 4
Strony 229-240
Autor Bartłomiej Wójtowicz, Andrzej P. Dobrowolski
Tytuł Pl Projekt integratora danych sensorycznych do detekcji niekontrolowanych upadków
Tytuł En Multisensor data integrator to detect uncontrolled falls
Streszczenie Pl

Co trzeci człowiek powyżej 65. roku życia przynajmniej raz do roku narażony jest na upadek [1, 2]. W roku 2002 z powodu upadków zmarło 391 tysięcy ludzi [1]. Upadki oraz urazy nimi spowodowane stanowią istotny problem zdrowia publicznego i często wymagają natychmiastowej pomocy medycznej. Bardzo szybka detekcja niekontrolowanego upadku pozwala na skrócenie czasu hospitalizacji, a przede wszystkim zmniejszenie potencjalnego ryzyka wystąpienia groźnych powikłań pourazowych. W niniejszym artykule zaprezentowano projekt bezprzewodowego urządzenia do detekcji niekontrolowanych upadków. Zaprojektowane urządzenie zaopatrzone jest w cztery sensory: żyroskop, akcelerometr, magnetometr oraz sensor ciśnienia. Dane z sensorów przetwarzane są w mikrokontrolerze, który w pierwszym etapie dokonuje operacji związanych z fuzją i integracją danych. Następnie w module decyzyjno-wnioskującym podejmowana jest decyzja o detekcji upadku i wyzwoleniu procedury alarmowej. Zgłoszenie alarmu odbywa się za pośrednictwem sieci bezprzewodowej, umożliwiającej podłączenie urządzenia do integratora sensorycznego, którym może być np. telefon komórkowy z dedykowaną aplikacją.


Słowa kluczowe: detekcja upadków, fuzja sensoryczna, żyroskop, akcelerometr, magnetometr, czujnik ciśnienia

Streszczenie En

At least once a year every third person over 65 years of age is exposed to a fall [1, 2]. 391,000 people died due to falls in 2002 [1]. Falls and injuries caused by them are an important public health problem and often require immediate medical attention. Very fast detection of uncontrolled falls shortens the duration of hospitalization and reduces the potential risk of serious complications of injuries. This paper presents the design of a wireless device for the detection of uncontrolled falls. The device consists of four sensors: a gyroscope, an accelerometer, a magnetometer, and a pressure sensor. Data from the sensors are processed in the microcontroller, which performs the operations of data fusion and integration. The decision about the fall detection is made in the next step and if it is needed, it triggers an alarm. Alarm notification is sent via wireless network. The device can be connected to the sensor integrator, i.e. a mobile phone with the dedicated application, which can call for help.


Keywords: falls detection, data fusion, gyroscope, accelerometer, magnetometer, pressure sensor

Spis Treści Pl Spis treści_4-2013.pdf 36,21 KB
Spis Treści En Content_4-2013.pdf
Pobierz 15_4-2013.pdf 633,80 KB
Uwagi
 
 
Rok 2013
Nr 4
Strony 219-227
Autor Marta Woch, Sylwester Kłysz
Tytuł Pl Optymalizacja kształtu wykresu Wöhlera z wykorzystaniem algorytmów ewolucyjnych w ujęciu diagnostycz
Tytuł En High-fatigue Wöhler curve shape optimization by evolutionary algorithms at diagnostics
Streszczenie Pl

Optymalizacja kształtu wykresu zmęczenia wysokocyklowego Wöhlera jest problemem nieposiadającym analitycznego rozwiązania. Do próby rozwiązania można podejść, wykorzystując różne algorytmy optymalizacyjne. W pracy dokonano próby znalezienia optymalnego kształtu wykresu zmęczenia wysokocyklowego obrazującego zależność trwałości zmęczeniowej 2Nf w funkcji amplitudy naprężenia σa, przy użyciu algorytmów ewolucyjnych.

Zastosowano algorytmy ewolucyjne ze względu na łatwość dopasowania do danych wejściowych oraz szybkość działania. Przeszukują one przestrzeń alternatywnych rozwiązań w celu znalezienia rozwiązania potencjalnie najlepszego. Zastosowano pięcioparametrowe równanie eksponencjalne zapewniające lepsze dopasowanie pełnego wykresu Wöhlera do danych doświadczalnych w zakresie naprężeń na poziomie granicy zmęczeniowej. Równanie to uwzględnia aproksymację zakresu quasi-statycznego i niskocyklowego dla naprężeń największych.

Dokonano obliczeń dla dwóch różnych zestawów próbek pochodzących z półki dolnej dźwigara łopaty śmigłowca Mi-2 po resursie.


Słowa kluczowe: wykres Wöhlera, algorytmy ewolucyjne, optymalizacja, stop aluminium

Streszczenie En

High-fatigue diagram shape optimization is a problem without an analytical solution. The problem can be approached by optimization algorithms. Among these, evolutionary algorithms deserve special attention, due to their wide range of applications and non-dependence on curves shape. The thesis contains equation formulations and calculations for determining an optimal high-fatigue curve shape using optimization algorithms. This curve shows the dependence of the fatigue life as a function of the amplitude of strain.

Due to simplicity in fitting to the input data and the computing speed evolutionary algorithms were used. These algorithms search the space of alternative solutions in order to find a potentially best solution. 5-parameter exponential equation provided a better fit experimental data on stress at the lower limit of fatigue to full-Wöhler curve were applied. Approximation to quasi-static and low cycle fatigue of the greatest stress range is also included.

Calculations were made for two different sets of samples from the lower flange of airscrew blade spar from Mi-2 helicopter after service.


Keywords: Wöhler curve, evolutionary algorithms, optimization, aluminum alloy
Spis Treści Pl Spis treści_4-2013.pdf 36,21 KB
Spis Treści En Content_4-2013.pdf
Pobierz 14_4-2013.pdf 283,31 KB
Uwagi
 
 
Rok 2013
Nr 4
Strony 205-217
Autor Michał Wiśnios, Tadeusz Dąbrowski, Marcin Bednarek
Tytuł Pl Badania weryfikacyjne metody rozpoznawania twarzy
Tytuł En Verification tests of face recognition method
Streszczenie Pl

W artykule przedstawiono wyniki badań weryfikacyjnych metody rozpoznawania twarzy. Podano tu wynikające z praktycznych testów wartości prawdopodobieństwa poprawnej identyfikacji osób poddanych badaniom na oryginalnej platformie multibiometrycznej. Metoda identyfikacji osób na podstawie obrazu twarzy jest jedną z podstawowych metod zaimplementowanych w tym multibiometrycznym systemie. Stanowi syntezę dwóch algorytmów. Pierwszy to algorytm holistyczny oparty na porównaniu całej twarzy. Natomiast drugi z algorytmów bazuje na cechach lokalnych twarzy [4, 5].

Działanie systemu rozpoznawania twarzy zostało sprawdzone eksperymentalnie na zbiorze dostępnych wzorców. Zgromadzone za pomocą technik informacyjnych dane są przechowywane w zorganizowanej do tego celu bazie danych. W ogólności badania przeprowadzone zostały na grupie 30 osób posiadających swoje szablony biometryczne w bazie danych oraz na grupie 30 osób niezarejestrowanych w bazie. Szczególnie istotnym elementem badań był proces odpowiedniego doboru warunków środowiskowych.


Słowa kluczowe: elektronika, multibiometria, biometria twarzy, wiarygodność identyfikacji

Streszczenie En

This paper presents the results of verification of face recognition method. Due to practical tests, probability values of the correct identification of persons evaluated for the original multi-biometric platform are given. People identification method based on facial image is one of the basic methods implemented in the multibiometric system. Figure 1 shows a developed view of the multibiometric system demonstrator. Implemented in multibiometric system, identification method, based on the image of the face, is a synthesis of two algorithms. The first algorithm is an algorithm based on a comparison of holistic whole face. The second of algorithms is based on local features of the face [4, 5].

Face recognition system performance has been tested experimentally on a set of available patterns. The data accumulated using information technology will be stored in a database organized for this purpose. In general, the tests were carried out on a group of 30 people, who have their biometric templates in the database and on a group of 30 people that was not registered in the database. A particularly important element of the study was the process of selection of suitable environmental conditions.


Keywords: electronic, multi-biometric, facial biometric, reliability of identification

Spis Treści Pl Spis treści_4-2013.pdf 36,21 KB
Spis Treści En Content_4-2013.pdf
Pobierz 13_4-2013.pdf 388,49 KB
Uwagi
 
 
Rok 2013
Nr 4
Strony 195-203
Autor Andrzej Pazur, Ewelina Siekierska, Paweł Janik
Tytuł Pl Metody i narzędzia diagnozowania urządzeń Zintegrowanego Systemu Łączności na pokładzie statku powie
Tytuł En Methods and software tools of Integrated Communication Systems diagnostics on the aircraft board
Streszczenie Pl

Artykuł przedstawia narzędzia badawcze wykorzystywane w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych do uruchomienia, testowania i diagnozowania zintegrowanych systemów łączności (ZSŁ) w zakresie zestawu radiostacji pokładowych (lotniczych i taktycznych) oraz funkcji wykorzystanego w nich oprogramowania na pokładzie statku powietrznego.

Problem badawczy podejmowany w artykule określony został poprzez opracowanie i budowę stanowiska integracyjnego przeznaczonego do uruchamiania radiostacji pokładowych integrowanych na bazie cyfrowych szyn danych (m.in. wg standardu MIL-1553B) oraz mobilnego zestawu aparatury kontrolno-diagnostycznej przeznaczonej do przygotowania planów radiowych, przeniesienia ich na pokład oraz diagnozowania poszczególnych radiostacji zintegrowanego systemu łączności w czasie ich eksploatacji. Pokładowa sieć wymiany danych, całe oprogramowanie integracyjne dla poszczególnych radiostacji oraz architektura i organizacja systemu łączności radiowej m.in. serwera komunikacyjnego została opracowana przez Zakład Awioniki ITWL. Stanowisko integracyjne oraz zestaw aparatury kontrolno-diagnostycznej pozwala integrować nowoczesne radiostacje pokładowe oraz urządzenia zintegrowanych systemów łączności radiowej na pokładzie śmigłowców wojskowych m.in. z rodziny Mi oraz W-3PL „Głuszec”. Przedstawiono wybrane zadania realizowane za pomocą tego stanowiska oraz problemy pojawiające się podczas uruchamiania i testowania opracowanego oprogramowania integrującego urządzenia łączności w zakresie jego funkcjonalności i niezawodności. Zastosowanie komputerowego systemu diagnozowania umożliwia wprowadzenie zmian w oprogramowaniach poszczególnych radiostacji, zmianę ustawień parametrów technicznych oraz automatyczne wykrywanie niesprawności w bieżącej eksploatacji zintegrowanego systemu łączności, którego głównym elementem jest serwer komunikacyjny.

Omówione narzędzia diagnostyczne pozwalają integrować nowoczesne radiostacje pokładowe stosowane w lotnictwie wojskowym, wspomagają także proces diagnozowania i testowania nowych urządzeń radiokomunikacyjnych oraz stanową bazę do dalszego rozwoju zintegrowanych systemów łączności. Posiadanie takiego stanowiska integracyjnego oraz aparatury kontrolno-diagnostycznej pozwala uzyskać możliwości firm zachodnich w zakresie integrowania nowych urządzeń łączności na współczesnym poziomie technologicznym oraz diagnostyki technicznej systemów.


Słowa kluczowe: diagnostyka radiostacji pokładowych, zintegrowany system łączności

Streszczenie En

The article presents research methods which are utilized at the Air Force Institute of Technology, to start, test and diagnose integrated communication systems in the scope of the set of radios (aerial and tactical) and functions realized by their software on board the aircraft.

The research problem presented in this article was characterized through work out and construction of the integration station, which is designed to activate aircraft radios integrated on the base of the digital data buses (e.g. according to MIL-1553B) and through the mobile testing and diagnostic equipment set which is used to prepare radio plans and then transport them to the aircraft, moreover to diagnose aircraft radios from integrated communication system during maintenance. On board data transfer net, the whole integration software for the particular radios and the architecture and organization of the radio communication system, e.g. communication server’s architecture, was elaborated at the Division for Avionics, AFIT.

The integration station and testing-diagnostic equipment enable us to integrate modern aircraft radios and elements of integrated communication systems on board of the military helicopters, e.g. “Mi” family helicopters and W-3PL “Głuszec” helicopter. There are presented selected tasks realized by this station and some problems connected with the activation and testing of the prepared software which integrates communication equipment concerning functionality and reliability of its operation. Application of computer diagnostics system enables the operator to make a correction, improvement in particular radio’s software, change the technical parameters and automatic detection of failures during basic maintenance of integrated communication system, which main element is a communication server. Diagnostic methods presented in this article allow us to integrate modern aircraft radio sets used in the Air Force, assist the process of diagnosing and testing of modern radio-communication equipment and offer a solid base for further development of integrated communication systems. Possession of such an integration station and testing-diagnostic equipment set enables us to reach the capabilities of western companies considering modern communication devices integration with respect to the current technological know-how and up-to-date technical systems’ diagnostics aspects.


Keywords: aircraft radio’s diagnostics, integrated communication system

Spis Treści Pl Spis treści_4-2013.pdf 36,21 KB
Spis Treści En Content_4-2013.pdf
Pobierz 12_4-2013.pdf 1,31 MB
Uwagi
 
 
Rok 2013
Nr 4
Strony 179-193
Autor Wiktor Olchowik
Tytuł Pl Wysoko wiarygodne metody identyfikacji osób
Tytuł En Methods of personal identification with high credibility
Streszczenie Pl

Spośród znanych technik biometrycznych identyfikacji osób zdecydowanie najwyższy poziom wiarygodności uzyskuje się poprzez porównanie profili DNA. W artykule opisano metodykę identyfikacji opartej o profile STR16. Opracowano oryginalne algorytmy identyfikacji osób i oceny pokrewieństwa bazujące na dwóch uniwersalnych wskaźnikach oraz dokonano statystycznej analizy wiarygodności poszczególnych hipotez. Przetwarzanie danych zostało zintegrowane z innymi biometrycznymi technikami identyfikacji.


Słowa kluczowe: identyfikacja osób, techniki biometryczne, profil DNA

Streszczenie En

Amongst the known biometric authentication techniques, the highest rate of credibility is definitely attained by usage of DNA profiling. This paper describes the methodology of identification based on STR profiles. The created algorithms and methods will allow the identification and evaluation of kinship on the basis of two fundamental indicators. It is a different approach from the ones, which are currently being used. However, its credibility has been proven statistically. Data processing has been integrated with other biometric identification techniques.


Keywords: personal identification, biometric technology, DNA profile

Spis Treści Pl Spis treści_4-2013.pdf 36,21 KB
Spis Treści En Content_4-2013.pdf
Pobierz 11_4-2013.pdf 332,83 KB
Uwagi
 
 
Rok 2013
Nr 4
Strony 155-177
Autor Tomasz Kraszewski, Piotr Kaniewski, Ireneusz Kubicki
Tytuł Pl Systemy nawigacyjne miniaturowych bezzałogowych statków powietrznych
Tytuł En Navigation systems of mini unmanned aerial vehicles
Streszczenie Pl

W związku z realizowanym projektem badawczym, w centrum zainteresowania autorów znalazły się obiekty powietrzne należące do grupy małych bezzałogowych statków powietrznych – mini BSP, a dokładnie systemy nawigacyjne wykorzystywane na takich obiektach i ich integracja.

Celem opracowania było przeprowadzenie analizy rozwiązań systemów nawigacyjnych stosowanych na współczesnych mini BSP. Przeanalizowano literaturę obejmującą różnego rodzaju publikacje (materiały konferencyjne, periodyki, prace naukowe). Dokonano przeglądu tej problematyki w szerokim zakresie stosowanych systemów – od tych będących w fazie badań symulacyjnych do takich zaimplementowanych na rzeczywistych obiektach powietrznych ze szczególnym zwróceniem uwagi na małe platformy powietrzne.

Przeprowadzone badania pozwoliły na wypracowanie obszernej wiedzy na temat współczesnych systemów nawigacyjnych przeznaczonych dla mini BSP. W ich wyniku dokonano podziału systemów na kilka podgrup w zależności od sposobu działania użytych sensorów składowych lub wykorzystanych przez nich technologii. Następnie przedstawione zostały przykłady takich systemów dla każdej ze stworzonych podgrup.

Analiza rozwiązań wykazała bardzo zróżnicowany zakres przedstawianych informacji o systemach nawigacyjnych zaimplementowanych na BSP. Podstawowym systemem wykorzystywanym na takich obiektach jest GPS/INS. W celu poprawy dokładności estymacji parametrów nawigacyjnych wykorzystuje się modyfikacje GPS – DGPS i RTK GPS oraz rozszerzenie systemu bazowego o dodatkowe sensory (SLAM, VISION) umożliwiające poprawę jakości nawigacji mini BSP.

Integracja informacji z sensorów odbywa się przy wykorzystaniu elementów filtracji nieliniowej ze szczególnym uwzględnieniem filtracji Kalmana i jej modyfikacji. Pojawiają się również inne algorytmy, ale są one w znacznej mniejszości.

Ograniczeniami dla elementów składowych systemów nawigacji na mini BSP oraz systemu jako całości są niewątpliwie jego parametry fizyczne – masa, wymiary, jak również zapotrzebowanie energetyczne. Kolejnym wymaganiem są również niezbędne moce obliczeniowe systemów komputerowych do pracy w czasie rzeczywistym lub gromadzenia, przesyłania danych i ich obróbki po locie. Oczywiście te elementy, jak i inne uzależnione są w znaczącym stopniu od misji wykonywanej przez miniaturowy bezpilotowy statek powietrzny.


Słowa kluczowe: systemy nawigacyjne, bezzałogowe statki powietrzne, integracja sensorów, INS, GPS, SLAM

Streszczenie En

In connection with a realized research project, the authors were focused on aircrafts belonging to the group of small unmanned aerial vehicles – mini UAV, precisely the navigation systems used on such objects and their integration.

The aim of the study was to analyze the solutions of navigation systems used in today’s mini UAV. We analyzed the literature covering various publications (conference materials, periodicals, theses). A review of these issues was made in a wide range of these systems – from those which were in the phase of simulation for such objects that were implemented in the real aircraft, with particular emphasis on small aerial platforms.

The study allowed us to acquire extensive knowledge of modern navigation systems designed for many unmanned aerial vehicles. As a result, the systems were divided into several groups depending on the action mode of the used sensors or technologies used by these sensors. Subsequently, there were presented the examples of such systems which were designed for each of the subgroups.

Analysis of the solutions showed a very diversified range of presented information about navigation systems implemented in the mini UAV. The basic system used on the mini UAV is a GPS/INS integrated system. In order to improve the accuracy of navigation parameters estimation, GPS modifications – DGPS and RTK GPS were used and basic system extension of additional sensors (SLAM, VISION) for improving the quality of UAV navigation.

Integration of the information from the sensors is performed with the aid of non-linear filtering elements with articular reference to the Kalman filter and his modifications. There are also other algorithms, but they occur very rarely.

Limitations for navigation systems’ components on mini UAV and the whole system are no doubt their physical parameters – weight, dimensions and energy requirements. Another condition it is the necessary computing power of the computer systems to operate and collect data in real-time and to process data after the flight. Of course, these limitations and requirements depend on the carried out missions by miniature unmanned aerial vehicles.


Keywords:  navigation systems, unmanned aerial vehicles, sensors integration, INS, GPS, SLAM
Spis Treści Pl Spis treści_4-2013.pdf 36,21 KB
Spis Treści En Content_4-2013.pdf
Pobierz 10_4-2013.pdf 1,42 MB
Uwagi
 
 
Rok 2013
Nr 4
Strony 145-153
Autor Marcin Bednarek, Tadeusz Dąbrowski, Michał Wiśnios
Tytuł Pl Dozorowanie stanu w przemysłowym systemie sterowania
Tytuł En Supervision of the state in the industrial control system
Streszczenie Pl

W artykule przedstawiono wybrane aspekty implementacji modułu syntezy diagnozy chwilowej i przedziałowej w przypadku progowego układu diagnostycznego w przemysłowym systemie sterowania. System informowania (alarmowania) o osiągnięciu przez funkcję symptomową wartości wskazującej na stan zdatności warunkowej lub stan niezdatności wykonano w języku bloków funkcyjnych FBD. Przeprowadzono testy zachowania się układu. Podano wyniki przeprowadzonych eksperymentów funkcjonowania przemysłowego, progowego systemu diagnostycznego z zaimplementowanym modułem syntezy diagnozy.


Słowa kluczowe: przemysłowy system sterowania, diagnozowanie, dozorowanie stanu

Streszczenie En

The paper presents selected aspects of implementation of the synthesis diagnosis (functional and interval) module in case of threshold diagnostic system in the industrial control system. Information system (alarming) of reaching by the symptom function a value indicating the unstable fitness state or the state of unfitness made using FBD language. Tests of the behaviour of the system were performed. The final results of the experiments on operation of the industrial threshold diagnostic system with the implemented module of synthesis diagnosis are presented.


Keywords: industrial control system, diagnosing, supervision of the state

Spis Treści Pl Spis treści_4-2013.pdf 36,21 KB
Spis Treści En Content_4-2013.pdf
Pobierz 09_4-2013.pdf 267,01 KB
Uwagi
 
 
Rok 2013
Nr 4
Strony 129-143
Autor Jarosław Bareła, Mariusz Kastek, Krzysztof Firmanty
Tytuł Pl Wyznaczanie parametrów zasięgowych kamer obserwacyjnych używanych w systemach ochrony osób i mienia
Tytuł En Determination of range parameters of observation devices used in security systems
Streszczenie Pl

Parametry systemów obserwacyjnych można określać na podstawie: symulacji komputerowych, badań terenowych lub pomiarów laboratoryjnych. W artykule przedstawiono sposób wyznaczania parametrów zasięgowych kamer termowizyjnych oraz VIS na podstawie pomiarów laboratoryjnych z wykorzystaniem kryterium Johnsona, a także modelu TTP. Artykuł zawiera opis metod wyznaczania parametrów zasięgowych orazstanowiska pomiarowego. W artykule zaprezentowano przykładowe wyniki pomiarów parametrów, dwóch kamer termowizyjnych oraz dwóch kamer VIS, niezbędne do wyznaczenia parametrów zasięgowych.


Słowa kluczowe: systemy termowizyjne, parametry zasięgowe, kryterium Johnsona, model TTP

Streszczenie En

Range parameters of observation devices can be determined on the basis of numerical simulations or on the basis of measured characteristics. Those measurements can be conducted in both, laboratory and field conditions. It is, however, difficult to carry on reliable field measurements of range parameters because they are strongly depended on atmospheric conditions. Thus, the laboratory measurements are more favourable option. The paper describes the measurement stand, measurement methodology and the procedure for determination of range parameters. The results for thermal and VIS cameras are also presented, and they are analyzed and compared with the results obtained from current methods, including the measurement uncertainty figures. Some suggestions on the methodology of measurements are also given.


Keywords: thermal cameras, measure parameters of IR systems, Johnson criterion, TTP model

Spis Treści Pl Spis treści_4-2013.pdf 36,21 KB
Spis Treści En Content_4-2013.pdf
Pobierz 08_4-2013.pdf 581,79 KB
Uwagi
 
 
Rok 2013
Nr 4
Strony 113-127
Autor Damian Wierzbicki
Tytuł Pl Aspekty aerotriangulacji zdjęć cyfrowych pozyskanych kamerą niemetryczną zamontowaną na pokładzie be
Tytuł En Some aspects of aerialtriangulation of digital images from a non metric camera taken from an unmanne
Streszczenie Pl

W artykule przeanalizowano możliwości pozyskiwania zdjęć za pomocą amatorskiej, niemetrycznej kamery zamontowanej na pokładzie miniaturowego bezzałogowego statku latającego. W ramach prac badawczych przeprowadzono analizę dokładności aerotriangulacji z uwzględnieniem wpływu dodatkowych parametrów na wzrost dokładności wyrównania dla dwóch testowych bloków zdjęć o nieregularnej geometrii. Do oceny dokładności pierwszego i drugiego bloku wykorzystano odpowiednio 17 i 13 niezależnych punktów kontrolnych. Fotopunktami i punktami kontrolnymi były szczegóły terenowe. W toku badań przeprowadzono sześć niezależnych wyrównań każdego z bloków. Pierwsze wyrównanie nie uwzględniało wpływu dodatkowych parametrów. Natomiast pozostałe wyrównania uwzględniały kolejno modele dodatkowych parametrów opracowane przez Bauera, Jacobsena, Ebnera, Browna oraz Model Dystorsji Obiektywu. Na podstawie przeprowadzonych badań wpływu dodatkowych parametrów na dokładności aerotriangulacji stwierdzono, że poprawne wyrównanie testowanych bloków wymaga zastosowania większej liczby fotopunktów niż w przypadku opracowania tradycyjnych zdjęć lotniczych. Ponadto, uwzględnienie w wyrównaniu dodatkowych parametrów może w zauważalny sposób zwiększyć dokładność wyznaczenia współrzędnych punktów. W stosunku do wyników wyrównania przeprowadzonego bez uwzględniania parametrów dodatkowych, wyrównanie z zastosowaniem Modelu Dystorsji Obiektywu pozwoliło na podwyższenie dokładności aerotriangulacji o 56% i 31% odpowiednio dla pierwszego i drugiego bloku. Wykorzystanie Modelu Ortogonalnego Ebnera w pierwszym przypadku nieznacznie podniosło dokładność wyrównania (o 9%), natomiast dla bloku drugiego zaobserwowano zmniejszenie dokładności aerotriangulacji (o 2%). Jest to spowodowane faktem, że model ten pierwotnie przeznaczony był dla opracowań zdjęć pozyskanych kamerami analogowymi.


Słowa kluczowe: fotogrametria lotnicza, aerotriangulacja, bezzałogowy statek latający, analiza dokładności, dodatkowe parametry, wyrównanie

Streszczenie En

This article raises a problem of acquiring digital images form an amateur non metric camera on board an unmanned aerial vehicle. Within the research work on chosen blocks of images, an accuracy analysis of the aerialtriangulation allowing for the influence of additional parameters to increase accuracy adjustment was made. In the course of research, six independent adjustments were made. The first adjustment did not include additional parameters. The other adjustments included five additional parameters’ models:  Bauer’s Simple Model, Jacobsen’s Simple Model, Ebner’s Orthogonal Model, Brown’s Physical Model and Lens Distortion Model, respectively.

The legitimacy of using these additional parameters was determined by the low flight level in the range of tens of meters. The unfavourable dependence in this case is that the accuracy of the coordinates of the control points is much lower than the ground sampling distance on the images. In the course of research, an assumption was made that in the realization of these studies, in many cases the ground sampling distance is equal to or smaller than the accuracy of the coordinates of control points. On the basis of research concerning the accuracy of aerialtriangulation as well as the influence of additional parameters, it was found that correct adjustment of tested blocks required the use of a larger number of control points, when working with traditional airborne images. Moreover, the use of additional parameters adjustment can visibly increase accuracy of the determined point coordinated. Compared to the results of the alignment performed without taking into account additional parameters alignment using lens distortion model allowed us to increase the accuracy of aerial triangulation by 56% and 31% for the first and second block. However, the use of orthogonal model Ebner’a in the first case, slightly increased the accuracy of the alignment (about 9%), while the second block resulted in reduced accuracy of aerial triangulation (about 2%). This is due to the fact that this model was originally designed for studies images acquired analog cameras.


Keywords: aerial photogrammetry, aerialtriangulation, unmanned aerial vehicle, accuracy analysis, additional parameters, adjustment
Spis Treści Pl Spis treści_4-2013.pdf 36,21 KB
Spis Treści En Content_4-2013.pdf
Pobierz 07_4-2013.pdf 1,04 MB
Uwagi
 

3 Baza Artykulow

Strona 3 z 22

 
Rok 2013
Nr 4
Strony 95-111
Autor Krzysztof Bąk
Tytuł Pl Projektowanie testu aplikacyjnego układów pamięci NAND FLASH
Tytuł En Designing application test of NAND FLASH memory
Streszczenie Pl

Prosta budowa testu aplikacyjnego sprawia, że jest on szeroko stosowany w procesach produkcyjnych. Główną zaletą testu aplikacyjnego jest łatwość jego dopasowania do szeregu różnych urządzeń/podzespołów, posiadających podobny lub identyczny interfejs użytkowy. Natomiast jego podstawową wadą jest ograniczona skuteczność pobudzania błędów. Właściwe zaprojektowanie testu aplikacyjnego gwarantuje możliwie wysoki poziom niezawodności testowanych urządzeń. Nieodzownym etapem projektowania testu aplikacyjnego jest rozpoznanie środowiska pracy testowanego podzespołu oraz urządzenia.


Słowa kluczowe: diagnostyka, NAND FLASH, wiarygodność, test aplikacyjny

Streszczenie En

Simple construction of application test causes its frequent usage in manufacturing processes. Its main advantage is how it is easily adjustable to a huge number of devices with similar or identical application interface. However, the main disadvantage of application tests is limited error coverage. Properly designed application test guarantees the highest possible reliability of the tested devices. Integral part of the application test is to recognize the application environment and aforementioned devices, what is the main topic of this article.


Keywords: diagnostic, NAND FLASH, reliability, application test
Spis Treści Pl Spis treści_4-2013.pdf 36,21 KB
Spis Treści En Content_4-2013.pdf
Pobierz 06_4-2013.pdf 266,00 KB
Uwagi
 
 
Rok 2013
Nr 4
Strony 77-94
Autor Krzysztof Kanciak, Michał Misztal
Tytuł Pl Projektowanie ataku z kompromisem czasu i pamięci na przykładzie szyfru A5/1
Tytuł En Time memory trade off attack on symmetric ciphers optimization
Streszczenie Pl

W artykule przeanalizowano różne warianty ataku brutalnegofazą obliczeń wstępnych (lub inaczej ataku kompromisu czasupamięci) na przykładzie algorytmu strumieniowego A5/1. Omówiono również teoretyczną skuteczność różnych wariantów ataku, przedstawiono wyniki optymalizacji parametrów ataku, sformułowano wnioski dotyczące projektowania ataku kompromisu czasupamięci. Przedstawione zostały także otrzymane wyniki kryptoanalizy algorytmu A5/1zestawieniu z oczekiwanymi wartościami teoretycznymi.


Słowa kluczowe: kryptologia, kryptoanaliza, szyfr strumieniowy, atakfazą obliczeń wstępnych, kompromis czasupamięci

Streszczenie En

The paper discusses variants of time memory tradeoff attack. The article uses A5/1 stream cipher as an example. The article describes known variants of the attack with their theoretical effectiveness. Results of tradeoff parameters optimization are presented. The article covers conclusions on tradeoffs design and comparison of obtained A5/1 algorithm cryptanalysis results with expected theoretical values.


Keywords: cryptology, cryptanalysis, stream cipher, TMTO, time memory tradeoff

Spis Treści Pl Spis treści_4-2013.pdf 36,21 KB
Spis Treści En Content_4-2013.pdf
Pobierz 05_4-2013.pdf 405,24 KB
Uwagi
 
 
Rok 2013
Nr 4
Strony 63-75
Autor Krzysztof Malon, Jerzy Łopatka
Tytuł Pl Demonstrator programowalnej stacji zakłóceń
Tytuł En Demonstrator of software controlled jamming station
Streszczenie Pl

Na obecnym polu walki elektronicznej bardzo ważnym zagadnieniem jest poszukiwanie coraz bardziej skutecznych i efektywnych metod kontroli łączności radiowej przeciwnika. Jednym z istotnych punktów związanych z tą tematyką jest zakłócanie łączności, które może być również wykorzystane jako ochrona przed improwizowanymi ładunkami wybuchowymi IED (ang. Improvised Explosive Device). Jako docelowe miejsce montażu stacji zakłóceń mających na celu zabezpieczenie przed powyższymi zagrożeniami stosuje się typowe pojazdy wojskowe lub bezzałogowe platformy lądowe UGV (ang. Unmanned Grodnu Vehicle).

W artykule przedstawione zostały podstawowe techniki zakłócania z uwzględnieniem cech i właściwości wskazujących na zakres ich stosowania. Następnie opisano stanowisko laboratoryjne do badania skuteczności zakłóceń wybranych systemów oraz wskazano metodykę doboru optymalnych parametrów sygnału zakłócającego. Celem optymalizacji powyższych parametrów była minimalizacja energii sygnału zakłócającego. Zaprezentowane stanowisko posłużyło także do przeprowadzenia testów zakłócania synchronicznego, wyzwalanego każdym odbieranym pakietem danych. Dalszą część referatu stanowi charakterystyka demonstracyjnej wersji stacji zakłóceń. W tym przypadku zastosowano zakłócanie asynchroniczne z wykorzystaniem przygotowanego waveformu. Jako przykład możliwości działania stacji przedstawiono jeden z trybów jej pracy podczas realizacji zadania odzewowego.


Słowa kluczowe: telekomunikacja, walka elektroniczna, zakłócanie, improwizowane ładunki wybuchowe
Streszczenie En

In the field of electronic warfare, a very important issue is to search more and more efficient methods for controlling enemy radio communications. The main issue related to this topic is efficient jamming of communication systems and protection against radio controlled Improvised Explosive Devices (IEDs). The jamming stations used for these purposes can be mounted either on typical military vehicles or on board of Unmanned Ground Vehicles (UGVs).

The article describes the basic jamming techniques including features and characteristics which indicate the scope of their use. Then, the test bed to define optimal parameters of jamming signal is presented. The goal of optimization was to minimize jamming signal energy, keeping their efficiency. Their parameters include in particular: the jamming signals time characteristics (e.g. maximum jamming delay time, minimum jamming signal duration, repetition period) and their spectral properties (e.g. noise signal, sweep). Presented test bed was also used to test synchronous jamming, triggered by successive packets of transmitted data. The next part of the paper contains characteristic of jamming station demonstrator, consisting of the following elements:        

– arbitrary Agilent E4438C signal generator,

– Rohde & Schwarz ESMD wideband receiver,

– computer with control software.

In this case, an asynchronous jamming, without synchronization to data, was applied. As an example of jamming, realization of response jamming is presented.


Keywords: telecommunication, electronic warfare, jamming, improvised explosive devices
Spis Treści Pl Spis treści_4-2013.pdf 36,21 KB
Spis Treści En Content_4-2013.pdf
Pobierz 04_4-2013.pdf 573,21 KB
Uwagi
 
 
Rok 2013
Nr 4
Strony 47-61
Autor Grzegorz Krzan
Tytuł Pl Technologia zintegrowanych pomiarów klasycznych i satelitarnych GPS
Tytuł En Technology of classical and satellite integrated measurement
Streszczenie Pl

Integracja klasycznychsatelitarnych technik pomiaru znajduje coraz szersze zastosowanieprecyzyjnych pomiarach geodezyjnych. Połączenie zalet obu metod stanowi kolejny krokwydajnościautomatyzacji prac polowych geodety. Niniejsza praca przedstawia ideęgłówne założenia pomiarów zintegrowanych, jako metody łączącej pomiary klasycznesatelitarne GPS. Ponadto dokonano analizy dokładności wyznaczenia współrzędnych stanowiska tachimetrycznego metodą przestrzennego wcięcia wstecz, będącego istotnym elementem pomiaru zintegrowanego. Otrzymane wysokie dokładności pozwalają na pominięciepomiarach czasochłonnego procesu zakładania osnów pomiarowychzastąpienie ich pomiarem zintegrowanym.


Słowa kluczowe: geodezja inżynieryjna, GPS, tachimetria, Smart Station, pomiary zintegrowane

Streszczenie En

Integration of classical and satellite measurement techniques is becoming widely used for high-precision geodetic measurements. Combination of advantages of both methods of measurement represents another step in performance and automation of field surveys. This article presents the idea and main characteristics of integrated measurement. It also compares integrated measurements with separated methods of classical and satellite measurements. In addition, the process and results of determining operating position by 3D resection were demonstrated. The obtained results allow us to undermine validity of setting up measurement control networks in areas with insufficient density of survey points.


Keywords: Engineering Surveying, GPS, tacheometry, Smart Station, integrated measurements
Spis Treści Pl Spis treści_4-2013.pdf 36,21 KB
Spis Treści En Content_4-2013.pdf
Pobierz 03_4-2013.pdf 434,42 KB
Uwagi
 
 
Rok 2013
Nr 4
Strony 29-46
Autor Krzysztof Różanowski, Krzysztof Murawski, Tadeusz Sondej, Olaf Truszczyński
Tytuł Pl Zintegrowany system monitorowania stanu psychofizycznego kierujących pojazdami
Tytuł En Integrated Psychophysical Condition Monitoring System for Vehicle Drivers
Streszczenie Pl

W artykule przedstawiono zaprojektowany system do badania zachowań kierowców i poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, jak również do określenia i wyeliminowania potencjalnie niebezpiecznych sytuacji na drodze. Zbudowane stanowisko laboratoryjne wyposażono w kabinę ciężarówki, wskaźniki i czujniki do badania zachowania kierowcy oraz wytworzono oprogramowanie. Oczekuje się, że badania prowadzone w kontrolowanym środowisku pozwolą zrozumieć wpływ czynników (czas jazdy, mikroklimat, hałas, drgania, zmęczenie, stres, jak również leki, narkotyki, alkohol itp.) na sposób kierowania pojazdem. Zrozumienie wpływu poszczególnych czynników pozwoli opracować metodę zapobiegania negatywnym skutkom stosowania tych czynników.


Słowa kluczowe: system pomiarowy, zagrożenia kierujących pojazdami

Streszczenie En

The article presents a system designed for training and researching driver behaviour to improve road safety as well as to identify and eliminate potentially dangerous situations. The testing station has been equipped with a truck cabin, indicators, sensors for testing the driver’s behaviour, and the necessary software. It is expected that research conducted in a strictly controlled environment will enable understanding the impact of the factors associated with driving (driving time, microclimate, noise, vibration, fatigue, stress), as well as other associated factors, such as pharmaceuticals, drugs, alcohol, etc. Understanding the impact of individual factors and their various configurations will enable developing methods to prevent negative effects of these factors, thus minimizing the risks in traffic.


Keywords: measurement system, hazard of drivers
Spis Treści Pl Spis treści_4-2013.pdf 36,21 KB
Spis Treści En Content_4-2013.pdf
Pobierz 02_4-2013.pdf 2,79 MB
Uwagi
 
 
Rok 2013
Nr 4
Strony 13-28
Autor Mirosław Kwaśny, Marcin Miczuga
Tytuł Pl Wewnątrzimpulsowa spektroskopowa detekcja tlenku azotu z wykorzystaniem lasera kaskadowego
Tytuł En Intra pulse spectroscopic detection of nitric oxide with using cascade laser
Streszczenie Pl

Praca przedstawia budowę i zasadę działania laserowego spektrometru do detekcji tlenku azotu przy niskich stężeniach (na poziomie sub-ppm). Opracowany przyrząd oparty jest na wewnątrzimpulsowej spektroskopii, laserze kaskadowym (1902 cm–1) i komórce wielokrotnych przejść. Przedstawiono podstawowe charakterystyki kalibracyjne spektrometru, wpływ stężenia, temperatury i ciśnienia gazu na mierzone wartości transmisji promieniowania laserowego. Dla komórki o długości drogi 36 m, granica wykrywalności NO w powietrzu wynosi 14 ppb.


Słowa kluczowe: tlenek azotu, spektroskopia, laser kaskadowy

Streszczenie En

This work presents construction and principle of operation of the spectrometer for nitric oxide detection at low concentration (at ppb level). Designed instrument is based on intra pulse spectroscopy, quantum cascade laser (1900 cm–1) and multipass cell. Main calibration characteristics of the spectrometer, effects of concentration, temperature and pressure of nitric oxide on transmission of laser radiation are presented. For a cell with a path length of 36 m, the limit of detection is 14 ppb.


Keywords: nitric  oxide, spectroscopy, cascade laser
Spis Treści Pl Spis treści_4-2013.pdf 36,21 KB
Spis Treści En Content_4-2013.pdf
Pobierz 01_4-2013.pdf 554,20 KB
Uwagi
 
 
Rok 2013
Nr 3
Strony 207-219
Autor Janusz Mierzyński, Volodymyr Hutsaylyuk
Tytuł Pl Wpływ wstępnego odkształcenia plastycznego na prędkość rozwoju pęknięć zmęczeniowych...
Tytuł En Effect of pre-plastic deformation for fatigue crack growth rate in D16CzATW aluminium alloy...
Streszczenie Pl
Zbadano inicjację i rozwój pęknięć zmęczeniowych w elementach wykonanych ze stopu aluminium D16CzATW w warunkach stałoamplitudowego obciążenia zginającego przy współczynniku asymetrii cyklu  R = –1. Badaniom poddano próbki z karbem geometrycznym w postaci otworu walcowego uzyskanego w wyniku wiercenia i rozwiercania, a także w postaci otworu walcowego poddanego kalibracji. Uzyskano duże różnice w zakresie propagacji pęknięć zmęczeniowych w zależności od zastosowanego wariantu badań. Te różnice uzasadniono zmianą stanu naprężenia wokół otworu poddanego kalibracji. Wykazano pojawienie się krótkich pęknięć zmęczeniowych w ograniczonym zakresie naprężeń w przypadku próbek z otworem wierconym i rozwiercanym. Przebiegi rozwoju pęknięć zmęczeniowych porównano z obrazami powierzchni przełomów. Zaobserwowano powiązanie tych przebiegów z mechanizmem pękania.

Słowa kluczowe: stopy aluminium, mechanika pękania, propagacja pęknięć zmęczeniowych, prędkość zmęczeniowego pękania, krótkie pęknięcia zmęczeniowe
Streszczenie En
There was examined crack growth rate in D16CzATW aluminium alloy clad specimens. The research was carried out under the conditions of constant-amplitude bending at the stress ratio
R = –1. Crack growth rate diagrams were plotted for specimens with drilled holes each and specimens with holes that were strengthened in calibration process. It was concluded that the propagation of crack in specimens with calibrated holes was significantly different in relation to specimens with common holes. The aforementioned difference was explained by a change in the state of stress around the hole. There were observed the appearance of short fatigue cracks in a limited range of stress in the case of specimen with common holes. A microfractographic analysis of fracture surfaces made it possible to confirm this phenomenon.

Keywords: aluminium alloy, fracture mechanics, fatigue crack propagation, crack growth rate, short fatigue crack
Spis Treści Pl Spis treści_3-2013.pdf 43,38 KB
Spis Treści En Content_3-2013.pdf
Pobierz 15_3-2013.pdf 1,70 MB
Uwagi
 
 
Rok 2013
Nr 3
Strony 195-206
Autor Tadeusz Kałdoński, Tomasz Smuszkiewicz
Tytuł Pl Ocena funkcjonowania azotku boru h-BN zapełniającego „kieszeń” smarowniczą żelaznego porowatego...
Tytuł En Evaluation of boron nitride h-BN functioning as grease filling lubricant “pocket” of porous iron...
Streszczenie Pl
W pracy przedstawiono wyniki badań żelaznych spieków z wykonaną na ich ślizgowej powierzchni „kieszenią” smarowniczą będącą zasobnikiem zmikronizowanego azotku boru h-BN. Smarami referencyjnymi były: grafit i dwusiarczek molibdenu. Badania tribologiczne zrealizowano na maszynie tarciowej KEWAT-6 w Zakładzie Tribologii, Inżynierii Powierzchni i Logistyki Płynów Eksploatacyjnych IPMiT WME WAT. Stwierdzono, że azotek boru spełniał pozytywną rolę, poprawiając warunki smarowania próbek porowatych nasączonych różnymi olejami. Natomiast zastosowane stałe smary referencyjne (grafit i dwusiarczek molibdenu) wprowadzone do „kieszeni” smarowniczej pogarszały warunki smarowania. Wyniki tych badań stanowiły podstawę pomysłu polegającego na wykonaniu specjalnych mikrosegmentów na powierzchni ślizgowej pełnogabarytowych tulei porowatych w postaci „kieszeni”, w których umieszczono azotek boru techniką ablacji laserowej lub chemicznej elektroforezy [1].

Słowa kluczowe: porowaty spiek Fe, azotek boru h-BN, „kieszeń” smarownicza
Streszczenie En
The test results of iron sinters, with a lubricant “pocket” on them, which was a container for micronized boron nitride h-BN, are presented in this paper. Graphite and molybdenum disulphide were reference lubricants. The tribological tests were carried out with KEWAT-6 friction machine at the Department of Tribology, Surface Engineering and Service Fluids Logistics of the Institute of Motor Vehicles and Transportation, FME, MUT. We found that the presence of boron nitride played a positive role by improving lubrication conditions for porous samples impregnated with various oils. On the other hand, application of solid reference lubricants (graphite and molybdenum disulphide), put to the lubricant “pocket”, worsened lubrication conditions. These results were the basis for the idea to make special micro-segments on a sliding surface of the full-size porous sleeves in the form of “pocket”, where boron nitride was put in with the use of the laser ablative technique or chemical electrophoresis [1].

Keywords: Fe porous sinter, boron nitride h-BN, lubricant “pocket”
Spis Treści Pl Spis treści_3-2013.pdf 43,38 KB
Spis Treści En Content_3-2013.pdf
Pobierz 14_3-2013.pdf 518,47 KB
Uwagi
 
 
Rok 2013
Nr 3
Strony 171-194
Autor Wiesław Krasoń, Rafał Kozłowski
Tytuł Pl Analiza dynamiczna mechanizmu wieloczłonowego na przykładzie specjalnych segmentów pływających
Tytuł En Special floating segments as a case study of dynamic analysis of a multi module mechanism
Streszczenie Pl
Praca przedstawia dynamiczną analizę współdziałania elementów ruchomych mechanizmów wieloczłonowych pojedynczej kasety pływającej stanowiącej prototypowy segment mostu pontonowego. Pojedyncze kasety pływające połączone ze sobą za pomocą zespołu zamków mechanicznych tworzą most pływający typu wstęga. Każda kaseta zawiera elementy ruchome, na które składają się zespół zamków mechanicznych do łączenia kaset w różne układy konstrukcyjne oraz zespół dziesięciu mechanizmów teleskopowo-sprężynowych. W pracy omówiono analizę współdziałania mechanizmów ruchomych kasety w procesie napełniania elastycznego pontonu i otwierania kasety. Wyniki doświadczalnej próby obciążeniowej wykorzystano do doboru parametrów sztywności i tłumienia elementów symulujących oddziaływanie wody. Opisano metodykę badań oraz otrzymane wyniki analiz numerycznych mechanizmu wieloczłonowego pojedynczej kasety i zestawu dwóch kaset połączonych za pomocą złączy burtowych.

Słowa kluczowe: prototypowy segment kasetowego mostu pływającego, modele sztywne, analiza numeryczna, eksperymentalna próba obciążenia
Streszczenie En
The paper presents the dynamic analysis of interaction of moving mechanisms of the multi module single cassette which is the prototype segment of a cassette pontoon bridge. Individual floating cassettes, interconnected by means of a mechanical locks system, form a ribbon type floating bridge. The cassette contains moving parts, consisted of a system of mechanical locks used for organizing the cassettes into various engineering systems, and a system of ten telescopic-spring mechanisms. The paper discusses the multibody analysis of interaction of the moving mechanisms of the cassette in the process of filling the pontoon and opening the cassette. The results of the experimental loading test were used to select the parameters stiffness and damping of the elements simulating the impact of water. The research methodology and the results of numerical analyses of the multi-module mechanism of the single cassette and a set of two cassettes connected with the use of joints were described.

Keywords: prototype segment of a cassette ribbon type floating bridge, rigid models, multibody analysis, experimental loading test

Spis Treści Pl Spis treści_3-2013.pdf 43,38 KB
Spis Treści En Content_3-2013.pdf
Pobierz 13_3-2013.pdf 1,44 MB
Uwagi
 
 
Rok 2013
Nr 3
Strony 157-170
Autor Edward Włodarczyk, Bartosz Fikus
Tytuł Pl Radialne drgania grubościennego kulistego zbiornika w ośrodku liniowo-sprężystym... Cz. I
Tytuł En Radial vibrations of a thick-walled spherical reservoir loaded with internal pressure... Part I
Streszczenie Pl
Rozwiązano analitycznie problem drgań grubościennego zbiornika kulistego umieszczonego w ośrodku liniowo-sprężystym, wymuszonych wewnętrznym ciśnieniem produktów wybuchu. Określono wpływ dywergentnego transportu energii przez ekspandującą falę naprężeń od zbiornika do otaczającego ośrodka. Redukując grubość ścianki zbiornika do zera (β = 1), uzyskano jako przypadek szczególny rozwiązanie problemu ekspansji kulistej fali naprężeń w ośrodku sprężystym. Prezentowane rozwiązanie ma walory poznawcze i aplikacyjne. Między innymi pozwala oszacować tłumienie amplitudy drgań zbiornika, wywołanych na przykład awaryjnym wybuchem, przez otaczający go ściśliwy ośrodek.

Słowa kluczowe: dynamika ośrodków ciągłych, drgania układów ciągłych, tłumienie dywergentne

Streszczenie En
The problem of radial vibrations of a thick-walled spherical reservoir, loaded with internal pressure of explosion products has been solved here in analytical, closed form. The reservoir is inserted inside an isotropic linear elastic medium. The influence of divergent transport of the energy by expanding stress wave from the reservoir to the surrounding medium is considered. The solution of the problem of the expanding spherical stress wave in linear elastic medium has been obtained here, as a particular case, by reducing the thickness of the reservoir wall to zero value (β = 1). The presented solution has cognitive and applicable values. For example, it makes possible evaluation of damping of a vibration amplitude of the reservoir wall by surrounding medium during damage explosion.

Keywords: dynamics of continuous media, vibrations of engineering systems, divergent damping
Spis Treści Pl Spis treści_3-2013.pdf 43,38 KB
Spis Treści En Content_3-2013.pdf
Pobierz 12_3-2013.pdf 377,21 KB
Uwagi
 
 
Rok 2013
Nr 3
Strony 145-156
Autor Krzysztof Kamil Żur, Jerzy Jaroszewicz
Tytuł Pl Metoda dyskretyzacji częściowej w analizie drgań własnych niejednorodnych płyt kołowych...
Tytuł En The method of partial discretization in free vibration analysis of non-homogeneous circular plates..
Streszczenie Pl
W pracy wykorzystano funkcję wpływu i metodę dyskretyzacji częściowej do analizy drgań własnych trójwarstwowej płyty kołowej typu ,,sandwich”, o stałej grubości i utwierdzonej na obwodzie. Wyznaczono sztywność zastępczą płyty oraz dokonano dyskretyzacji jej masy uwzględniając niejednorodność materiału. Konstruując macierz wpływu oraz wykorzystując wzory Bernsteina-Kieropiana, obliczono dokładne i przybliżone estymatory częstości drgań własnych płyty. W pracy zbadano wpływ pierścieniowej masy skupionej i symetrycznej niejednorodności materiału płyty na jej częstości drgań własnych.

Słowa kluczowe: drgania własne, płyta kołowa, niejednorodność, masa pierścieniowa
Streszczenie En
In the paper, influence function and method of partial discretization in free vibration analysis of non-homogeneous circular plate with constant thickness and clamped edges were presented. Discretization of mass of circular plate and calculation of replacing stiffness were achieved. Influence matrix and Bernstein-Kieropian’s estimators were calculated. The influence of additional annular mass and non-homogeneous material on a value of natural basic frequency of a sandwich circular plate was also presented.

Keywords: free vibrations, circular plate, non-homogeneous, annular mass

Spis Treści Pl Spis treści_3-2013.pdf 43,38 KB
Spis Treści En Content_3-2013.pdf
Pobierz 11_3-2013.pdf 314,11 KB
Uwagi
 
 
Rok 2013
Nr 3
Strony 137-143
Autor Sebastian Stanisławek, Andrzej Morka, Tadeusz Niezgoda
Tytuł Pl Wpływ uproszczeń w badaniach symulacyjnych zderzeń pocisków z tarczą na dokładność wyników
Tytuł En Influence of simulation simplifications on results accuracy
Streszczenie Pl
Artykuł omawia zagadnienie możliwości stosowania określonych uproszczeń w symulacji komputerowej. Stanowi on niezbędny warsztat dla każdego badacza stosującego opisane sposoby modelowania. Weryfikacja uproszczeń numerycznych polegała na przeprowadzeniu trzech testów zderzeniowych dla rdzenia pocisku 7,62 × 51 WC oraz czwartej symulacji polegającej na porównaniu efektów uderzenia pełnego modelu pocisku oraz jedynie jego rdzenia. Opracowane modele tarczy symulowały materiał stalowy z wprowadzonymi typowymi parametrami, natomiast pocisk był opisany modelem Johnsona-Cooka. Prędkość początkowa pocisku wynosiła 854 m/s, zaś tarcza pozostawała nieruchoma i zamocowana w płaszczyźnie prostopadłej do kierunku lotu.
Opisane badania potwierdzają możliwość stosowania modelu materiału nieodkształcalnego oraz sprężystego do uproszczonego opisu ciał materialnych. Pozwala to na uproszczenie i przyspieszenie obliczeń numerycznych w sytuacjach, gdzie materiały zderzających się ciał mają znacznie różne właściwości mechaniczne. Z dużą ostrożnością powinno się odnosić do odczytywania sił rejestrowanych na ściance nieodkształcalnej. Analiza sił oraz energii pokazuje natomiast, że sabot i płaszcz pocisku nie odgrywają zasadniczej roli przy uderzeniu w nieruchomą tarczę. Doznaje ona większego popędu, jednak nie jest to różnica zasadnicza.

Słowa kluczowe: mechanika komputerowa, symulacja
Streszczenie En
The paper presents the possibility of applying certain simplifications for computer simulations. It is the essential knowledge for each scientist employing the described methods of modelling. Verification of numerical simplifications consisted in conducting three impact tests for a 7.62 × 51 WC projectile core and a forth one which referred to a comparison of a full model of the penetrator with its core only. The target was described with a simple steel material while the projectile with an advanced Johnson-Cook model. Projectile initial speed was 854 m/s while a target remained motionless and fixed in a plane perpendicular to the motion direction.
The performed tests confirm the possibility of using rigid and elastic materials for a simplified material body description. It allows simplification and shortening of computational time when materials are characterized by very different strength. However, a user should be very careful when analyzing the forces recorded on a rigid wall. Furthermore, analysis of the forces and energies shows that both a sabot and a jacket do not play a significant role during the impact into a motionless target. It registers a bigger force impulse but it is not a substantial difference.

Keywords: computational mechanics, simulation
Spis Treści Pl Spis treści_3-2013.pdf 43,38 KB
Spis Treści En Content_3-2013.pdf
Pobierz 10_3-2013.pdf 563,05 KB
Uwagi
 
 
Rok 2013
Nr 3
Strony 121-136
Autor Zbigniew Surma
Tytuł Pl Termodynamiczny model balistyki wewnętrznej pneumatycznego układu miotającego
Tytuł En Interior ballistics thermodynamic model of a light gas gun
Streszczenie Pl
W pracy przedstawiono model fizyczny pneumatycznego układu miotającego oraz termodynamiczny model matematyczny zjawisk zachodzących w nim podczas strzału. Model matematyczny opisuje zjawiska od chwili rozpoczęcia przepływu czynnika roboczego (gazu) ze zbiornika do przestrzeni zapociskowej do momentu wylotu pocisku z lufy. W wyniku numerycznego rozwiązania zaproponowanych równań otrzymuje się m.in. ciśnienie gazu w przestrzeni zapociskowej lufy oraz charakterystyki ruchu pocisku dla przyjętego układu konstrukcyjnego. Na podstawie wykonanych obliczeń przeanalizowano wpływ wybranych parametrów układu na charakterystyki jego pracy.

Słowa kluczowe: mechanika, balistyka wewnętrzna, pneumatyczny układ miotający
Streszczenie En
The paper presents physical model of a light gas gun and mathematical model of phenomena inside a barrel, from start gases outflow from gases’ chamber to the moment of muzzle of the projectile. Numerical solution of the proposed equations for considered gun structural system gives pressures inside the barrel as well as motion parameters of the projectile. On the basis of calculation results, the influence of system parameters on main characteristics of considered gun propulsion system has been analysed.

Keywords: mechanics, interior ballistics, light gas gun
Spis Treści Pl Spis treści_3-2013.pdf 43,38 KB
Spis Treści En Content_3-2013.pdf
Pobierz 09_3-2013.pdf 503,76 KB
Uwagi
 
 
Rok 2013
Nr 3
Strony 111-119
Autor Jerzy Walentynowicz, Mirosław Karczewski, Krzysztof Koliński
Tytuł Pl Weryfikacja uszkodzeń bojowych kołowych transporterów opancerzonych
Tytuł En Battle damage verification of military vehicle
Streszczenie Pl
W opracowaniu przedstawiono metodykę analizy uszkodzeń nadwozi i podwozi kołowych transporterów opancerzonych za pomocą skanera 3D umożliwiającego trójwymiarową analizę obiektów przestrzennych. Zaprezentowano zasadę działania urządzenia oraz jego możliwości badawcze. Przeanalizowano możliwości metody na przykładzie uszkodzeń pojazdów. Oceniono dokładność pomiarów uszkodzeń transporterów przed naprawą i po niej.

Słowa kluczowe: transportery opancerzone, skanowanie 3D, uszkodzenia pojazdów

Streszczenie En
This paper presents methodology for battle damage verifications of hulls and chassis of military vehicles by using 3D scanning system, which enable us three-dimensional analysis of spatial objects. The operation principles and research capabilities of the system were presented. It was analyzed what are the possibilities of the method by measuring real battle damages. The accuracy of measurements was rated both before and after repair.

Keywords: armored vehicles, 3D scanning, vehicles damages
Spis Treści Pl Spis treści_3-2013.pdf 43,38 KB
Spis Treści En Content_3-2013.pdf
Pobierz 08_3-2013.pdf 1,13 MB
Uwagi
 
 
Rok 2013
Nr 3
Strony 95-109
Autor Joanna Głowacka, Marek Amanowicz
Tytuł Pl Świadomość sytuacyjna węzła mobilnej sieci doraźnej w rozpoznaniu elektronicznym
Tytuł En Situational awareness of mobile ad-hoc network nodes for radio reconnaissance systems
Streszczenie Pl
W artykule została przedstawiona potrzeba budowania świadomości węzłów w zakresie bezpieczeństwa oraz identyfikacja możliwych rozwiązań dotyczących tej tematyki. Następnie przedstawiono koncepcję mechanizmu budowania świadomości sytuacyjnej węzła oraz jego użycie w mobilnej sieci doraźnej wykorzystywanej w rozpoznaniu elektronicznym.

Słowa kluczowe: telekomunikacja, świadomość sytuacyjna, zaufanie, metody wnioskowania, wojskowe sieci doraźne, rozpoznanie elektroniczne
Streszczenie En
The article depicts the needs for building the situational awareness of military MANET nodes and identifying of some possible solutions. The authors present novel approach for situational awareness assessment and trust-based mechanisms that increase the efficiency and security of communications in military radio reconnaissance system.

Keywords: telecommunications, situation awareness, trust, inference methods, military ad-hoc network, radio reconnaissance
Spis Treści Pl Spis treści_3-2013.pdf 43,38 KB
Spis Treści En Content_3-2013.pdf
Pobierz 07_3-2013.pdf 724,30 KB
Uwagi
 
 
Rok 2013
Nr 3
Strony 81-93
Autor Ewa Zarzeka-Raczkowska
Tytuł Pl Wieloetapowy rzut wiązkowy o wtórnie nierzutujących śladowych podprzestrzeniach węzłowych
Tytuł En Multistage bundle projectionon secondary unprojecting trace and node subspaces
Streszczenie Pl
Przedstawione w niniejszym artykule założenia i wybrane właściwości odmiany wieloetapowego rzutu wiązkowego o wtórnie nierzutujących śladowych podprzestrzeniach węzłowych są kolejnym uzupełnieniem pola jedno-rzutowych odwzorowań n-wymiarowej przestrzeni rzutowej Pn na płaszczyznę. Prezentowane odwzorowanie realizowane jest etapowo: w poszczególnych krokach tego rzutowania jako rzutnie przyjmujemy podprzestrzenie należące do wiązkowego układu śladowego. Ponadto, istotnym jest, iż rzuty wtórne podprzestrzeni węzłowych są podprzestrzeniami nierzutującymi. Przedstawione odwzorowanie znacząco poszerza możliwości konstrukcyjne w zakresie obrazów podprzestrzeni n-wymiarowych, niezależnie od ich rodzaju.

Słowa kluczowe: matematyka, geometria wykreślna, geometria n-wymiarowa, przestrzeń rzutowa, wieloetapowy rzut wiązkowy
Streszczenie En
Assumptions and chosen properties of the presented kind of the multistage bundle projection which was named multistage bundle projection with secondary non-projected tracely node subspaces (MBP II) are another important contribution to the theory of one-project mappings of the projective space Pn onto a plane. Presented projection is realized by stages. In the particular stages of this projection we adopt subspaces belonging to a pencil trace system as projection planes. Moreover, it is important, that in the presented analysis the secondary projects of node subspaces are the un-projected trace subspaces. Presented mapping significantly extends constructive possibilities in the field of images of n-dimensional subspaces independently on their types.

Keywords: mathematics, descriptive geometry, n-dimensional geometry, projective space, multistage bundle projection
Spis Treści Pl Spis treści_3-2013.pdf 43,38 KB
Spis Treści En Content_3-2013.pdf
Pobierz 06_3-2013.pdf 366,03 KB
Uwagi
 
 
Rok 2013
Nr 3
Strony 71-80
Autor Monika Mularczyk-Oliwa, Aneta Bombalska, Miron Kaliszewski, Maksymilian Włodarski i in.
Tytuł Pl Szybkie rozróżnianie niektórych gatunków grzybów przy pomocy spektroskopii FTIR i analizy...
Tytuł En Rapid discrimination of several fungus species with FTIR spectroscopy and statistical analysis
Streszczenie Pl
W pracy zaprezentowano próbę klasyfikacji różnych gatunków grzybów w oparciu o statystyczną analizę widm podczerwieni badanych materiałów. Autorzy pracy dokonali porównania uzyskanych wyników z klasyfikacją systematyczną królestwa grzybów według współczesnego systemu klasyfikacji. Spodziewano się, że systematyczne podobieństwa w fizjologii i naturze biologicznej przedstawicieli królestwa grzybów, a także ich wspólne pochodzenie powinny przekładać się na pewne podobieństwa w widmie podczerwieni. Obecność odpowiednich pasm w widmie IR pochodzących od odpowiednich ugrupowań chemicznych jest cechą osobniczą i charakteryzuje biochemiczną strukturę poszczególnych gatunków grzybów. Analizy statystycznej widm grzybów pod kątem ich wzajemnych podobieństw i możliwości różnicowania dokonano przy użyciu metody HCA (Hierarchical Component Analysis). Dla potrzeb klasyfikacji za pomocą analizy HCA przeanalizowano i dokonano selekcji odpowiednich zakresów w widmie IR — region „odcisku palca”, który wnosi ważne informacje dla celów identyfikacji. Uzyskany w toku analizy dendrogram HCA badanych gatunków grzybów w znacznym stopniu pokrywa się z ich klasyfikacją systematyczną.

Słowa kluczowe: grzyby, spektroskopia w podczerwieni, HCA

Streszczenie En
The classification of fungal species that was based on statistical comparison of their infrared spectra is presented. The results obtained in the present study were compared with the classification hierarchy of Kingdom Fungi, according to contemporary phylogenetic studies. IR bands originating from the respective groups of chemicals provided a “spectroscopic fingerprint” of the fungal species analyzed. Statistical analysis of the spectra was made using a Hierarchical Cluster Analysis (HCA). The proper wavelength ranges in IR spectrum, crucial for species classification, were selected. The relations between species were evident in the dendrogram diagrams and they followed the systematic classification of the selected fungal species.

Keywords: fungi, infrared spectroscopy, HCA

Spis Treści Pl Spis treści_3-2013.pdf 43,38 KB
Spis Treści En Content_3-2013.pdf
Pobierz 05_3-2013.pdf 394,81 KB
Uwagi
 
 
Rok 2013
Nr 3
Strony 57-69
Autor Przemyslaw Kupidura
Tytuł Pl Rozróżnienie rzek i jezior na zdjęciach satelitarnych przy użyciu morfologii matematycznej
Tytuł En Distinction of lakes and rivers on satellite images using mathematical morphology
Streszczenie Pl
Artykuł dotyczy zastosowania morfologii matematycznej do obiektowej klasyfikacji treści zdjęć satelitarnych. Działanie wybranych operacji morfologicznych przedstawione jest na przykładzie autorskiego algorytmu, którego celem jest rozróżnienie różnych typów zbiorników wód powierzchniowych, takich jak jeziora i rzeki. Ponieważ takie rozróżnienie wymaga wzięcia pod uwagę takich cech obiektów, jak rozmiar, długość, czy szerokość, kształt, tradycyjna klasyfikacja pikselowa, oparta na wartościach pikseli, jest nieskuteczna. Operacje morfologii matematycznej, ze swojej natury kontekstualne, pozwalają uwzględnić wspomniane wcześniej cechy, co z kolei umożliwia odróżnienie obiektów na podstawie ich kształtu. Klasyfikacja dokonana przy użyciu autorskiego algorytmu na zdjęciach satelitarnych przedstawiających różnego rodzaju obszary testowe, została porównana z wynikami fotointerpretacji zdjęcia, uznanej za bezbłędną. Porównanie wskazuje na dużą skuteczność prezentowanego algorytmu, a jednocześnie, na duży potencjał operacji morfologicznych w zakresie obiektowej klasyfikacji zdjęć lotniczych i satelitarnych.

Słowa kluczowe: morfologia matematyczna, teledetekcja, klasyfikacja, klasyfikacja kontekstualna
Streszczenie En
This paper concerns the application of mathematical morphology for object-oriented classification of satellite images. The example of distinguishing different bodies of water using the author-made algorithm will be presented. Different types of water bodies like lakes and rivers are easy to differentiate when visually interpreted. However, it is much more difficult to differentiate using a traditional, pixel-based classification process. Mathematical morphology operations, which take into account such important features of objects like shape and size, allow these two types of water bodies to be distinguished in object classification. The proposed algorithm allows one practically error-free classification. The results show, that mathematical morphology is a potent tool for object-oriented classification.

Keywords: mathematical morphology, remote sensing, classification, contextual classification
Spis Treści Pl Spis treści_3-2013.pdf 43,38 KB
Spis Treści En Content_3-2013.pdf
Pobierz 04_3-2013.pdf 1,15 MB
Uwagi
 
 
Rok 2013
Nr 3
Strony 37-56
Autor Anna Wolszczak
Tytuł Pl Wykorzystanie satelitarnych danych teledetekcyjnych do odróżniania pokrywy śnieżnej od zachmurzenia
Tytuł En Utilization of satellite remote sensing data to detection of snow cover and clouds
Streszczenie Pl
Celem przeprowadzonych badań jest opracowanie skutecznej metody odróżniania pokrywy śnieżnej od zachmurzenia na zdjęciach satelitarnych. Pokrywa śnieżna i zachmurzenie to obiekty, których prawidłowe rozpoznanie na zdjęciach za pomocą metod wizualnych jest bardzo trudne lub nawet niemożliwe. Artykuł prezentuje metodę detekcji zachmurzenia i pokrywy śnieżnej dla danych satelitarnych Meteosat 9.
Przedstawiona procedura bazuje na wielospektralnej technice progowej. Dla każdego piksela obliczono wartość temperatury jasnościowej, współczynnik odbicia oraz wskaźnik Normalised Differential Snow Index (NDSI). Następnie dla obliczonych wartości ustalono optymalne progi, na podstawie których dokonano klasyfikacji pikseli.
Otrzymane wyniki pokazują, że opracowany algorytm działa prawidłowo dla zdjęć, na których został opracowany, a także dla tych, które zostały wykonane w zbliżonych warunkach (godzina wykonania zdjęcia, pora roku). Na pozostałych zdjęciach, dla których przeprowadzono badanie, można stwierdzić występowanie pikseli błędnie zaklasyfikowanych. Związane jest to m.in. ze zmianą ilości docierającego do powierzchni Ziemi promieniowania w zależności od pory roku i innym kątem padania promieni słonecznych.
W badaniach wykorzystano zdjęcia cyfrowe pozyskane za pośrednictwem serwisu Europejskiej Organizacji Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych.

Słowa kluczowe: teledetekcja, detekcja zachmurzenia i pokrywy śnieżnej, współczynnik odbicia, temperatura jasnościowa, wskaźnik NDSI
Streszczenie En
This paper presents the method of detection of clouds and snow cover for Meteosat 9 satellite data. The aim of this research is to develop an effective method to distinguish snow cover from clouds on satellite photographs. Snow cover and clouds are objects whose proper recognition in photos using visual methods is very difficult or even impossible.
The following procedure is based on multispectral threshold technique. For each pixel, the brightness temperature, reflectance, and the rate of the Normalised Differential Snow Index (NDSI) were calculated. Then, for the calculated values, the optimal thresholds were determined on the basis of which the pixels were classified.
The results show that the developed algorithm works fine for images on which it was developed, as well as those that have been made in similar conditions (time of recording, the time of year). On the other examined images, the presence of misclassified pixels can be determined. It is associated with changes in the amount of radiation that reaches the Earth’s surface, depending on the season and a different angle of sunlight incidence.
The study was conducted on digital images obtained through the website European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites. The test procedure is illustrated by exemplary images.

Keywords: remote sensing, detection of clouds and snow cover, reflectance, brightness temperature, NDSI

Spis Treści Pl Spis treści_3-2013.pdf 43,38 KB
Spis Treści En Content_3-2013.pdf
Pobierz 03_3-2013.pdf 1,56 MB
Uwagi
 
 
Rok 2013
Nr 3
Strony 27-36
Autor Anna Kaszuba, Radosław Chęciński, Jerzy Łopatka
Tytuł Pl Wykorzystanie platformy radia programowalnego USRP do przechwytywania informacji o użytkownikach GSM
Tytuł En Capture information about GSM users using software defined radio platform USRP
Streszczenie Pl
W artykule przedstawiono architekturę stacji bazowej OpenBTS zaimplementowanej na platformie radia programowalnego USRP. Dodatkowo przeprowadzono analizę możliwości pozyskiwania informacji lokalizacyjnych oraz identyfikacyjnych o użytkownikach sieci GSM.

Słowa kluczowe: telekomunikacja, GSM, SDR, radio programowalne, USRP, RRLP. OpenBTS
Streszczenie En
This paper presents an implementation of access point of GSM network, using architecture of the software defined radio USRP N210. Analysis of the possibility of obtaining location and identification information of GSM users are also presented.

Keywords: telecommunication, GSM, SDR, software defined radio, USRP, RRLP. OpenBTS
Spis Treści Pl Spis treści_3-2013.pdf 43,38 KB
Spis Treści En Content_3-2013.pdf
Pobierz 02_3-2013.pdf 1,14 MB
Uwagi
 
 
Rok 2013